Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 2a, 15 hp

Engelskt namn: Visual Art 2a

Denna kursplan gäller: 2018-07-16 till 2021-06-27 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ES092

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2018-06-20

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-06-20

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper i området bild, med ett särskilt fokus på bildkommunikation och ämnesdidaktik inklusive metodik. I teoretiska genomgångar och konstnärliga gestaltningar prövas den samtida konstens och visuella kulturens grepp och genrer. Kursen innehåller studiebesök och ett didaktiskt samverkansprojekt.

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Momentet behandlar centrala koncept inom konstvetenskap, med särskilt fokus på modernism och samtidskonst. Centrala frågeställningar berörs, såsom konstens roll i samhället idag och hur konstnärer under 1900-talet och fram till idag har förhållit sig till detta. Momentet innefattar studier av offentlig konst, som följs upp av ett gestaltande arbete.
 
Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Momentet behandlar samhällsorienterande bilder, reklambilder och andra typer av bilder i samtidens visuella kultur. Momentet ger grundläggande kunskaper i grafisk formgivning. I laborativt gestaltningsarbete inom bildområdet ges möjligheter till fördjupning av konstnärliga och hantverksmässiga kunskaper, som utmynnar i en grafisk produkt.
 
Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp

Momentet innefattar ett större didaktiskt projektarbete, där studenterna arbetar utåtriktat i samverkan med annan kulturverksamhet, exempelvis museum. Studenten ska planera och genomföra bildpedagogiska aktiviteter, som dokumenteras och redovisas.
 


 

Förväntade studieresultat

Moment 1: Konstvetenskap (Art history and art theory), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 2: Visuell kommunikation (Visual communication), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kännedom om samtida konst, visuell kultur och några centrala begrepp inom fältet
 • grundläggande förståelse för grafisk form 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att använda sig av olika analoga och digitala hantverkstekniker
 • förmåga att använda sig av olika uttryck inom bildområdet för att kommunicera budskap 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till visuell kultur och samtidskonst i relation till bildämnet 

Moment 3: Didaktiskt projektarbete (Art pedagogy project), 5 hp
Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Kunskap och förståelse
 • kännedom om metoder för konst- och bildpedagogisk verksamhet 
Färdighet och förmåga
 • förmåga att planera, genomföra, dokumentera och redovisa bilddidaktisk verksamhet 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • förmåga att med stöd av styrdokument och relevant vetenskaplig litteratur analysera och värdera sin egen pedagogiska insats i bilddidaktisk verksamhet

Behörighetskrav

Bild 1, 30 hp

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt, till stor del i självständiga former via digital plattform.
 

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget godkänt (G) krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet godkänt (G). För betyget väl godkänt (VG) krävs resultatet väl godkänt (VG) på två av kursens tre moment.
Moment 1 och 2 examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, seminarier samt hemtentamen.  Moment 3 examineras genom muntlig redovisning samt hemtentamen.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på två av kursens tre moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos prefekten vid Institutionen för estetiska ämnen begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 68 §§ samt: http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/
Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.
 
 

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.
 

Litteratur

 • Giltig från: 2020 vecka 26

  Modul 1

  Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer
  Brinck Ingar, Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Signum : 2003 : 199 s. :
  ISBN: 91-87896-53-2 (inb.) : 397:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  A world history of art
  Honour Hugh, Fleming John
  Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
  ISBN: 9781856695848
  Se bibliotekskatalogen Album

  D'Alleva Anne.
  Methods & theories of art history
  2. [updated] ed. : London : Laurence King : 2012 : vi, 186 p. :
  ISBN: 9781856698993
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wood Catherine
  Performance in contemporary art
  London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
  ISBN: 9781849763110
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ett antal artiklar tillkommer i överenskommelse med läraren

  Modul 2

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
  ISBN: 978-0-19-531440-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  Marner Anders
  Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod
  1. uppl. : Umeå : Univ. : 1999 : 396 s. :
  ISBN: 91-7191-721-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 2, Introduktion till bild- och kultursemiotiken

  Modul 3

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skoglund Elisabet
  Konstsamtal, samtalskonst
  Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
  ISBN: 91-89091-37-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: bildämnets kursplan

