Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Artkunskap II L, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Species Identification L

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 6BI017

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Biologi: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

Beslutad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2014-06-18

Innehåll


Kursen ger en översikt över biogeografi, klassificering och artkännedom hos mossor, lavar, groddjur, kräldjur, fåglar och däggdjur. En fältkurs till Sydsverige genomförs. Under fältkursen studeras struktur och artsammansättning i några sydsvenska ekosystem, samt artkännedom av kärlväxter och fåglar fördjupas. Genomförande av exkursioner och fältkurser problematiseras under kursen.
 

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna:
Identifiera arter av nordiska kärlväxter, fåglar och däggdjur genom att använda botanisk och zoologisk bestämningslitteratur.
Översiktligt beskriva groddjurens, kräldjurens och däggdjurens biogeografi och klassificering.
Redogöra för struktur och dynamik i några svenska ekosystem.
Problematisera uppläggning och genomförande av exkursioner och fältkurser inom ekologi.

Behörighetskrav

Univ: 30 hp biologi varav minst 15 hp ekologi samt floristik 1,5 hp

Undervisningens upplägg

Undervisningen omfattar bestämningsövningar, exkursioner, fältundersökningar, föreläsningar, gruppdiskussioner, laborationer samt en fältkurs.
 

Examination

Under kursen genomförs kontinuerlig kunskapskontroll. Betyg som ges på kurs är underkänd, godkänd och väl godkänd. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22§). Begäran om ny examinator ställs prefekten för institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap.
Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. För att bli godkänd på hela kursen krävs att alla prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 1

Biology
*Campbell Neil A, Reece Jane B
San Fransisco : Benjamin/Cummings : 2005 : 1231 :
ISBN: 0-321-31532-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Svensk flora : fanerogamer och kärlkryptogamer
Krok Th. O. B. N., Almquist Sigfrid, Jonsell Lena, Jonsell Bengt
29. [uppdaterade] uppl. [sic] : Stockholm : Liber : 2013 : 586 s. :
ISBN: 978-91-47-10059-0 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vilda och förvildade träd och buskar i Sverige : en fältflora
Ekholm Dag, Karlsson Thomas, Werner Ebba
Lund : Svensk botanisk tidskrift (SBT) : cop. 1991 : 111, [1] s. :
ISBN: 91-971255-4-7 ;
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Fåglarna : alla Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält
Mullarney Killian, Zetterström Dan, Svensson Lars, Grant Peter J.
2., omarb. och utök. uppl. : Stockholm : Bonnier fakta : 2011 : 443 s. :
ISBN: 978-91-7424-142-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album