"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hållbarhetsvetenskap, 15 hp

Engelskt namn: Sustainability Science

Denna kursplan gäller: 2022-08-15 och tillsvidare

Kurskod: 5MI007

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Miljövetenskap: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-01-28

Innehåll

Kursen presenterar nyckelbegrepp samt central teoribildning inom området hållbarhetsvetenskap ur ett tvärvetenskapligt perspektiv. Kursen inleds med en kritisk analys av begreppet hållbar utveckling varefter ett antal centrala teman såsom resiliens, riskanalys och naturresursproblem behandlas. Kursen är indelad i två moduler som löper parallellt i tid:

Modul 1 Hållbarhetsvetenskap - teori, 10.0 hp
Genom litteraturstudier och litteraturseminarier skall studenten bli väl insatt i central teoribildning inom området hållbarhetsvetenskap.

Modul 2, Hållbarhetsvetenskap - projekt, 5.0 hp
Projektarbete där studenterna praktiskt får tillämpa sina kunskaper inom hållbarhetsvetenskap.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Godkänd kunna:
 
Modul 1. Hållbarhetsvetenskap - teori, 10.0 hp
FSR 1 - analysera och definiera begreppet hållbar utveckling samt redogöra för utvecklingen av ämnesområdet hållbarhetsvetenskap
FSR 2 - analysera vetenskapliga teorier som relaterar till hållbarhetsvetenskap
FSR 3 - självständigt identifiera relevant litteratur som behandlar vetenskaplig teoribildning inom området hållbarhetsvetenskap
FSR 4- aktivt bidra med relevanta synpunkter vid vetenskapliga diskussioner

Modul 2. Hållbarhetsvetenskap - projekt, 5.0 hp
FSR 5 - applicera vetenskapliga teorier på ett projektarbete inom området hållbarhetsvetenskap
FSR 6 - i samverkan med andra planera och utföra en vetenskaplig undersökning inom området hållbarhetsvetenskap
FSR 7 - i samverkan med andra redovisa muntligt och skriftligt en vetenskaplig undersökning inom området hållbarhetsvetenskap på ett strukturerat sätt som följer akademisk standard

Efter avslutad kurs ska studenten för betyget Väl Godkänd kunna: 
Modul 1
FSR 8 - aktivt bidra med relevanta synpunkter med logisk och kommunikativ precision vid vetenskapliga diskussioner
FSR 9 - värdera och problematisera vetenskapliga teorier som relaterar till hållbarhetsvetenskap

Behörighetskrav

180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng inkluderande examensarbete inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Undervisningens upplägg

Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, samt projektarbete. Kursen använder sig av en pedagogik som tillämpar en så kallad "challenge-based learning".

Examination

Examinationen sker i form av skriftlig examination och muntlig presentation Modul 1 examineras genom individuell skriftliga inlämningsuppgifter och seminarier. Modul 2 examineras genom muntlig och skriftlig redovisning av projektarbetet. För modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För modul 2 ges något av omdömena Underkänd (U) och Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl Godkänd (VG). För betyget godkänd krävs att alla FSR för betyget Godkänd är uppfyllda. För betyget Väl Godkänd krävs dessutom att alla FSR för betyget Väl Godkänd är uppfyllda. Betyg på helkurs ges först då alla obligatoriska moduler är genomförda och godkända. Studerande som godkänts på ett prov får ej genomgå förnyat prov för högre betyg. Studerande som underkänts på ett prov har rätt att undergå förnyat prov. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller del av kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§ ). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.

Tillgodoräknande:
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2022 vecka 33

Vetenskapliga artiklar och kompendium

Till teoridelen och projektarbetet tillkommer obligatorisk litteratur i form av aktuella forskningsartiklar, databaser och annan information som finns tillgängligt på internet. Litteraturlistor och aktuella web-adresser delas ut i samband med kursstarten. För projektarbetet används forskningsartiklar och databaser som studenten söker och väljer själv.

Becker Per
Sustainability science : managing risk and resilience for sustainable development
Amsterdam : Elsevier Science Ltd : 2014 : vii, 295 p. :
ISBN: 044462709X
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst

Becker Per
Sustainability science : managing risk and resilience for sustainable development / Per Becker [Elektronisk resurs]
uuuu-uuuu :
ISBN: 9780444627292
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst