Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling för Internet för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Application Development for Internet for Engineers

Denna kursplan gäller: 2010-01-18 och tillsvidare

Kurskod: 5TF017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2010-04-22

Innehåll

Under kursen får man lära sig att bygga avancerade flerskiktade dynamiska webbplatser med ett arbetssätt som lämpar sig för utveckling i grupp. Kursen första del behandlar hur data organiseras, lagras och bearbetas i databaser. I den andra delen studeras tekniker för att utveckla avancerade flerskiktade webbaserade system där en databas är en viktig komponent. Det ingår även ett moment om systemintegration där informationsutbyte med hjälp av webbtjänster mellan olika objekt på en webbplats behandlas. Kursen baserar sig på professionella verktyg som Visual Studio, ADO.NET samt ASP.NET. Utvecklingsspråket är C-sharp men kursen kan även, vid önskemål, genomföras med andra språk som Visual Basic eller C++ . Som databas används SQL-Server. Ett flertal avancerade tekniker för att hantera denna gås igenom. Tillgänglighet för dynamiska webbsidor tas även upp. Under kursens senare del fördjupas kunskaperna i någon webbteknik exempelvis Mashups, Silverlight eller integrering med Sharepoint.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs ska studenten kunna: - utveckla relationsdatabaser som effektivt utnyttjar de möjligheter som följer med SQL Server, - utveckla databasdrivna flerskiktade system baserar sig på ASP.NET och SOAP baserade webbtjänster, - tillämpa och förmedla nya kunskaper om metodik och verktyg inom området webbteknik, - dokumentera systemlösningar på ett professionellt sätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Databasteknik och webbaserade system för ingenjörer, 7.5 hp (5TF018) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV021) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Experimentellt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm Godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg. För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.