"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Ljud i industridesign, 7,5 hp

Engelskt namn: Sound in Industrial Design

Denna kursplan gäller: 2019-12-30 och tillsvidare

Kurskod: 5ID208

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Industridesign: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tvågradig skala

Ansvarig institution: Designhögskolan vid Umeå universitet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-12

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-10-29

Innehåll

Kursen omfattar fördjupade studier kring skapandet och design av ljud, i kombination med formstudier och produktinteraktion och består av följande moment:

1. Experiment med ljud, bildspråk och interaktion (3 hp)
Momentet består av korta kreativa övningar där studenterna genom grupparbete praktiskt utforska sambanden mellan ljud, bild och interaktion och möjligheterna att kombinera och använda ljud tillsammans med design. Studenterna introduceras samtidigt till arbetsmetoder för att definiera en ljuddesign, verktyg för inspelning och programvaror för att bearbeta ljud.

2. Projektarbete (4.5 hp)

Momentet omfattar ett kreativt projekt där studenter genom grupparbete analyserar potentialen att skapa en ny industridesignlösning där ljuddesign, form och interaktion kombineras. Resultaten presenteras med två- och tredimensionellt material och tillhörande ljuddemonstrationer.

 

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • Uppvisa förståelse för möjligheterna med design av ljud i kombination med en designlösning.

Färdighet och förmåga

  • Föreslå och kommunicera avsedd initial ljuddesign verbalt och med visuella medier och inledande ljudskisser.
  • Använda och kritiskt värdera ljudbehandlingsutrustning och två- och tredimensionella visualiseringar för att utveckla och uttrycka en skapelse som kombinerar personliga tolkningar av ljud, form och interaktion sett ur ett industriellt designperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Argumentera för och effektivt kommunicera hur kombinationen av form och ljud kan framhäva den avsedda uppfattningen av en produkt eller designlösning.

 

Behörighetskrav

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 högskolepoäng i ämnet design. Studenten skall dessutom ha genomgått alla tidigare kurser under masterprogrammet i avancerad produktdesign på Designhögskolan med godkänt resultat eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, lektioner och handledning under praktiska övningar och ett kreativt projekt. De flesta av dessa aktiviteter kommer att utföras som grupparbete.

Examination

Examination sker i form av muntliga och visuella presentationer vid specificerade debriefings under kursens två moment. För att bli godkänd på kursen måste studenten ha genomfört och presenterat de angivna övningarna i moment 1 och gjort en presentation av resultatet av det kreativa projektarbetet i moment 2. Betyget Godkänd (G) eller Underkänd (U) utgör en sammanfattning av resultaten inom de olika kursmomenten och ges först när den avslutande presentationen har godkänts.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs skriftligen till prefekt på Designhögskolan.

TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om såväl tidigare utbildning som motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur

Giltig från: 2019 vecka 44

Referenslitteratur

Referenslitteratur är inte obligatorisk.

Farnell Andy
Designing sound
Cambridge, Mass. : MIT Press : cop. 2010 : 664 s. :
ISBN: 9780262014410
Se Umeå UB:s söktjänst

Bernsen Jens
Lyd i design = : Sound in design
København : Dansk Design Center : cop. 1999 : 96 s. :
ISBN: 87-87385-70-8
Se Umeå UB:s söktjänst