Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Biomedicinsk genetik, 8 hp

Engelskt namn: Biomedical Genetics

Denna kursplan gäller: 2016-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 5MO095

Högskolepoäng: 8

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-10-06

Innehåll

Biomedicinsk genetik är ett expanderande ämnesområde. Nya tekniker och ny kunskap om vår hela DNA sekvens, genomet, leder fram till nya typer av sjukdomsdiagnostik som i förlängningen kommer sådan ny kunskap att komma att förändra vår syn på ärftlighetaspekter, t.ex. om vad vi egentligen ärver från våra föräldrar.
Kursen fokuserar på mekanismer och faktorer som påverkar nedärvning hos människa; från organisationen av det genetiska materialet, dess överföring via gameter till populationsstruktur och miljöfaktorer. Kursen tar även upp genetiska sjukdomar, farmakogenetik, genomstudier och tekniker som t.ex. gentestning och genterapi samt etiska problem som kan uppkomma med nya tekniker.
 

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
- tillämpa kunskap om hur det genetiska materialet nedärvs, kartläggs, analyseras samt hur det är organiserat hos eukaryoter.
- redogöra för hur genetiska förändringar påverkar biologiska processer samt hur dessa förändringar påverkar organismen, populationen och i förlängningen leder till olika sjukdomstillstånd
- förklara varför studier av genetiska sjukdomar måste ta hänsyn till miljö och genetisk variation i populationen
- redogöra för hur tekniker som exempelvis fosterdiagnostik, gentestning och genterapi fungerar samt vilka möjligheter och etiska problem de kan föra med sig samt vad författningar sätter för gränser
- visa förståelse för genetikens roll för läkemedelssvar
- skriva och kritiskt granska en vetenskaplig rapport
- visa färdighet i vetenskaplig muntlig presentation
 

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs avklarade kurser om minst 180 hp varav minst 90 hp farmaci och 30 hp farmacevtisk kemi eller minst 30 hp farmacevtisk kemi och 30 hp biomedicinsk vetenskap. Engelska B. Eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, självstudier, inlämningsuppgift, projektarbete och problemlösning/case. Inlämningsuppgiften skall skrivas i form av en vetenskaplig rapport. I de fördjupande projektarbetena, som utförs i grupp, kommer studenterna att arbeta efter tydliga frågeställningar och arbetet skall redovisas både muntligt och skriftligt med tydliga källhänvisningar. Projektarbetena kommer att vetenskapligt granskas av övriga projektgrupper. Obligatoriska moment: case, projektarbetets inlämningsuppgift, redovisningar och slutprov. Stor vikt läggs på ett studerandeaktivt arbetssätt med eget ansvarstagande och kunskapssökande. Undervisningen sker delvis på engelska.
 

Examination

Teorimomentet avslutas med en salstentamen eller motsvarande på vilken ges något av betygen underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). Projektdelen redovisas muntligen via nät samt med en skriftlig inlämning i rapportform, här ges något av betygen godkänd (G) eller underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen, krävs att samtliga obligatoriska moment är avklarade och att samtliga prov är godkända. Ett aktivt deltagande i casen examineras.  Betyg som ges på hela kursen är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). För att få betyget väl godkänd krävs att studenten fått detta betyg på den skriftliga tentamen. Studerande som underkänts, har rätt att undergå förnyat prov för att få godkänt betyg. Vidare har studerande, som två gånger underkänts i prov för viss kurs eller del av kurs, rätt att hos prefekten för Institutionen för molekylärbiologi begära att annan lärare utses för att bestämma betyget vid förnyat prov. Den som godkänts i ett prov får inte genomgå förnyat prov för högre betyg.
 
Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Övriga föreskrifter

Litteratur
Litteraturlistan är inte tillgänglig via den nätbaserade utbildningskatalogen. Aktuell litteraturlista finns tillgänglig på kemiska institutionens hemsida under ”för våra studenter” eller lärplattformen.
 

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 3

Lewis Ricki
Human genetics : concepts and applications
Eleventh edition, International student edition : New York : McGraw Hill Education : [2015]. : xx, 439, 6, 13 s. :
ISBN: 9781259095634
Se bibliotekskatalogen Album