"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Inledande ingenjörskurs, öppen ingång, 7,5 hp

Engelskt namn: Introductory Course for Engineers

Denna kursplan gäller: 2017-08-21 och tillsvidare

Kurskod: 5TN027

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: TH teknisk betygsskala

Ansvarig institution: Gemensamt Tekn nat fakultet

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2017-06-12

Innehåll

Kursen ger en introduktion till akademiska studier, träning i grundläggande matematiska färdigheter, träning i flera grundläggande ingenjörsfärdigheter och en första kontakt med de områden inom vilka universitetet ger civilingenjörsutbildning.

Kursen omfattar följande inslag:

Inslaget projekt introducerar grundläggande verktyg för att strukturera, planera och genomföra projekt. Som projektobjekt används själva kursen och dess övriga inslag. I team hjälps man åt att planera och lösa uppgifter, som bland annat består i att ta fram material för att presentera civilingenjörsutbildning. Teamet jobbar även tillsammans för att ta sig an kursens alla inslag med gott resultat. Enskilt jobbar man med personlig planering och reflektion.

Inslaget matematiska färdigheter omfattar komplexa tal, förmåga att handskas med algebraiska uttryck samt lösning av ekvationer och olikheter, trigonometri, grafer och koordinatsystem. Vidare ingår binomialsatsen, trigonometriska funktioner, komplexa exponentialfunktioner, notation för mängder, summor och produkter samt något om logiska resonemang, bevisföring och induktionsbevis.

I inslaget mätvärdesbehandling införs statistiska verktyg och begrepp såsom medelvärde, stickprovsstandardavvikelse, medelfel, felfortplantningslagen, normalfördelning och t-fördelning samt viktat medelvärde. Momentet innehåller även en introduktion till linjär regressionsanalys – både oviktad och viktad. Begreppen används under de tillämpade övningarna. Vidare ingår planering av mätningar och mätteknik.

I inslaget experimentell problemlösning tillämpas material från momentet mätvärdesbehandling i praktiska sammanhang. Under detta moment får studenten tillfälle att utföra laborationer.

I inslaget skriftlig och muntlig kommunikation introduceras en processorienterad metodik, som ska underlätta och stödja utvecklingen av varje students färdigheter i muntlig och skriftlig kommunikation under hela utbildningstiden. Färdigheterna övas i rapportskrivning och vid muntlig presentation. Här övas också förmågan att analysera och ge återkoppling på muntliga och skriftliga presentationer. I detta avsnitt av kursen bearbetas kunskaper och material, som inhämtats genom studerandeaktiva undervisningsformer i kursens experimentella del samt ur kurslitteratur.

Under kursens gång ges studenten information om de civilingenjörsprogram som erbjuds. I inslaget programträff får studenten tillfälle att besöka alla program för att få en mer detaljerad inblick i dessa programs struktur.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för de trigonometriska funktionernas egenskaper, såväl geometriskt som algebraiskt
  • redogöra för några av de statistiska modeller som används för att beskriva slumpmässiga fenomen
  • beskriva arbetsmarknaden och yrkesrollen för olika civilingenjörsprogram

Färdighet och förmåga

  • I grupp och enskilt, planera och med adekvata metoder, genomföra kvalificerade uppgifter inom givna ramar
  • tillämpa de notationer och skrivsätt som tas upp i inslaget om matematiska färdigheter
  • föra logiska resonemang och genomföra induktionsbevis
  • utföra beräkningar med de komplexa talen
  • planera och genomföra experiment samt utvärdera experimentella resultat med statistiska metoder
  • tillämpa ett processorienterat arbetssätt i mindre grupper för att utveckla problemlösningsförmåga och förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
  • genomföra en muntlig presentationsuppgift och kritiskt kommentera kamraters muntliga presentationer

Behörighetskrav

Fysik B, Kemi A, Matematik E. Eller: Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 (områdesbehörighet 9/A9)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av lektionsundervisning och räkneövningar samt genom handledning under laborationer.

Examination

Examinationen sker i form av skriftliga prov, skriftliga inlämningsguppgifter och muntliga redovisningar. På skriftliga prov sätts något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5). På övriga examinerande delar ges endast betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. Betyget på kursen bestäms av det skriftliga provet. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (3), Icke utan beröm godkänd (4) eller Med beröm godkänd (5).

Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan ej examineras för högre betyg. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid Institutionen för matematik och matematisk statistik. Examination baserad på denna kursplan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås. 

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga programansvarig.

Litteratur

Giltig från: 2018 vecka 34

Introduktion till högre studier i matematik
Johansson Robert, Öhman Lars-Daniel
2 uppl. : Liber : 2017 : 204 sidor :
ISBN: 9789147113361
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst