"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Analytisk kemisk instrumentering, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-08-09

Engelskt namn: Instrumentation for Analytical Chemistry

Denna kursplan gäller: 2011-09-19 och tillsvidare

Kurskod: 5KE084

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kemi: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Kemiska institutionen

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2008-01-18

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-08-09

Innehåll

Den teoretiska delen av kursen inleds med ett moment som behandlar grundläggande elektronik och instrumentoptik. Därefter följer en genomgång av konstruktion och funktion hos de vanligaste instrumenten som används vid kemisk analys. Detta moment fokuseras speciellt på identifiering av instrumentella fel och artefakter som kan orsaka funktionsstörningar och prestandaförsämring, liksom sätt att motverka uppkomsten, samt begränsa inverkan, av dessa störningar.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- redogöra för hur vanliga analytiska instrument fungerar
- designa och konstuera enklare mätinstument
- diagnotisera och avhjälpa vanliga fel hos mätinstrument
- praktiskt använda växelströms- och likströms-komponenter
- programera styrsystem med hjälp av olika programvaror t.ex labview

Behörighetskrav

Univ: Analytisk kemi, 15 hp, eller motsvarande.
Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, lektionsundervisning och laborationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftlig avrapportering av de laborativa projekten, och dels i form av skriftliga prov vid kursens slut.
Betyg på kursen sätts först när både prov och laborationskurs är godkända.
På de laborativa projekten sätts något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På ett skriftligt prov, och på hel kurs, sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts vid ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Kemiska institutionen.
TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och
tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.