Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Atom och kärnfysik, 7,5 hp

Engelskt namn: Atomic and Nuclear Physics

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 5RA000

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2011-10-10

Innehåll

Kursens ger grundliga teoretiska och experimentella kunskaper om atomens och atomkärnans egenskaper, radioaktiva nukliders produktion och sönderfall och ger en god grund för fortsatta studier i strålningsfysik. Kursen omfattar atom- och kärnmodeller, röntgenflourescens, produktion av radionuklider, deras sönderfallsprocesser och ekvationerna för seriesönderfall. Vidare behandlas neutronstrålkällor, fission, fusion och kärnreaktorer samt olika typer av acceleratorer. Slutligen ingår även räknestatistik och växelverkan i fotondetektorer. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel. Kursen omfattar tre moment 1. Teoridel, 2.5 hp 2. Räknedel, 2.5 hp 3. Laborationsdel, 2.5 hp

Förväntade studieresultat

Efter godkänd kurs skall den studerande kunna - förklara produktionen av karakteristisk röntgenstrålning och Auger elektroner och dess betydelse för bl.a. röntgenspektrumets utseende - använda och redogöra för röntgenflourescenstekniken för att kvantitativt bestämma grundämnesinnehållet i ett prov - redogöra översiktligt för produktion av bromsstrålning - använda och tolka sönderfallsdata för bl.a. identifiering av radionuklider i ett prov - analysera fotonspektra från radioaktiva nukliders sönderfall - redogöra för samtliga typer av radioaktivt sönderfall och kunna beräkna Q-värde för reaktionen - ställa upp och lösa ekvationerna för seriesönderfall - redogöra för fission och fusion och hur kontrollerad fission upprätthålls - beskriva olika typer av acceleratorer för laddade partiklar

Behörighetskrav

Univ: Klassisk mekanik, (5FY040, 7,5 hp), alternativt Mekanik I med experimentell metodik (5FY113, 7,5 hp), eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen (teoridel och räknedel) samt genom skriftlig redovisning av laborationerna. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På laborationsmomentet ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.