"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Kvalitetsteknik och försöksplanering, 7,5 hp

Engelskt namn: Quality Techniques and Design of Experiments

Denna kursplan gäller: 2011-09-05 till 2023-08-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MS001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2007-12-27

Reviderad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-12-02

Innehåll

Moment 1 (3 hp): Linjära modeller. Momentet innehåller ensidig variansanalys, randomiserade blockförsök samt grunderna i enkel och multipel linjär regressionsanalys. Moment 2 (1,5 hp): Statistisk kvalitetsteknik. Momentet innehåller en genomgång av de sju förbättringsverktygen, statistisk processtyrning med kontrolldiagram, duglighetsanalys samt gauge R and R. Moment 3 (2 hp): Försöksplanering. Momentet innehåller faktoriella försök med speciell tonvikt på 2k-designer, fraktionella försök, skattning av responsytor samt en orientering om faktoriella försök med fler än två nivåer. Moment 4: (1 hp) Datorlaborationer med statistisk programvara.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna - beskriva modellerna för ensidig variansanalys, randomiserade blockförsök samt enkel och multipel linjär regressionsanalys - analysera data med ensidig variansanalys, randomiserade blockförsök samt enkel och multipel linjär regressionsanalys - välja lämpligt kontrolldiagram vid olika situationer, redogöra för hur diagrammen konstrueras samt konstruera dem med lämplig programvara - bedöma en process duglighet i förhållande till ställda specifikationer - designa och analysera fullständiga och fraktionella faktoriella försök på ett kostnadseffektivt sätt - använda responsytor för att optimera processer

Behörighetskrav

Univ: Grundkurs i matematisk statistik motsvarande Statistik för tekniska fysiker, 6 hp.
En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning.

Examination

Examinationen på moment 1-3 sker i form av ett eller flera skriftliga prov. Examinationen på moment 4 sker med muntlig och/eller skriftlig redovisning av datorlaborationerna. På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla momenten är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är examinerade. Studerande som godkänts i prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 11b §). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Litteratur

Giltig från: 2012 vecka 36

Montgomery, D.C., Runger, G.C. & Hubele, Engineering Statistics, Wiley. (2011) ISBN 9780470646076