Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Grafisk design & Media B för lärare, 30 hp

Engelskt namn: Graphic Design and Media for Teachers B

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6ES115

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-04-30

Innehåll

Kursen ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupade kunskaper i visuell kommunikation, med särkillt fokus på rörlig bild. Kursen syftar till att den studerande ska utveckla kunskaper via medieteorier och egna projekt, samt genom att analysera, visualisera, förstå, planera och kritiskt granska texter i ett vidgat textbegrepp. Vidare ska studenten utveckla ett ämnesdidaktisk förhållningsätt till kursinnehållet.

Kursen omfattar följande moment:
 
Moment 1 Mediesystem, medierad text och bild 7,5 hp

Momentet består av föreläsningar och textseminarium fördelade över hela kursen. Momentet ger fördjupande kunskaper om mediernas och medieteoriernas historia och utveckling, mediernas roll i samhället, kommunikation, publik, kultur, makt, genus och etik. Särskild vikt läggs vid medier utifrån tre teoretiska perspektiv: retorik, narratologi och semiotik.
 
Moment 2 Fotografi och Digital bild B 7,5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i digitalt fotografi, bildbearbetning, bildframställning, bildgenrer och bildkommunikation.
 
Moment 3. Rörlig bild B 10 hp
Momenten ger studenten förutsättningar att genom gestaltning pröva den rörliga bildens specifika uttryck. Syftet är att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i berättande med rörlig bild, ljud, genrer och bildkommunikation.
 
Moment 4. Grafisk design B 5 hp
Momentet ger förutsättningar för den studerande att utveckla fördjupad kunskap, förståelse och färdighet i visuell kommunikation, designmetodik, färg, form och typografi.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna visa:
 
Kunskap och förståelse
 • visa förståelse för visuell kommunikation inom olika genrer och olika medier ur ett historiskt- och samtidsperspektiv (moment 1, 2, 3 och 4)
 • kritiskt kunna analysera text i ett vidgat textbegrepp (moment 1 och 4)
 • visa kunskap och förståelse om berättartekniker och genrer i medier (moment 2, 3 och 4)
 • visa kunskap och förståelse om hur design- och lärprocesser kan integreras i gymnasiskolans verksamhet (moment 4) 
Färdighet och förmåga
 • visa färdighet i foto-, digtiala bildgestaltningar och bildbehandling (moment 2)
 • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra en gestaltning i rörligbild (moment 3)
 • visa färdighet och förmåga att planera och genomföra grafiska designprojekt i olika medier (moment 4)
 • visa förmåga att formulera didaktiska tillämpningar av kursens innehåll (moment 1, 2, 3 och 4) 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • att analysera och värdera såväl egna som andras projekt med utgångspunkt i medieteorier (moment 1 och 4)
 • att analysera och värdera olika etiska-, genus- och maktaspekter inom bildkommunikation, visuell kommunikation och mediaproduktion (moment 1, 2, 3 och 4)
 • att visa på ett reflekterande och problematiserande förhållningssätt till media, bild, design och lärande byggt på vetenskaplig grund (moment 1, 2, 3 och 4)

Behörighetskrav

Grafisk design & Media A för lärare  med godkänt resultat på minst 20 hp eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, individuellt arbete, grupparbeten och handledning. Undersökning och eller genomförande av olika projekt kan förekomma i olika närmiljöer eller bestå av uppdrag knutna till verksamheter eller projekt utanför universitetet. Under kursen arbetar de studerande kontinuerligt med att integrera praktiska, teoretiska och didaktiska frågeställningar. Vidare bedrivs problemorienterade temastudier för att undersöka och synliggöra olika medieringars specifika uttryck och didaktiska möjligheter. Seminarier och laborativa moment är obligatoriska.

Examination

Examination sker i form av eget gestaltningsarbete och reflektioner, vilka redovisas både muntligt och skriftligt, samt genom aktivt deltagande i seminarier och workshops.
 
Utöver förväntade studieresultat läggs i bedömningen för betyget Väl godkänd (VG) särskild vikt vid studentens förmåga att arbeta självständigt och utforskande där studenten formulerar och finner egna lösningar på problem. Därtill bedöms studentens redovisade förmåga till fördjupad analys med ett reflekterande och distanserat förhållningssätt. För betyget Väl godkänd på hela kursen krävs Väl godkänd på mer än hälften av kursens poäng.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att via utbildningsledare på Humanistisk fakultet begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.
 
Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.