Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Andelar och procent, 1 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Fractions and Percentage

Denna kursplan gäller: 2012-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 5MA106

Högskolepoäng: 1

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-01-20

Innehåll

I kursen behandlas tillämpad bråkräkning, procenträkning, procentenheter, index, räntor samt aritmetiskt och geometriskt medelvärde.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: - utföra tillämpade beräkningar med bråk och procent - redogöra för skillnaden mellan procent och procentenheter - ställa upp och analysera enkla modeller för ränta - redogöra för skillnaden mellan aritmetiskt och geometriskt medelvärde

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet och kurserna Grundläggande aritmetik (5MA112) samt Summatecknet och summor (5MA115) , eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak som självstudier med tillgång till handledning.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i form av en skriftlig tentamen. På skriftliga prov ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G), eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som erhållit betyget godkänd på kursen kan ej examineras för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej ingå i huvudområdet matematik i en examen. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.