"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik baskurs I, 7,5 fup

Engelskt namn: Mathematics Basic Course I

Denna kursplan gäller: 2022-08-29 och tillsvidare

Kurskod: 5MX003

Förutbildningspoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Förutbildning

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-02-20

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-20

Innehåll

Kursens innehåll syftar till att överbrygga skillnaderna mellan de olika gymnasieprogrammens matematikkurser. Kursen indelas i två moduler.

Modul 1: Teori och problemlösning, 7 förutbildningspoäng. Modulen behandlar räkning med reella tal samt generalisering av aritmetikens räknelagar till att hantera algebraiska uttryck. Funktionsbegreppet introduceras med fokus på egenskaper hos linjära funktioner samt potens- och exponentialfunktioner. Vidare ingår algebraiska och grafiska metoder för att lösa linjära ekvationer och ekvationssystem samt olikheter och andragradsekvationer. Begreppen kongruens och likformighet samt vinkelsatserna behandlas. Dessutom studeras trigonometri i triangeln och Pythagoras sats samt indirekta tillämpningar av denna såsom avståndsformeln. Vidare behandlas logaritmer samt räknelagar för dessa och en introduktion till vektorbegreppet ges. Avslutningsvis behandlas matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens.

Modul 2: Datorlaboration, 0,5 förutbildningspoäng. Modulen introducerar enkel programmering som verktyg för att lösa problem relevanta för kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna

 • med säkerhet behärska räkning med de reella talen
 • med säkerhet behandla algebraiska uttryck
 • lösa linjära ekvationer, olikheter och ekvationssystem samt andragradsekvationer såväl grafiskt som algebraiskt
 • redogöra för grundläggande definitioner och beteckningar gällande funktioner
 • redogöra för egenskaper hos linjära, andragrads-, potens- och exponentialfunktioner samt logaritmer
 • redogöra för trigonometri i rätvinkliga trianglar samt begreppen kongruens och likformighet
 • behärska grundläggande räkning med vektorer
 • tillämpa geometriska satser i problemlösningssituationer
 • genomföra matematisk argumentation med hjälp av grundläggande logik inklusive implikation och ekvivalens samt värdera andras argumentation
 • använda digitala verktyg och enkel programmering för att lösa problem relevanta för kursen

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 2a eller 2b eller 2c

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar, lektionsundervisning och handledning vid datorlaborationer.

Examination

Examinationen sker dels genom skriftliga prov (modul 1), dels genom muntlig redovisning av datorlaboration (modul 2). På modul 1 ges något av omdömena Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På modul 2 ges endast något av omdömena Underkänd (U) eller Godkänd (G). Betyget på kursen sätts först när samtliga examinerande delar är godkända, och bestäms av omdömet på modul 1.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Student som ej har godkänt resultat på prov, har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Ansökan om annan examinator ställs till ämnesansvarig på Tekniskt-naturvetenskapligt basår. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Inga tillgodoräknanden görs inom ramen för Tekniskt-naturvetenskapligt basår vid Umeå universitet.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

 • Giltig från: 2023 vecka 35

  Matematik 5000+ : 3c Basåret
  Alfredsson Lena, Bodemyr Sanna, Heikne Hans
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 464 sidor :
  ISBN: 9789127457157
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendium för Matematik baskurs I
  Institutionen för matematik och matematisk statistik :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kompendiet erhålls från Institutionen för matematik och matematisk statistik i samband med kursstart.

 • Giltig från: 2022 vecka 35

  Matematik 5000+ : 3c Basåret
  Alfredsson Lena, Bodemyr Sanna, Heikne Hans
  Första upplagans första tryckning : Stockholm : Natur & Kultur : [2019] : 464 sidor :
  ISBN: 9789127457157
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Kompendium för Matematik baskurs I
  Institutionen för matematik och matematisk statistik :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Kompendiet erhålls från Institutionen för matematik och matematisk statistik i samband med kursstart.