Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Applikationsutveckling för Internet för ingenjörer, 7,5 hp

Engelskt namn: Application Development for Internet for Engineers

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 och tillsvidare

Kurskod: 5TF035

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2012-09-03

Innehåll

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla avancerade databasdrivna webbaserade flerskiktade system. Kursen behandlar även hur man kan dra nytta av webbtjänster (baserade på SOAP och json) när man vill integrera system med varandra. Kursen baserar sig på ASP.NET, ADO.NET, C-Sharp, Visual Studio och SQL Server. Tillgänglighet för dynamiska webbsidor tas även upp. Under kursens senare del fördjupas kunskaperna i samband med ett verklighetsnära projekt, som exempel får studenterna prova på att utveckla så kallade mashups.

Förväntade studieresultat

Efter genomförd kurs ska studenten kunna:
- utveckla relationsdatabaser som effektivt utnyttjar de möjligheter som följer med SQL Server,
- utveckla databasdrivna flerskiktade system baserar sig på ASP.NET och SOAP- respektive json-baserade webbtjänster,
- tillämpa och förmedla nya kunskaper om metodik och verktyg inom området webbteknik,
- dokumentera systemlösningar på ett professionellt sätt.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs Databasteknik och webbaserade system för ingenjörer, 7.5 hp (5TF037) eller Databasteknik, 7.5 hp (5DV120) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupp- och projektarbeten. Större delen av kursens föreläsningar är inspelade.
Lektionsundervisning/filmer ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Examination

Kunskapsredovisningen sker normalt fortlöpande i samband med undervisningen i form av prov, övningar, redovisningar och rapporter. På ett skriftligt prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm Godkänd (5). På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får inte undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkända erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.