Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra och analys, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Algebra and Analysis

Denna kursplan gäller: 2008-01-14 och tillsvidare

Kurskod: 5MA000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-12-22

Innehåll

Kursen behandlar reella och komplexa tal, polynom och algebraiska ekvationer, vektorer i planet och rymden, system av linjära ekvationer, matriser och determinanter. Kursen ger också en introduktion till gränsvärden, kontinuitet, elementära funktioner, derivata, integraler och tillämpningar på dessa.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för begreppen polynom, vektor, matris, gränsvärde, derivata och integral
  • tillämpa metoder för att lösa ekvationssystem
  • tillämpa begreppet vektor för att beskriva punkter och linjer i planet och rummet
  • använda gränsvärdesbegreppet för att beräkna några gränsvärden för elementära funktioner
  • tillämpa derivator för att bestämma maximum och minimum för elementära funktioner
  • tillämpa integraler för att bestämma arean av en yta som begränsas av kurvor som ges av elementära funktioner

Behörighetskrav

SvB/SV 2 B, En B, Ma B

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av skriftliga prov. På de skriftliga proven ges något av betygen : Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är bedömda.

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.