Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Praktiskt estetiskt ämne - Idrott och hälsa 1, 15 hp

Engelskt namn: Practical Aesthetic Subject - Physical and Health Education 1

Denna kursplan gäller: 2015-07-27 till 2018-02-18 (nyare version av kursplanen finns)

Kurskod: 6ID016

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Prefekten, 2016-02-03

Innehåll

Kursens innehåll har inriktning mot idrott och hälsaundervisning för lägre åldrar.
Hur allsidiga rörelseförmågor kan främjas är centralt för kursen. Barns och ungdomars fysiska, motoriska och sociala utveckling studeras liksom olika motoriska grundformer. Vidare studeras hur olika rörelseformer kan anpassas till och stödja barns fysiska och motoriska utveckling och hälsa. Lekens betydelse för barnets och gruppens motoriska och sociala utveckling behandlas. Vikten av att grundlägga tilltro till den egna förmågan hos alla barn uppmärksammas. Vidare behandlas hur kreativa lärmiljöer kan skapas i olika rum för rörelse i verksamheter som innehåller lek, dans, rörelse, friluftsliv och utevistelse med utgångspunkt i skolans styrdokument. Simning och säkerhet vid vatten övas. Grundläggande begrepp och teorier kring hälsa diskuteras. Vikten av att grundlägga tilltro till den egna förmågan hos alla barn uppmärksammas. Idrott, undervisning i idrott och hälsa samt synen på fysisk fostran i ett historiskt och samhälleligt perspektiv studeras.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
- visa förståelse för hur fysisk aktivitet påverkar individens hälsa
- beskriva samhälleliga faktorer som bidragit till idrottens och ämnet Idrott och hälsas utveckling
- redogöra för hur leken kan användas som metod för barns lärande i fritidshem och grundskola

Färdighet och förmåga
- observera motoriska grundformer med hjälp av teorier om motorisk utveckling och lärande
- planera, genomföra och utvärdera undervisning där något av lek, dans och rörelse ingår
- skapa förutsättningar och förståelse för hur barns kreativitet, skapande och kommunikativa förmåga kan utvecklas på varierande sätt genom olika rörelseformer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
- analysera och värdera innehåll och arbetssätt i den pedagogiska verksamheten utifrån skolans styrdokument
- visa förmåga att reflektera över olika hälsoperspektiv

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och undervisningsövningar. Delar av undervisningen ges med stöd av informations- och kommunikationsteknik. Delar av kursen har karaktären av idrottsligt laborativ verksamhet såväl på campus som i skolmiljö, där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för lärande och färdighetsutveckling.

Examination

Kursen examineras genom följande examinationsformer:

muntligt genom litteraturseminarium (U, G)
gruppvis genom praktisk undervisningsuppgift med tillhörande skriftlig reflektion (U,G)
individuell skriftlig reflektionsuppgift i form av ett PM (U,G)
individuell skriftlig hemtentamen (U,G,VG)

Examination sker löpande under kursen och i slutet av kursen. Studentens prestationer bedöms i en tregradig betygsskala, Väl godkänd (VG), Godkänd (G) eller Underkänd (U). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga uppgifter och obligatoriska avsnitt är godkända. För betyget väl godkänd krävs dessutom betyget väl godkänd för den skriftliga hemtentamen. För betyget väl godkänd läggs särskild vikt vid studentens förmåga att omsätta kursens innehåll i praktiska situationer samt dennes reflekterande förmåga.

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov.

I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersattas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Studenten har rätt att examineras på samma kursplan två år efter registrering på kurs. En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det.

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan tillgodoräknas för motsvarande utbildning vid Umeå universitet. Ansökan om tillgodoräknande skickas in till Studentcentrum/Examina. Mer information om tillgodoräknande finns på Umeå universitets studentwebb, www.student.umu.se, och i högskoleförordningen (6 kap). Ett avslag på ansökan om tillgodoräknande kan överklagas (Högskoleförordningen 12 kap) till Överklagandenämnden för högskolan. Detta gäller såväl om hela som delar av ansökan om tillgodoräknande avslås.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 31

Annerstedt Claes
Kropp, idrott och hälsa : dåtid, nutid och framtid
Ingår i:
Idrott, historia och samhälle
Linköping : Svenska idrottshistoriska föreningen : 1981- :
Obligatorisk
Läsanvisning: Idrott, historia och samhälle, 2000, nr 4, s. 10-26.

Friluftslivets pedagogik : för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
3. uppl. : Stockholm : Liber : 2007 : [2], 283, [1] s. :
ISBN: 978-91-47-05288-2
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Ericsson Ingegerd
Motorikobservationer och skolprestationer
idrottsforum.org : 2007 :
http://www.idrottsforum.org/articles/ericsson/ericsson071121.pdf
Obligatorisk

Barn i rörelse : fysisk aktivitet och lek i förskola och skola
Grindberg Tora, Jagtøien Greta Langlo, Lindelöf Inger
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 s. :
ISBN: 91-44-01585-2 ; 203:00
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Idrottsdidaktiska utmaningar
Larsson Håkan, Meckbach Jane
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 304 s. :
ISBN: 978-91-47-10657-8
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Begreppen hälsa och hälsofrämjande : en litteraturstudie
Medin Jennie, Alexanderson Kristina
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 180 s. :
ISBN: 91-44-01598-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Quennerstedt Mikael
Hälsa eller inte hälsa - är det frågan?
Utbildning och demokrati, 16(2), s. 37-56 : 2007 :
http://www.oru.se/PageFiles/15299/Quennerstedt.pdf
Obligatorisk

Rörelse och idrott.
Huitfeldt Åke, Tärnklev Conny, Bergström Mike, Huitfeldt Susanne, Ågren Åsa
1. uppl. : Stockholm : Liber, cop. 1998 ; ([Borås] : 288 s. : ill. :
ISBN: 91-47-04817-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Att känna rörelse : en danspedagogisk metod
Sjöstedt-Edelholm Elisabet, Wigert Anne
Stockholm : Carlsson : 2005 : 86 s. :
ISBN: 91-7203-679-6 (inb.)
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Simlärarboken
Sjödin Carola, Matsson Per
1. uppl. : Stockholm : SISU idrottsböcker : 2008 : 168 s. :
ISBN: 978-91-85433-20-9
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Aktuella styrdokument för grundskolan. www.skolverket.se Aktuella kompendier och artiklar kan tillkomma.