"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Design för framtiden 3, 3 hp

Engelskt namn: Design for the Future 3

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5ID177

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-06-25

Innehåll

Målet med kursen är att den studerande ska reflektera över designområdets utveckling i framtiden genom att själv pröva nya infallsvinklar i övningar och workshops. I kursen ska den studerande även fördjupa sin presentationsteknik och kommunikation av sitt examensarbete genom att presentera vid en designkonferens eller designseminarium. Presentationen kan ske på engelska. I kursen ingår även att fördjupa sin syn på en samtida yrkesidentitet genom att aktivt delta i konferensen.

Kursen består av två moment:

  1. Forma framtiden 3, 1.5 hp
  2. Design för framtiden 3, 1.5 hp

Moment 1. Forma framtiden 3, 1.5 hp
Momentet har ett fokus på hur färdigheter och förmågor kan uppövas för att ha beredskap för framtida samhällelig och professionell utveckling och förändring. Kursen innefattar valbara moment, av vilka den studerande väljer utifrån ett individuellt kompetensutvecklingsperspektiv. Studenten kommer att reflektera över styrkor och svagheter i den egna professionella "verktygslådan”.

Moment 2. Design för framtiden 3, 1.5 hp
I momentet ingår att framföra en tidsbegränsad digital och muntlig presentation av sitt godkända examensarbete samt delta med sitt resultat i en utställning. Det digitala materialet ska exempelvis genomföras med Storytelling som metod. Den studerande ska även delta aktivt som åhörare vid designkonferens eller designseminarium för att sedan reflektera över samtida yrkesidentitet ur ett internationellt perspektiv.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

  • reflektera över egna styrkor och utvecklingsområden vad gäller kunskaper och färdigheter i relation till framtida tendenser och utvecklingsområden inom designutbildning och designprofession.
  • muntligt och skriftligt reflektera över inom vilka områden kunskaps- och färdighetsträning är relevant för den individuella utvecklingen, i förhållande till den framtida eller nuvarande professionen.
  • argumentera för om och hur kursens innehåll kan tillämpas i en framtida designutbildningskontext eller professionell verksamhet.
  • självständigt genomföra en digital och muntlig framställan på utsatt tid och på engelska vid en designkonferens eller designseminarium.
  • presentera sitt arbete genom exempelvis metoden Storytelling och på en utställning.
  • kritiskt reflektera och jämföra sitt eget med andra konferensframföranden vid en konferens eller seminarium utifrån ett samtida yrkesperspektiv som designer.
  • självständigt reflektera och skriftligt beskriva skärningspunkten mellan olika designdiscipliner.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs, förutom grundläggande behörighet, att samtliga kurser i Kandidatprogrammet i industridesign, DGIND, som ligger före denna kurs är slutförda och godkända. Engelska B.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, workshops, praktiska övningar, handledning, och eget arbete såväl individuellt som i grupp. Undervisningen kan ges på engelska.

Examination

Examinationen i moment 1 sker muntligt, visuellt och skriftligt, individuellt och i grupp. Under kursens gång examineras kursens olika moment löpande genom övningar och obligatoriska inlämningsuppgifter av prövande karaktär. Slutexaminationen består av en skriftlig inlämning av en loggbokssammanfattning samt seminarium. I moment 2 sker examinationen genom presentationer, närvaro och aktivt deltagande i alla momenten som ingår och godkända inlämningsuppgifter.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs närvaro vid den lärarledda undervisningen, som är av prövande karaktär, samt att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till institutionsstyrelsen för Designhögskolan.
Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

Tillgodoräknande
Student kan inte tillgodoräkna sig hela eller delar av denna kurs då den har som mål att utgå ifrån den aktuella kunskapen och kompetensen hos den studerande.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.