"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kemi baskurs II, 7,5 fup

Engelskt namn: Chemistry Basic Course II

Denna kursplan gäller: 2023-03-20 och tillsvidare

Kurskod: 5KX001

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-02-25

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-20

Innehåll

Kursen omfattar två moduler.
Modul 1: Teori, 6 förutbildningspoäng
Modul 2: Laborationer, 1.5 förutbildningspoäng

Kursen behandlar organiska ämnesklasser, deras egenskaper, struktur och reaktivitet samt enklare reaktionsmekanismer. I kursen ingår också en fördjupning i reaktioners hastighet och riktning samt kemisk jämvikt. Inom analytisk kemi utnyttjas förståelsen för olika ämnens olika egenskaper när olika analysmetoder belyses, exempelvis kromatografi och spektroskopi. Vidare behandlas biokemi med huvuddragen i cellens energimetabolism, reproduktion och proteinsyntes.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för faktorer som påverkar en reaktions hastighet
  • utvärdera jämviktskonstanter och utföra enklare kemiska jämviktsberäkningar 
  • beskriva olika organiska ämnesklasser, deras egenskaper och struktur
  • diskutera principerna för några enkla organiska reaktionsmekanismer
  • redogöra för hur enzymatiska reaktioner fungerar samt beskriva egenskaperna hos några biologiskt viktiga molekyler
  • beskriva huvuddragen av människans ämnesomsättning samt det genetiska informationsflödet, dvs replikation, transkription och translation
  • förklara och tillämpa några vanliga kvantitativa och kvalitativa analysmetoder samt beskriva deras användningsområde
  • genomföra enklare kemiska experiment på ett ur säkerhetssynpunkt tillfredsställande sätt
  • tolka och redovisa experimentella resultat både skriftligt och muntligt
  • genomföra laborativt arbete med ökad självständighet och vana samt kritiskt granska egna mätresultat

Behörighetskrav

Kemi baskurs I eller Kemi 1

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av genomgångar, lektioner och workshops, varvat med laborationer. Deltagande i laborationer och workshops är obligatoriskt.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (modul 1), dels genom muntlig och skriftlig redovisning av laborationer (modul 2). På modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G).  Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1. 

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. 

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur