Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Databasteknik och webbaserade system, 7,5 hp

Engelskt namn: Databases and Web Based Systems

Denna kursplan gäller: 2015-08-24 och tillsvidare

Kurskod: 5TF048

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Medieteknik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav
Elektronik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-05-13

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2015-01-08

Innehåll

Kursen behandlar metoder för att lagra och bearbeta data samt tekniker för att utveckla databasdrivna, webbaserade system. Kursen baserar sig på ASP.NET MVC, ENTITY FRAMEWORK, C-Sharp, Visual Studio och SQL server. Under kursens senare del bedrivs ett verklighetsnära projekt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs skall studenten kunna:
- designa och implementera relationsdatabaser samt utveckla databasdrivna system baserat på ASP.NET,
- formulera tekniska kravspecifikationer vid systemutveckling,
- använda moderna och ingenjörsmässiga metoder för utveckling av webbaserade system och vid problemlösning.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs en kurs i Grundläggande programmering, 7.5 hp samt någon av kurserna Webbutveckling, 7.5hp (5EL107) eller Datakommunikation I, 7.5 hp (5EL144) eller motsvarande.
 

Undervisningens upplägg

Kursen kan ges både som campuskurs och som nätbaserad.
Campusförlagd:
Undervisningen bedrivs i form av lektions- och gruppundervisning samt handledning i samband med laborationer, grupparbeten och projektarbeten. Lektionsundervisningen ägnas åt genomgång av vissa teoriavsnitt, problemlösning och demonstrationer. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen.

Nätbaserad:
Undervisningen bedrivs helt nätbaserat. Undervisningsmaterial i form av föreläsningar, exempelkod och arbetsuppgifter finns att tillgå via kursens lärplattform. Praktiskt arbete utgör ett fundamentalt inslag i kursen. Handledning sker via kursens lärplattform samt via e-post och telefon. Redovisning av laborationer och projekt sker via kursens lärplattform samt via verktyg som Skype och Jing.

Examination

Kunskapsredovisning sker fortlöpande under kursen i samband med muntliga redovisningar och rapporter. På inlämningsuppgifter och skriftliga rapporter ges betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). På muntliga redovisningar och övningar ges vanligen endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Studerande som godkänts i ett prov får ej undergå förnyat prov för att få ett högre betyg.
För studerande som inte blivit godkänd, erbjuds ytterligare provtillfällen enligt ett fastställt schema. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

TILLGODORÄKNANDE
Tillgodoräknande prövas individuellt. I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studievägledaren vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 34

Paz José Rolando Guay.
Beginning ASP.NET MVC 4 [Elektronisk resurs]
XIV, 276 p. 183 illus. :
Table of Contents / Abstracts
ISBN: 9781430257530
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst