Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Bild 3, 30 hp

Engelskt namn: Visual art 3

Denna kursplan gäller: 2021-06-28 och tillsvidare

Kurskod: 6ES105

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2018-08-31

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen, 2021-07-01

Innehåll

Kursen riktar sig till studenter som vill undervisa i bild på gymnasiet och ger fördjupade kunskaper inom bild- och formområdet. I kursen ges studenten möjlighet till egen konstnärlig fördjupning och övning i rumslig gestaltning, vilket sker parallellt med en analys av den egna kreativa processen. Utöver detta ges en teoretisk fördjupning inom konstvetenskap och relevanta teorier för ämnesområdet. Ett bilddidaktiskt perspektiv genomsyrar samtliga moment i kursen.
 
Moment 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation) (6 hp)
Platsspecifik konst planeras och genomförs på plats (fysiskt) eller fiktivt (digitalt), samt diskuteras ur olika kritiska perspektiv. Digital bild används för de platsspecifika gestaltningarnas dokumentation och presentation.
 
Moment 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
Momentet omfattar ett laborativt gestaltningsarbete baserat på måleri och rörlig bild, i form av digital animering. I olika övningar utforskar vi rörelse som uttrycksform, motiv och metod.
 
Moment 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Momentet erbjuder studenten möjlighet till konstvetenskaplig fördjupning. Detta sker i form av utställningsbesök, bildanalys, samt egna studier i valfritt konstvetenskapligt område, med didaktisk eller konstvetenskaplig inriktning.
 
Moment 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
I momentet genomförs ett eget projekt, där konst används som metod för att utforska ett problemområde. Projektet innehåller en fullbordad kommunikativ process, från idé, via genomförande, till dokumentation samt presentation av projektet, t ex i form av en utställning.
 
Moment 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
Momentet omfattar litteraturstudier i semiotik, kunskapsteori och kreativitetsteori. Med stöd av litteraturen reflekterar studenten över handlingsburen kunskap, analyserar det egna konstnärliga gestaltningsarbetet som genomförs i moment 4, samt skriver en rapport.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs uppvisar studenten:
 
Moment 1: Platsspecifik konst och dokumentation (Site specific art and documentation), 6 hp
 Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om rumslig gestaltning 
 • Färdighet och förmåga
 • Förmåga att genomföra ett självständigt gestaltande arbete samt dokumentera processen i analog och digital form 
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • ett kritiskt reflekterande och problematiserande förhållningssätt till etiska och politiska dimensioner av konstnärlig gestaltning 
 
Moment 2: Rörelse och gestaltning (Movement and artistic representation) (6 hp)
 Kunskap och förståelse
 • Fördjupad förståelse för den rörliga bildens specifika uttryck samt hur rörelse kan gestaltas visuellt 
Färdighet och förmåga
 • Färdighet i framställning av animerad film
 • Förmåga att använda måleriskt uttryck för att utforska rörelse som metod eller motiv 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att löpande värdera utfallet av den egna konstnärliga processen, samt ompröva arbetet utifrån de egna intentionerna 
Moment 3: Konstvetenskap (Art history and art theory), (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om ett konstvetenskapligt område 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att använda olika konstvetenskapliga och bildanalytiska begrepp och metoder för att tolka konst i olika sammanhang 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
Förmåga att diskutera och värdera metoder och begrepp för att närma sig konsten, ur ett vetenskapligt eller didaktiskt perspektiv 
 
Moment 4: Konstnärlig fördjupning (Artistic project) (6 hp)
Kunskap och förståelse
 • Fördjupad kunskap om konstnärlig gestaltning samt kunskap om utställningsteknik
Färdighet och förmåga
 • Färdighet att genomföra ett självständigt konstnärligt projekt och dokumentera processen, samt förmåga att presentera sitt arbete för andra 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att analysera och värdera egna och andras processer och produkter utifrån givna kriterier 
 
Moment 5: Kreativitet och handlingsburen kunskap (Creativity and knowing in practice) (6 hp)
 
Kunskap och förståelse
 • Kunskap om teoretiska perspektiv på konstnärliga och kreativa processer, samt formen för rapportskrivande 
Färdighet och förmåga
 • Förmåga att använda olika teoretiska perspektiv för att reflektera över den egna konstnärliga processen, samt sammanställa en skriftlig rapport 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Förmåga att värdera och bedöma den egna utvecklingen ur ett kunskapsteoretiskt perspektiv 

Behörighetskrav

Bild 2b med godkänt resultat om 15 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursen omfattar ämnesstudier i form av laborativt gestaltande och problemorienterat arbete inom det konstnärliga, hantverksmässiga och bilddidaktiska området. Undervisning bedrivs i form av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier och workshops. Kursarbetet genomförs i grupp och individuellt.

Examination

Kursen betygsätts med något av betygen väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). För betyget G krävs att samtliga prov/moment bedömts med minst resultatet G. För betyget VG krävs resultatet VG på tre av kursens fem moment.
 
Moment 1 examineras genom gestaltande arbete, muntlig redovisning, skriftlig inlämningsuppgift.
Moment 2 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning. 
Moment 3 examineras genom seminarier, muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen. 
Moment 4 examineras genom gestaltande arbete och muntlig redovisning. 
Moment 5 examineras genom seminarium och hemtentamen.

Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget VG särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt begära en ny examniator. Begäran om ny examinator ställs till utbildningsledaren vid humanistisk fakultet

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/ särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt.

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.