Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Examensarbete - estetiska ämnen, 30 hp

Engelskt namn: Degree project - Creative studies

Denna kursplan gäller: 2012-08-27 till 2015-08-30 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ES038

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Humanistisk fakultetsnämnd, 2011-04-21

Innehåll

Kursen innebär ett systematiskt studium av pedagogisk yrkesverksamhet och omfattar ämnesval, planering, självständigt genomförande samt dokumentation och redovisning av ett examensarbete i form av ett självständigt arbete. Den omfattar därför studier av relevanta vetenskapliga teorier och nationell och internationell forskning samt källkritiska överväganden inom problemområdet. Kursen inleds med en forskningsmetodisk fördjupning som fokuserar formulering av forskningsfrågor, vetenskapligt metodval samt teoretisk förankring. Arbetet genomförs utifrån valda frågeställningar med ett didaktiskt syfte relevant för estetiska läroprocesser eller de estetiska ämnenas respektive fält.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande Kunskap och förståelse - som en del i utvecklingen av ett kunskapsområde kunna formulera ett syfte och undersökningsbara frågeställningar med relevans för läraryrket - kunna dra slutsatser grundade i egna resultat, forskning och teorier samt diskutera resultaten i förhållande till yrkesverksamheten - ha kunskaper om vetenskapliga bearbetnings-, tolknings- och analysprinciper och kunna tillämpa och redogöra för dem i examensarbetet. Färdighet och förmåga - kunna använda olika metoder för informationssökning, bl.a. olika databaser som är relevanta för problemområdet - tillämpa och tydligt redovisa relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet - bearbeta, tolka och analysera insamlade data i enlighet med vetenskapliga principer samt i uppsatsen redogöra för detta - genomföra en vetenskaplig undersökning inom valda frågeställningar där didaktiskt syfte, teoretisk analys och gestaltning integreras. Värderingsförmåga och förhållningssätt - välja och motivera relevant vetenskaplig metod i förhållande till forskningsproblemet - problematisera etiska aspekter i förhållande till den egna studien - kritiskt och konstruktivt granska eget och andras examensarbete

Behörighetskrav

Godkända kurser inom Utbildningsvetenskaplig kärna I och II (UK I 28,5 hp, UK II 24 hp) samt kurs inom Verksamhetsförlagd utbildning I, II och III (VFU I 1,5 hp, VFU II 6 hp, VFU III 22,5 hp) eller motsvarande kurser samt godkänt huvudämne 60/90 hp, godkänt andra ämne 45 hp och tredje ämne 45 hp eller godkänt andra ämne 90 hp

Undervisningens upplägg

Examensarbetet genomförs enskilt eller i par. Kursen inleds med seminarier som behandlar och examinerar vetenskaplig problemformulering, sökning av nationella och internationella publikationer inom det aktuella området samt vetenskaplig teori och metod. Handledning sker individuellt eller i grupp. Den studerande skall regelbundet rådgöra och diskutera med handledaren om arbetets fortskridande. Obligatoriska handledningsseminarier ingår i kursen då genomförande av arbetet presenteras och ventileras. Dessutom ingår seminarier med fördjupning av vetenskapliga teorier och metoder. Hela eller delar av den planerade studien genomförs med fördel vid någon av de praktikskolor där studenten genomfört sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vid ett avslutande seminarium examineras arbetet och den studerande genomför en opposition på ett examensarbete.

Examination

För godkänd kurs krävs att den studerande deltagit aktivt vid de obligatoriska seminarierna och presenterat en forskningsplan. Den ska även omfatta en orientering i relevant litteratur. Den studerande ska ha vetenskapligt försvarat ett examensarbete. Innehållet i arbetet ska motsvara de förväntade studieresultaten samt att studenten genomfört en godkänd opposition på ett annat arbete. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att tillämpa forskningsmetodiska kunskaper samt att självständigt analysera, värdera och diskutera de egna resultaten i relation till tidigare forskning, teorier och yrkesverksamhet. För väl godkänt på kursen vägs även en väl genomförd opposition in i betyget. Bedömningen ska enligt gällande förordning vara individuell eller utformas på ett sådant sätt att individuell prövning kan ske. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom ska minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Umeå School of Education (USE). Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.