Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Medicinsk orientering, 5 hp

Engelskt namn: Introductory Course in Medicine

Denna kursplan gäller: 2008-01-07 till 2016-01-10 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 5RA001

Högskolepoäng: 5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medicin: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2009-06-09

Innehåll

Kursen ger en orientering om medicinska begrepp och nomenklatur med exempel ur medicinsk teknik inom sjukvården för att ge en förtrogenhet med medicinsk terminologi vid egna litteraturstudier och vid kommunikation med vårdpersonal. Kursen omfattar människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organens funktion samt cellens uppbyggnad och kinetik. Slutligen behandlas tumörsjukdomar, tumörinduktion och cancerincidens.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna - redogöra för anatomiska och fysiologiska begrepp och nomenklatur som är relevanta för bl.a. fysiker och ingenjörer inom sjukvård och medicinteknisk industri - aktivt delta vid kommunikation med vårdpersonal - översiktligt redogöra för människokroppens uppbyggnad och de viktigaste organen och deras kinetik - översiktligt redogöra för tumörsjukdomar, deras förekomst och orsak

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar.

Examination

Examination sker genom skriftlig tentamen. På en skriftlig tentamen sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till styrelsen för Institutionen för strålningsvetenskaper. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt.

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 1

Valfri anatomi och fysiologibok t ex