Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematisk modellering, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematical Modeling

Denna kursplan gäller: 2018-01-08 och tillsvidare

Kurskod: 5MA189

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-12-27

Innehåll

För att lösa verkliga problem är matematiska modeller ofta ett nödvändigt verktyg. I kursen tränas på att översätta verkliga frågeställningar till matematiska problem. Därefter konstrueras algoritmer som sedan implementeras i form av en matematisk modell i lämplig programvara för att slutligen bestämma lösningar som tolkas i sitt ursprungliga sammanhang. I kursen kombineras kunskaper från tidigare kurser och studenten får träning i att tillämpa teorin från dessa. Dessutom ger kursen ökade färdigheter i att lösa problem på ett strukturerat sätt och studenten får även en inblick i hur matematiska modeller används inom olika branscher.

Kursen är uppdelad i två moment.
Moment 1 (2,5 hp) Matematisk modellering i Matlab,
Moment 2 (5 hp) Projektarbeten i matematisk modellering.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för hur man utnyttjar vektor- och matrisfunktionaliteten i Matlab för att effektivisera beräkningar
 • grundligt redogöra för olika typer av modelleringsansatser
Färdighet och förmåga
 • planera och organisera projektarbeten
 • implementera givna algoritmer i Matlab
 • konstruera och använda funktioner för att skriva strukturerade program i Matlab
 • använda Matlab i matematisk problemlösning
 • formulera verkliga frågeställningar som matematiska problem
 • konstruera och anpassa matematiska modeller för att besvara olika typer av frågeställningar
 • tolka resultat från matematiska modeller i sitt ursprungliga sammanhang
 • muntligt och skriftligt redovisa resultat och analys från matematiska modelleringsproblem
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • bedöma reliabilitet, validitet och generaliserbarhet för olika modellanpassningar

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs 60 hp inom ämnesområdet matematik och matematisk statistik eller minst två års sammanlagda studier. I båda fallen krävs kurser inom matematik om minst 35 hp, matematisk statistik om minst 15 hp och minst 15 hp inom datavetenskap eller motsvarande. Engelska 5/A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handledning av projekt.

Examination

Moment 1 examineras med ett praktiskt prov i Matlab och en skriftlig tentamen. Moment 2 examineras med skriftlig och muntlig redovisning av projekt. På båda momenten ges något av omdömena U eller G. Betyg på hel kurs sätts först när kursens alla delar är bedömda.För att få ett godkänt betyg på hel kurs krävs det att båda momenten har bedömts som godkända.

Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräkning
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur