"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Försöksplanering, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Design of Experiments

Denna kursplan gäller: 2015-01-12 och tillsvidare

Kurskod: 5MS035

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematisk statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Statistik: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2013-02-26

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-02-22

Innehåll

Moment 1 (5 hp): Teori. I momentet behandlas teorin för de vanligast förekommande verktygen för systematisk planering av försök och metoder för analys av försöksresultat. Speciell tonvikt läggs vid fullständiga och reducerade tvånivåers faktoriella försök. Responsytemetoder med tillhörande försöksplaner ingår liksom strategier för sekvensiell försöksplanering. Vidare behandlas mer avancerade variansanalysmodeller med såväl slumpmässiga som mixade effekter. Slutligen ingår en introduktion till robust konstruktion och split-plot-försök.

Moment 2 (2,5 hp): Datorlaborationer. Som stöd för att välja försöksplaner och analysera data används genomgående under momentet lämplig statistisk programvara.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

  • värdera de i kursen behandlade modellernas lämplighet vid försökssituationer
  • analysera försöksdata med lämplig programvara
  • planera och genomföra enklare försök inom givna tidsramar
  • presentera planering, genomförande och analys av ett utfört försök, såväl skriftligt som muntligt
  • redogöra för syftet med robust konstruktion samt hur detta tillämpas vid försöksplanering

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs något av följande alternativ eller motsvarande kunskaper, minst 15 hp i matematisk statistik eller kurser i statistik omfattande minst 75 hp och i båda fallen en kurs i grundläggande analys om minst 7,5 hp. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektioner.

Examination

Kunskapsredovisningen på moment 1 sker i form av skriftlig tentamen. Under kursens gång finns möjlighet att erhålla bonuspoäng som kan tillgodoräknas vid kurstillfällets ordinarie tentamenstillfälle och första omtentamenstillfälle. Bonuspoängen erhålls via skriftlig och muntlig redovisning av inlämningsuppgifter. Examinationen på moment 2 sker genom skriftlig och muntlig redovisning av datorlaborationerna. På den skriftliga tentamen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänt (5). På laborationerna ges endast något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänt (4) eller Med beröm godkänt (5). Betyget baseras på den skriftliga tentamen och sätts först när alla delar är godkända. Den som erhållit godkänt betyg på kursen kan ej examineras för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll t.ex Kvalitetsteknik och försöksplanering (5MS001). Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektor i matematik och matematisk statistik.

Litteratur