Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Strålningsbiologi och strålskydd, 7,5 hp

Engelskt namn: Radiation Biology and Radiation Protection

Denna kursplan gäller: 2022-01-03 och tillsvidare

Kurskod: 5RA046

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Fysik: Avancerad nivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för fysik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2022-04-21

Innehåll

Kursen behandlar grundläggande kunskaper om strålningens biologiska verkan och risker från cellnivå till människa, faktorer som påverkar dos-effekt-sambandet samt fördjupade kunskaper om strålskydd för joniserande och icke-joniserande strålning, både gällande lagstiftning och praktisk strålskyddsteknik.
Kursen omfattar stråleffekter på cellnivå med bildande av fria radikaler, kromosombrott och reparationsmekanismer liksom träffteori och dos-responskurvor. Vidare behandlas stråleffekter på enskilda organ och människa, somatiska och genetiska liksom omedelbara och sena strålskador samt faktorer som påverkar sambandet dos - biologisk effekt. Kursen omfattar även fördjupade kunskaper om strålskydd, internationella rekommendationer, svensk strålskyddslagstiftning och föreskrifter för joniserande-, ultraviolett-, laser- och elektromagnetiska fält. Vidare behandlas metoder för persondosimetri, strålskyddsinstrument, hantering av radioaktiva ämnen samt utbredda strålkällor och strålskärmsberäkningar.
I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel och seminarier.
Kursen omfattar två moduler:
1. Teoridel, 6.0 hp
2. Laborationsdel, 1.5 hp

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse
 • Ingående beskriva joniserande strålnings biologiska verkan och dess risker från cellnivå till människa.
 • Visa kunskap om hälsoeffekter vid exponering för  icke-joniserande strålning och nationella föreskrifter och internationella rekommendationer kopplade till dessa.
 • Tolka dosresponskurvor och självständigt  sammanfatta de faktorer som påverkar dos-effekt-sambandet.
 • Självständigt redogöra för principerna för strålskydd för både joniserande och icke-joniserande strålning.
 • Ingående redogöra för joniserande strålnings akuta och sena effekter.
Färdighet och förmåga
 • Självständigt kunna planera och genomföra strålskyddsundervisning/information till patienter, allmänhet eller yrkesverksamma.
 • Visa förmåga att tolka och muntligt redogöra för och diskutera valda vetenskapliga artiklar inom området.
 • Självständigt kunna utföra strålskyddsmätningar och  monte carlo simuleringar av strålskyddssituationer för joniserande strålning.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Visa förmåga till ett proffesionellt förhållningssätt gentemot patienter/personal i informations/undervisningssituationer.
 • Kritiskt  värdera olika exempel på strålskyddssituationer och förhålla sig till relevanta strålskyddsföreskrifter.

Behörighetskrav

Univ: Minst 90 hp inklusive Strålningsdosimetri (5RA008, 15 hp), Hållbar utveckling och strålningsmiljö (5RA0029, 7,5 hp), Medicinsk orientering (5RA001, 5 hp) eller Medicin för ingenjörer (5RA028, 5 hp) eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, räkneövningar laborationer och seminarier. Laborationer och seminarier är obligatoriska.

Examination

Modul 1: Teoridel 6 hp
Modulen examineras med skriftlig tentamina. Betyget på modulen bedöms med Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Modul 2: Laborationsdel 1,5 hp.
Modulen examineras med följande prov:
 • Skriflig laborationsrapport
 • Muntlig redovisning av litteraturseminariet
 • Muntlig redovisning av caseseminariet.
Alla prov i modul 2 bedöms med med Underkänd (U) eller Godkänd (G). Modulen betygsätts med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G) och sätts först när alla ingeånde prov är godkända. Om något av proven bedömts med resultatet Underkänd (U), sätts betyget Underkänd (U) på modulen under förutsättning att studenten genomfört modulens samtliga prov.

På hela kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). Betyget baseras på det betyg som erhölls på modul 1 och beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda och betyg på båda modulerna är beslutade.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsvariation. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för Institutionen för strålningsvetenskaper. För mer information, se Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå, dnr: FS 1.1.2-553-14.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursen slutat ges.

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 34Strålsäkerhetsmyndigheten, lagar och författningar

Radiobiology for the radiologist [Elektronisk resurs]
Hall Eric J., Giaccia Amato J.
7. ed. : Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins : 2012 : PDF (ix, 546 s.) :
ISBN: 9781469821634
Se bibliotekskatalogen Album