Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Produktionsteknologi, 7,5 hp

Engelskt namn: Production Technology

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5MT046

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Maskinteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-25

Innehåll

Kursen är produktionsinriktad och behandlar utformning och innehåll av olika maskinsystem, tillverkningsmetoder, fördjupning i datorstödd beredning, uppbyggnad och utveckling av automatiserade och flexibla tillverkningssystem.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- använda system för datorstödd tillverkning,
- arbeta i grupp,
- uppvisa grundläggande färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation,
- muntligt redovisa resultatet och diskutera detta i dialog med handledare och/eller beställare,
- tillämpa ett kunskapssökande arbetssätt baserat på ett kritiskt tänkande.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Tillverkningsteknik, 7.5 hp (5MT025) och Produktionsteknik, 7.5 hp (5MT022) eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning samt handledning i samband med laborationer. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På skriftliga rapporter och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På laborationer, muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.