Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 2a, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2a

Denna kursplan gäller: 2018-07-09 till 2018-07-15 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ES092

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik. I teoretiska genomgångar och konstnärliga gestaltningar prövas den samtida konstens och visuella kulturens grepp och genrer. Kursen innehåller studiebesök och ett didaktiskt samverkansprojekt.

 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet
 • grundläggande förståelse för grafisk form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker
 • förmåga att använda sig av olika uttryck inom bildområdet för att kommunicera budskap 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kännedom om metoder för konst- och bildpedagogisk verksamhet 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att planera, genomföra, dokumentera och redovisa bilddidaktisk verksamhet 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att med stöd av styrdokument och relevant vetenskaplig litteratur analysera och värdera sin egen pedagogiska insats i bilddidaktisk verksamhet

Behörighetskrav

Bild 1, 30 hp

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.
 

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs resultatet väl godkänt (VG) på två av kursens tre moment.
Moment 1 och 2 examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt hemtentamen.  Moment 3 examineras genom muntlig redovisning samt hemtentamen.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på två av kursens tre moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.