  Referenslitteratur

  Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2012 :
  Läsanvisning: ISBN: 91-44-02325-1 Modul 1

  Örtegren Hans
  Pedagogik riktad till ungdomar : Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 128 s. :
  Läsanvisning: Modul 3

 • Giltig från: 2020 vecka 25

  Modul 1

  Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer
  Brinck Ingar, Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Signum : 2003 : 199 s. :
  ISBN: 91-87896-53-2 (inb.) : 397:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  A world history of art
  Honour Hugh, Fleming John
  Rev. 7. ed. : London : Laurence King : 2009 : xii, 936, [24] s. :
  ISBN: 9781856695848
  Se bibliotekskatalogen Album

  D'Alleva Anne.
  Methods & theories of art history
  2. [updated] ed. : London : Laurence King : 2012 : vi, 186 p. :
  ISBN: 9781856698993
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wood Catherine
  Performance in contemporary art
  London : Tate Publishing : 2018 : 240 sidor :
  ISBN: 9781849763110
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Ett antal artiklar tillkommer i överenskommelse med läraren

  Modul 2

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
  ISBN: 978-0-19-531440-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  Marner Anders
  Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod
  1. uppl. : Umeå : Univ. : 1999 : 396 s. :
  ISBN: 91-7191-721-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Läsanvisning: Kapitel 2, Introduktion till bild- och kultursemiotiken

  Modul 3

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skoglund Elisabet
  Konstsamtal, samtalskonst
  Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
  ISBN: 91-89091-37-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2019 :
  https://www.skolverket.se/publikationsserier/styrdokument/2019/laroplan-for-grundskolan-forskoleklassen-och-fritidshemmet-reviderad-2019
  Obligatorisk
  Läsanvisning: Läsanvisning: bildämnets kursplan

  Referenslitteratur

  Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck
  Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Studentlitteratur : 2012 :
  Läsanvisning: ISBN: 91-44-02325-1 Modul 1

  Örtegren Hans
  Pedagogik riktad till ungdomar : Moderna museet och Nordiska akvarellmuseet
  Umeå : Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet : 2009 : 128 s. :
  Läsanvisning: Modul 3

 • Giltig från: 2018 vecka 34

  Moment 1

  Från modernism till samtidskonst : svenska kvinnliga konstnärer
  Brinck Ingar, Eriksson Yvonne, Göthlund Anette
  Lund : Signum : 2003 : 199 s. :
  ISBN: 91-87896-53-2 (inb.) : 397:00
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  Kleiner Fred S.
  Gardner's art through the ages. : a global history
  14th ed., International ed. : Boston, MA : Wadsworth : 2013 [dvs 2012] : 1136 s. :
  ISBN: 9781111827700
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  Dickie George
  Introduction to aesthetics : an analytic approach
  New York : Oxford Univ. Press : 1997 : x, 189 s. :
  ISBN: 0-19-511303-9 (inb.)
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: s. 82-93

  Moment 2

  Practices of looking : an introduction to visual culture
  Sturken Marita, Cartwright Lisa
  2. ed. : New York : Oxford University Press : 2009 : ix, 486 s. :
  ISBN: 978-0-19-531440-3
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: valda sidor, meddelas senare

  Marner Anders
  Burkkänslan : surrealism i Christer Strömholms fotografi : en undersökning med semiotisk metod
  1. uppl. : Umeå : Univ. : 1999 : 396 s. :
  ISBN: 91-7191-721-7
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album
  Läsanvisning: Kapitel 2, Introduktion till bild- och kultursemiotiken

  Moment 3

  Ämnesdidaktik : en undervisningskonst
  Bronäs Agneta, Runebou Niclas
  2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2016 : 156 s. :
  ISBN: 978-91-44-11387-6
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Skoglund Elisabet
  Konstsamtal, samtalskonst
  Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
  ISBN: 91-89091-37-X
  Obligatorisk
  Se bibliotekskatalogen Album

  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
  Skolverket : 2011 :
  https://www.skolverket.se/
  Obligatorisk
  Läsanvisning: bildämnets kursplan

  Referenslitteratur

  Bilder i skolan.
  Karlsson Sten-Gösta, Lövgren Staffan
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 256 s. :
  ISBN: 91-44-01050-8
  Se bibliotekskatalogen Album