Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensprojekt i transportdesign, 30 hp

Engelskt namn: Degree project in Transportation Design

Denna kursplan gäller: 2010-08-30 till 2011-01-02 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5ID200

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-11-04

Innehåll

Kursens syfte är att studenten skall visa sådan kunskap och förmåga som behövs för att arbeta professionellt som transportdesigner. Fokus för kursen är förmågan att självständigt planera och utföra ett individuellt designprojekt, från problemdefinition till färdigt designresultat, att kommunicera och samarbeta på ett professionellt sätt med experter inom samma eller andra ämnesområde, med projektpartners och med presumtiva användare av den tänkta produkten. Som en del av examinationen skall studenten på ett professionellt sätt redogöra för designprocessen, argumentera för relevanta fakta, samhällelig kontext samt ett användarfokus för att motivera metoder, teknik och verktyg som använts för att utföra, förklara och visualisera processen och resultatet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna: - identifiera och definiera ett designproblem inom transportdesign, samt argumentera för dess relevans i förhållande till industridesignområde, samhällskontext och användaraspekter - uppvisa fördjupade kunskaper i projektplanering, genom att utifrån sin problemformulering självständigt upprätta en realistisk projektplan som inkluderar tidsplan och projektbudget, följa den tidsmässigt, samt vid behov revidera den utifrån projektförutsättningarna - tillämpa relevanta metoder för idégenerering, utvärdering och konceptutveckling, relatera dessa till sin problemformulering och analys, samt reflektera över och argumentera för sina metodbeslut - professionellt kunna kommunicera med både experter och lekmän inom designområdet, såväl som med yrkesmän inom andra områden under olika faser av projektet, samt uppvisa mognad i bearbetningen och utvärderingen av erhållen respons - visa förmåga att självständigt och kreativt formulera nya frågor inom transportdesignområdet och bidra till utvecklingen inom designområdet, samt relatera detta till förmågan att identifiera det egna behovet av kunskap, och ta ansvar för det egna förvärvandet av kunskap och färdigheter - visa förmåga att göra bedömningar utifrån relevanta konstnärliga, samhälleliga och etiska aspekter, samt applicera dessa på designprocessen - uppvisa förmåga att, med ett utvecklat eget uttryck, skapa och förverkliga de egna idéerna genom att välja lämpliga hjälpmedel för visualisering och granskning i projektet - självständigt visualisera slutresultatet av designprojektet i form av avancerade tredimensionella presentationsmodeller, samt skisser av projektets utveckling - visualisera och uppvisa grundläggande teknisk förståelse om fordonets (eller transportsystemets) användning och hantering såväl som att illustrera det färdiga designförslaget i sitt sammanhang och utifrån användarens perspektiv - muntligt, samt i en skriftlig rapport, redogöra för slutresultatet och designprojektets genomförande, samt argumentera övertygande för process, metodval och slutkoncept

Behörighetskrav

För tillträde till kursen skall studenten ha avlagt kandidatexamen i industridesign, eller ha motsvarande kunskaper. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser inom Masterprogrammet i transport design vid Designhögskolan i Umeå.

Undervisningens upplägg

En viktig del av inlärningen under kursen består av studentens egen tidsplanering och aktiva strävan under en 20-veckorsperiod. Således är kursen till stor del styrd av studenten själv, med stöd i form av handledning av projektets handledare samt överinseende av kursansvarig. Undervisningen sker på engelska.

Examination

Examination av kursen sker i form av presentationer – muntliga, visuella och skriftliga – vid specifika tidpunkter under kursen, samt som en slutpresentation vid kursens slut. För att bli godkänd på hela kursen måste studenten fullgöra samtliga övningar och obligatoriska uppgifter med godkänt resultat. Betygsgraderna Underkänd (U) eller Godkänd (G) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika inslagen i kursen och ges först när den avslutande presentationen har godkänts. För att få poäng för kursen måste studenten ha framställt en godkänd projektsammanfattning med problemformulering och tidsplan, hållit godkända mellanpresentationer och 5-veckorspresentationer, samt hållit en muntlig visualiserad slutpresentation av projektet, inklusive en presentationsmodell, utställningsposter och en skriftlig rapport på engelska. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till Institutionsstyrelsen för Designhögskolan. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av annan likvärdig kurs kan inte genomföras då det är en avslutande kurs och en sammanfattning av den kunskap som den studerande har tillägnat som student på institutionen.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.