Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Klinisk praktik i medicinsk strålningsfysik, 12,5 hp

Engelskt namn: Clinical Practice in Medical Radiation Physics

Denna kursplan gäller: 2021-08-23 och tillsvidare

Kurskod: 5RA045

Högskolepoäng: 12,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-10-08

Innehåll

Kursen fördjupar den studerandes kunskaper om praktisk yrkesutövning inom den medicinska strålningsfysiken.
Kursen ger praktisk insikt i de arbetsuppgifter som förekommer för sjukhusfysiker både inom radioterapi och diagnostisk radiologi. Att kritiskt granska och utvärdera sina erfarenheter utgör en viktig del av kursen. Inhämtande av kunskaper och färdigheter sker självständigt och ska följa den projektplan som satts upp i samarbete med handledare. I kursen ingår ett eller flera mindre projekt.

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
- detaljerat redogöra för sjukhusfysikerns arbetsuppgifter och yrkesansvar och visa förståelse för andra relevanta yrkeskategoriers arbetsområden inom hälso och sjukvården
- visa kunskap om planering, ledning och samordning inom yrkesområdet

Färdighet och förmåga
- visa förmåga att arbeta självständigt som sjukhusfysiker, men också samverka med andra yrkesgrupper
- visa förmåga att ansvara för och utföra  kvalitetssäkerhetsarbete inom verksamheter med strålning
- visa fördjupad förmåga att tillämpa matematiska, naturvetenskapliga och tekniska metoder i strålningsrelaterade verksamheter inom hälso och sjukvården
- visa förmåga att inom givna tidsramar planera, genomföra och redovisa projekt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- beskriva olika aspekter av det yrkesansvar som arbetet innebär inom hälso och sjukvården
- visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot andra yrkesgrupper och patienter
- visa förmåga att identifiera behov av ytterligare kunskap
- visa självkännedom och empatisk förmåga

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 högskolepoäng  varav Kärnfysik (5RA039 eller 5RA033 7,5 hp), Strålningsväxelverkan (5RA006, 7,5 hp), Mätmetoder och strålningsdetektorer (5RA002, 7,5 hp),  Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller Medicin för ingenjörer (5RA028, 6 hp), Strålningsbiologi och strålskydd (5RA010, 7.5 hp), Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud (5RA007, 7.5 hp), Röntgenteknik (5RA038, 7.5 hp), Nukleärmedicinsk teknik (5RA011, 7.5 hp), Tillämpad dosimetri (5RA021, 5 hp), Radioterapi (5RA022, 5 hp) och Riskanalys inom strålbehandling (5RA024, 7,5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av individuell handledning. En examinator vid institutionen ger stöd vid arbetets planering och genomförande.

Examination

Kursen redovisas muntligt och skriftligt och ska innehålla en kritisk granskning och utvärdering av de erfarenheter som kursen gett. Rapporter ska språkligt och stilistiskt vara väl genomarbetad. Rapporten ska även redovisas muntligt.
För att erhålla betyget Godkänd (G) ska dels det praktiska genomförandet av kursen vara godkänt, liksom både rapporten och den muntliga presentationen. Det praktiska genomförandet bedöms utifrån de krav som ställs på en legitimerad sjukhusfysiker. 

Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. Den som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.
 
I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.
 
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ska ställas till prefekten vid institutionen för strålningsvetenskaper.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.