Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Djur- och växtfysiologi, 15 hp

Engelskt namn: Animal and Plant Physiology

Denna kursplan gäller: 2017-03-20 och tillsvidare

Kurskod: 5MO101

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Molekylärbiologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för molekylärbiologi

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-04-05

Innehåll

Kursen indelas i två moment, Djurfysiologi 7,5 hp och Växtfysiologi 7,5 hp.

Djurfysiologi:
De 7,5 hp i djurfysiologimomentet är fördelade på: 6 hp djurens fysiologi samt 1.5 hp laborationer, studier av histologiska snitt samt temaarbete rörande fysiologiska principer och anpassningar, som utförs individuellt eller i grupp.

Inom delmomentet djurfysiologi (6 hp) inleds med en översikt av djurvärldens mångfald och behandlar sedan de flercelliga djurens livsprocesser, huvudsakligen på organismnivån. Kursen skall ge grundläggande kunskap om utveckling och sammansättning av organ och organsystem inom djurvärlden, vilket illustreras genom en jämförelse mellan däggdjur och olika utvalda djurgrupper. Dessa får utgöra exempel på representativa anpassningar av djuren och djurens organsystem till deras typiska livsförutsättningar. Samband mellan cellulära mekanismer, form, funktion och organismens miljö poängteras.

I de praktiska momenten (1.5 hp) bekantas studenten med människans och utvalda försöksdjurs anatomi och fysiologi.

Växtfysiologi:
De 7,5 hp i växtfysiologimomentet är fördelade på: 5 hp växternas fysiologi, cellbiologi och molekylärbiologi, samt 2,5 hp laborationer, skriftligt arbete, gruppdiskussion och muntlig presentation av ett ämne inom ramen för kursens innehåll.

Inom delmomentet i växtfysiologi (5 hp) behandlar det som är unikt med växter och växternas celler. I detta ingår bl. a. tillväxt, anatomi, differentiering, metabolism, fotosyntes, stressfysiologi och blomning. Fördjupning ges i cellväxtsyntes, cellsträckning, tre genom, genreglering, växthormoner och naturprodukter. Vidare behandlas växtmodellsystem, transformeringsmetoder, in vitro kultur av växter, vävnadsspecifik expression samt databaser med relevans för växtbioteknik. I kursen integreras olika organisationsnivåer från det molekylära till ekosystemfunktion, t.ex. biotiska interaktioner, herbivori, växtkemi, balans mellan tillväxt och försvar samt användningsområdet av växter som detektorer för t.ex. för kemikalier.

I de praktiska momenten (2,5 hp) ger träning i växtfysiologi arbetsmetoder.
 

Förväntade studieresultat

Efter avklarad kurs skall studenterna kunna:
  •  Använda kunskap om organens och organsystemens struktur och olika celltyper för att beskriva och förklara deras specialfunktion, reglering och hur organsystemen kan ha utvecklats evolutionärt.
  •  Analysera och klassificera utvalda histologiska snitt av representativa normala vävnadstyper och organ.
  •  Redogöra för växternas livsprocesser samt växtcellens uppbyggnad och funktion, inklusive tillväxt, determinering, fotosyntes, metabolism, differentiering och död, samt hur dessa processer regleras.
  •  Applicera kunskap om växternas livsbetingelser för att dra slutsatser gällande fördelar, risker och etiska aspekter med genmodifierade växter.
  •  Utföra och analysera utförda laborationer samt redovisa dessa i form av naturvetenskapliga laborationsrapporter.
  •  Kunna arbeta individuellt eller i grupper för att identifiera och utvärdera vetenskaplig litteratur med tema inom djur- eller växtfysiologi, och både muntligt och skriftligt sammanfatta den väsentliga informationen

Behörighetskrav

20 hp från avslutade kurser i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av avslutade kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 30 hp från avslutade kurser i biologi, innehållande molekylärbiologi, genetik och cellbiologi.

Undervisningens upplägg

Undervisningen innefattar föreläsningar, lektioner, grupparbeten, gruppdiskussioner, dissektioner och laborationer. Samtliga laborationer och presentation/diskussion av temaarbeten är obligatoriska. Organsystemens struktur och övergripande funktion demonstreras i de flesta fall med plastmodeller och museimaterial. Dissektioner av typdjur samt slaktmaterial från får, nöt eller svin genomförs i mån av tillgänglighet.

Undervisningsspråket är normalt engelska men undervisningen kan ske på svenska om det inte föreligger något behov av att den sker på engelska.
 

Examination

Examinationen sker genom skriftlig salstentamen på de två teorimodulerna, genom skriftlig redovisning av laborationer som utförs i grupper eller individuellt och genom individuellt muntlig redovisning. Betyg som ges på teorimomentet är underkänd (U), godkänd (G) och väl godkänd (VG). På laborationsdelen och den muntliga presentationen ges något av betygen underkänd (U) eller godkänd (G). För att uppnå betyget godkänd krävs att studenten lämnar in individuella skriftliga uppgifter och att dessa är redovisade enligt föreskrivna ramar. Vidare krävs ett aktiv deltagande i redovisningar och diskussioner. Med aktivt deltagande menas att studenten bidrar med egna inlägg, reflektioner och frågor, samt att studenten försöker svara på frågor ställda till studenten eller till gruppen. För att bli godkänd på hela kursen måste alla obligatoriska moment vara godkända och vid den skriftliga examinationen måste poängsumman utgöra ≥ 60% av maxantalet poäng. För betyget ”Väl godkänd” måste poängsumman vid den skriftliga examinationen utgöra ≥ 80% av maxantalet poäng. Undantag från dessa gränser (60 resp. 80%) kan göras om skäl föreligger.

Vid eventuell frånvaro från obligatoriskt undervisningstillfälle beslutar examinator om ersättningsuppgift eller om studenten ska göra om moment vid ett senare tillfälle.

Studerande som ej blivit godkänd vid ordinarie tillfälle har rätt till förnyat prov. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Kurs/moment kan tenteras vid ett ordinarie tillfälle och vid ett omtenteringstillfälle inom tre månader efter ordinarie tillfälle. Vid underkänt resultat hänvisas därefter studenten till tentamen nästa gång kursen/moment ges.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till biträdande prefekt för institutionen för molekylärbiologi.

Tillgodoräknande
Den studerande har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb och i högskoleförordningen (6 kap).
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.