Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Andraämne Historia fördjupning, 15 hp

Engelskt namn: History II

Denna kursplan gäller: 2013-09-02 och tillsvidare

Kurskod: 6HI009

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Historia: Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för idé- och samhällsstudier

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2014-09-03

Innehåll

Moment 1: Internationell politisk historia (7,5hp)
Momentet behandlar totalitära ideologier och regimer samt frågor om demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter. De historiedidaktiska inslagen behandlar historieundervisning och moderna media: film, internet.

Moment 2: Nordens historia 1800 – 2000 (7,5hp)
Momentet behandlar det moderna samhällets framväxt i Norden i ett komparativt perspektiv. I centrum står demokratiseringen och framväxten av nationella och samnordiska identiteter. Nationella minoriteter och nordisk minoritetspolitik behandlas. Ett centralt inslag i kursen utgörs av att Norden sätts i ett större internationellt sammanhang. De historiedidaktiska inslagen behandlar frågor om kronologi samt principer för att indela och beskriva tid och tidspann.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande
Kunskap och förståelse
  • visa fördjupade kunskaper om 1900-talets internationella politiska historia.
  • visa fördjupade kunskaper om det moderna Nordens framväxt och relation till omvärlden i ett inomnordiskt komparativt perspektiv.
  • visa fördjupade kunskaper om samspelet mellan framställningsform och historiskt innehåll med särskilt fokus på historiskt berättande, historisering, historiska synteser och olika principer att indela förfluten tid.
Färdighet och förmåga
  • självständigt kunna formulera och bearbeta historievetenskapligt relevanta problem och kunna applicera olika perspektiv på historien.
  • kunna formulera mål för historielektioner och historiemoment samt välja relevanta undervisningsmetoder och undervisningsmaterial för att uppnå dessa mål.
  • kunna formulera och förmedla sina kunskaper väl i tal och skrift.
  • visa associationsförmåga och förmåga till självreflektion i relation till medstudenter och kunskapsstoff i det vetenskapliga tankeutbytet.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • visa förmåga att kunna problematisera och vetenskapligt värdera de kunskaper som preciseras i Kunskap och förståelse ovan.
  • kunna göra etiska överväganden för att på ett nyanserat och sakligt sätt kunna undervisa om historia.

Behörighetskrav

Univ.: Genomgången utbildningsvetenskaplig kärna II, verksamhetsförlagd utbildning II och 60 högskolepoäng i huvudämnet.

Undervisningens upplägg

Undervisningen ges i form av föreläsningar, semiarier och övningar. Obligatorisk närvaro gäller vid seminarier och övningar om inte annat uttryckligen anges.

Examination

Examination sker skriftligen och muntligen. Med skriftlig examination avses normalt skrivsalstentamen. Med muntlig examination avses enskild muntlig tentamen, muntlig tentamen i grupp eller examinerande seminarium. Vidare används case som didaktisk praktik och rollspel. Vid delexaminationer som seminarier och övningar ges betygen U och G, medan skriftlig eller muntlig tentamen betygssätts med U,G,VG. Varje moment betygsätts med U,G,VG. Betyget på ett moment utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla prov är godkända och obligatoriska moment genomförda.

För betyget godkänd som slutbetyg på kursen krävs betyget godkänd på samtliga moment som ingår i kursen. För betyget väl godkänd som slutbetyg på hela kursen krävs betyget väl godkänd på moment omfattande ett totalt poängantal av 7,5.
För studerande som inte godkänts vid det ordinarie provet anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid. Den som godkänts i prov får inte undergå prövning för högre betyg. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Se http://www.umu.se/utbildning/antagning/tillgodoraknande/

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.