Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande kurs i maskinteknik, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Curriculum in Mechanical Engineering

Denna kursplan gäller: 2014-08-25 till 2014-08-31 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5MT041

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-05-13

Innehåll

Kursen utgör en inledande kurs till högskoleingenjörsprogrammet i maskinteknik. Den ger en introduktion till modeller och verktyg inom det aktuella teknikområdet med fokus på teknologiska tillämpningar. Kursen utgör en introduktion till utbildningsprogrammet - programmets innehåll, mål, syfte och arbetsformer samt inblick i ingenjörens olika arbetsroller.

Kursen omfattar två moment:
1. Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi, 4.5 hp (Models and Methods in Science and Technology, 4.5 ECTS);
2. Introduktion till projekt och yrkesroll, 3 hp (Introduction to Project and Profession, 3 ECTS).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:
Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi:
- redogöra för teknologiska tillämpningar inom området,
- använda enklare modeller för analys av ingenjörsproblem.
Introduktion till projekt och yrkesroll:
- uppvisa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation,
- översiktligt beskriva det teknikområde som programmet representerar, samt redogöra för programmets mål, utformning och innehåll,
- redogöra för ingenjörens typiska arbetsroller,
- arbeta i grupp.

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik D. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c (områdesbehörighet 8/A8)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten.
Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Examinationen av momentet Modeller och verktyg inom vetenskap och teknologi sker normalt i form av skriftliga prov. För momentet Introduktion till projekt och yrkesroll sker löpande examination i form av muntliga och skriftliga redovisningar. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På projektarbeten ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.