Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Introduktion till Industriell Ekonomi, 7,5 hp

Engelskt namn: Introduction to Industrial Engineering and Management

Denna kursplan gäller: 2018-08-20 till 2021-08-22 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MA195

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2018-06-21

Innehåll

Kursen ger en introduktion till området industriell ekonomi, förberedelser för kommande studier i matematik, samt träning i muntlig och skriftlig kommunikation.

Moment 1, 2 hp. Introduktion till industriell ekonomi
I momentet introduceras de studerande i ämnet industriell ekonomi, utbildningen och den framtida yrkesrollen. Ämnet belyses utifrån en matematisk, en företagsekonomisk och en nationalekonomisk utgångspunkt. En genomgång av programmets uppbyggnad, organisation och utveckling ges samt en orientering kring den framtida yrkesrollen. Vidare diskuteras kunskapsbildningsprocessen, där bl.a. problemformulering, teori, angreppssätt och analys behandlas.

Moment 2. 1.5 hp. Projektarbete
Momentet omfattar genomförandet av ett projekt där de studerande genomför en studie som fokuserar på den framtida yrkesrollen. Arbetet redovisas muntligt och skriftligt. I momentet ingår även en introduktion till informationssökning, muntlig och skriftlig kommunikation samt etisk användning av information.

Moment 3, 4 hp. Matematiska färdigheter
Momentet omfattar komplexa tal, förmåga att handskas med algebraiska uttryck samt lösning av ekvationer och olikheter, trigonometri, grafer och koordinatsystem. Vidare ingår binomialsatsen, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktioner, notation för mängder, summor och produkter samt något om logiska resonemang, bevisföring och induktionsbevis.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse
  • visa kännedom om ämnet industriell ekonomi och yrkesrollen som civilingenjör i industriell ekonomi
  • redogöra för de trigonometriska funktionernas egenskaper, såväl geometriskt som algebraiskt
Färdighet och förmåga
  • söka, värdera och använda olika typer av information på en grundläggande nivå
  • muntligt och skriftligt kommunicera en uppgift och kritiskt kommentera andras muntliga presentationer
  • korrekt tillämpa de notationer och skrivsätt som tas upp i matematikmomentet
  • föra logiska resonemang och genomföra induktionsbevis
  • utföra beräkningar med de komplexa talen
  • visa färdighet i att planera, genomföra och avsluta projekt kopplade till framtida yrkesrollen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • analysera en grupps utveckling

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Matematik E eller Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9 med ett eller flera undantag)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och räkneövningar samt genom handledning av praktiska övningar. All undervisning i muntlig och skriftlig kommunikation, samt alla redovisningstillfällen innebär obligatorisk närvaro.

Examination

För alla momenten sker examination i form av ett eller flera skriftliga prov. För moment 2 sker dessutom löpande examination i form av muntliga och skriftliga redovisningar. På moment 2 ges något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). På moment 1 och 3 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Den som godkänts på ett moment på kursen kan ej examineras för ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Modern industriell ekonomi
Engwall Mats, Jerbrant Anna, Karlson Bo, Storm Per
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : [2017] : 483 sidor :
ISBN: 978-91-44-11691-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Introduktion till högre studier i matematik
Johansson Robert, Öhman Lars-Daniel
2 uppl. : Liber : 2017 : 204 sidor :
ISBN: 9789147113361
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album