Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strålbehandlingsacceleratorer, 7,5 hp

Engelskt namn: Medical Accelerators

Denna kursplan gäller: 2021-01-04 och tillsvidare

Kurskod: 5RA043

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Elektronik: Avancerad nivå, innehåller examensarbete för masterexamen

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-02-24

Innehåll

Kursen behandlar strålbehandlingsacceleratorers tekniska uppbyggnad samt felsökning, service och kvalitetssäkring. Detta omfattar acceleratorer för kliniskt bruk, mikrovågsgenerering, magnetron, klystron, stråltransport, vakuumsystem, läcksökning samt parametrar som påverkar strålfältet och dess interlocksystem. Vidare behandlas kontrollprogram och kvalitetssäkring, användning av datoriserade mätsystem för 3D-strålfältsanalys, jonkammare, diod, film m m för test av prestanda och kontroll av terapistrålkällor. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.

Kursen omfattar två moment
1. Teoridel, 5 hp
2. Laborationsdel, 2.5 hp

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna
Kunskap och förståelse
Ingående beskriva funktionerna hos en strålbehandlingsaccelerators huvudkomponenter.
Ingående redogöra för de viktigaste interlocksystemen
Beskriva strålbehandlingsgeometrin och förstå dess krav på precision

Färdighet och förmåga
Självständigt mäta och ur ett tekniskt kvalitetsperspektiv tolka dosfördelningar från elektroner och fotoner.
Beskriva och  självständigt utföra de viktigaste kvalitetskontrollerna för en strålbehandlingsaccelerator

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Kritiskt bedöma och självständigt hantera olika strålskyddssituationer som kan uppstå kring en strålbehandlingsaccelerator
-

Behörighetskrav

Univ: För tillträde till kursen krävs minst 90 hp inklusive kursen Medicinsk teknik (5RA005, 10 hp) eller motsvarande kunskaper. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar och handledda laborationer. Laborationerna är obligatoriska.

Examination

Moment 1: Teoridel 5 hp
Momentet examineras med skriftlig tentamina. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Moment 2: Laborationsdel 2,5 hp.
Momentet examineras med skriftliga laborationsrapporter. Betyget på momentet bedöms med Underkänd (U) eller Godkänd (G).

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.