Hoppa direkt till innehållet
printicon
Kursplan:

Förvaltning, 7,5 hp

Engelskt namn: Political and Administrative Science

Denna kursplan gäller: 2016-01-11 och tillsvidare

Kurskod: 5MH110

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljö- och hälsoskydd: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-11-20

Innehåll

Kursen behandlar översiktligt det politiska systemet i Sverige, samt dess relation till EU. I kursen belyses även hur politiska institutioner, partier, intresseorganisationer och offentlig förvaltning fungerar i relation till bl. a. Sveriges miljömål, samt hur politiska beslut fattas. Kursens huvuddel ägnas åt styrningen och kontrollen av den offentliga förvaltningen, dess organisation, aktörer och processer på olika nivåer, samt förvaltningsarbete i praktiken.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna;
1. översiktligt beskriva det politiska systemet i Sverige
2. förklara hur politiska beslut fattas i ett komplext flernivåsystem
3. beskriva den offentliga förvaltningens uppbyggnad och funktion
4. beskriva  grundläggande principer för ärendehandläggning inom offentlig förvaltning
5. i grupp genomföra, dokumentera, samt presentera ett projektarbete i form av en uppsats

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier och handlett projektarbete. Seminarier och projektarbete är obligatoriska moment i kursen.

Examination

Examinationen sker dels genom en skriftlig tentamen på teoridelen, dels genom muntlig och skriftlig redovisning av seminarier och handlett projektarbete. På den skriftliga tentamen, liksom på hela kursen sätts betygen, Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På seminarier och handlett projektarbete sätts betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). . Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är genomförda. Studerande som underkänts har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för kurs eller del av kurs, har rätt att hos styrelsen för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.


TILLGODORÄKNANDE
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 

Litteratur