Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Hem- och konsumentkunskap B15, 15 hp

Engelskt namn: Home economics B15

Denna kursplan gäller: 2021-08-16 och tillsvidare

Kurskod: 6KN026

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Kostvetenskap: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för kost- och måltidsvetenskap

Beslutad av: Prefekten, 2019-05-27

Reviderad av: Prefekten, 2021-03-08

Innehåll

Kursen består av följande moduler:
 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II (Food Science and Food Processes Part II), 7,5 hp
 2. Konsumtion och ekonomi (Consumption and Economy), 7,5 hp

I kursens samtliga moduler ingår ämnesdidaktik inklusive metodik motsvarande totalt 3 hp

Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
I modulen ingår metoder för matlagning och bakning samt grundläggande kemiska processer som sker vid beredning och tillagning. Studenten väljer och tillagar livsmedel och maträtter i syfte att bevara och uppnå optimal ätkvalitet. Vidare ingår receptanalys och receptteknik. Modulens innehåll analyseras och värderas utifrån perspektiven hälsa, ekonomi, miljö, tids och sensoriska aspekter och problematiseras utifrån grundskolans kursplan.

Modul 2: Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Modulen behandlar levnadsvanor och konsumtion av varor och tjänster i relation till sociologiska perspektiv och hållbar utveckling. Reklam och mediers påverkan på olika målgruppers konsumtion belyses och problematiseras. Lagar som reglerar köp och marknadsföring samt myndigheter och organisationer som stärker konsumentens ställning behandlas. Modulen belyses genomgående med fokus på barn och ungdomar och innehållet problematiseras utifrån lärarens roll och uppdrag.

Förväntade studieresultat

Modul 1: Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för matlagningstermer och kulinariska ord
 • Beskriva grundläggande kemiska processer som sker vid beredning och tillagning av livsmedel
 • Förklara kvalitets- och näringsvärdesförändringar som kan uppstå vid beredning och tillagning av olika livsmedel
Färdighet och förmåga
 • Tillämpa grundläggande metoder för matlagning och bakning
 • Tillämpa ämnesdidaktiska metoder som används vid yrkesutövningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Värdera och problematisera recept utifrån olika perspektiv
 • Värdera olika livsmedel, matlagningsmetoder och maträtter utifrån hälsa, ekonomi, miljö, tid och sensoriska aspekter

Modul 2: Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
För godkänd modul ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • Redogöra för lagar som reglerar konsumenters rättigheter och skyldigheter samt ge exempel på hur dessa tillämpas
Färdighet och förmåga
 • Visa ämnesdidaktiska förmågor inom området konsumtion som krävs för yrkesutövningen
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • Granska och diskutera reklam och mediers påverkan på barn och ungdomar
 • Problematisera rollen som medveten konsument
 • Resonera kring vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för barn och ungdomar
 • Resonera kring vilken betydelse konsumtion av varor och tjänster har för en hållbar social, ekologisk och ekonomisk utveckling

Behörighetskrav

Hem- och konsumentkunskap A, 30 hp, med godkänt resultat om minst 7,5  hp, eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Vissa moduler läses parallellt och inbördes ordning kan ändras. Obligatoriska fysiska veckoträffar vid olika tillfällen under terminen ingår i kursen. Didaktiska diskussioner förs kontinuerligt i de olika modulerna.
 
Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, obligatoriska seminarier och obligatoriska formativa quiz samt obligatoriska matlagningslaborationer som redovisas skriftligt via lärplattform och muntligt vid campus. I modulen ingår också en obligatorisk demonstration av en matlagningsteknik som studenten spelar in. Denna ger studenter och lärare formativ didaktisk och pedagogisk feedback på. Tillgång till ett grundutrustat kök krävs för att kunna genomföra modulen.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, obligatoriska seminarier och gruppdiskussioner i digital plattform. Undersökande verksamhet så som intervjuer med barn och ungdomar förekommer.

Examination

Modul 1. Livsmedelsvetenskap och matlagningsprocesser del II, 7,5 hp
Examination sker genom enskild skriftlig rapport I modulen ingår även en enskild skriftlig inlämning, obligatoriska seminarier, quiz via lärplattformen, laborationer samt en demonstration, för dessa sätts betyget U eller G.

Modul 2. Konsumtion och ekonomi, 7,5 hp
Examination sker genom individuella skriftliga uppgifter. I modulen ingår även seminarium i grupp med individuell bedömning. För dessa sätts betyget U eller G.
 
Hel kurs
Examinerande uppgifter sker löpande under kursen. För att bli godkänd på hel kurs krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För VG på hel kurs krävs VG på minst 7,5 hp.

I följande text avser prov de examinationsformer som angivits ovan. Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle.
Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med en annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i en sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Studerande som underkänts vid ett provtillfälle har möjlighet att delta i förnyat prov vid minst fem provtillfällen. En student har rätt att begära att få byta examinator efter två underkända prov på moment eller delar av kurs. Studierektor kontaktas i sådana fall. Tentamen baserad på denna kursplan kan garanteras under två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. I det fall kursplanen upphör att gälla eller genomgår större förändringar garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt den ursprungliga kursplanen under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.


Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av kurs (helt eller delvis) kan prövas. Se universitetets regelverk och tillgodoräknandeordning. Ansökan görs på universitetet e-tjänst för tillgodoräknande https://www.umu.se/student/mina-studier/tillgodoraknande/. Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet.

Litteratur

 • Giltig från: 2022 vecka 30

  LIVSMEDELSVETENSKAP OCH MATLAGNINGSPROCESSER DEL II, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Vår kokbok
  Begner Sara, Lidström Kristin
  Norstedts : 2021 : 896 sidor :
  ISBN: 9789113114583
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granberg Albina
  Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
  ISBN: 9789151303932
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

  Referenslitteratur

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu

  Vår gröna kokbok
  Begner Sara, Bohlin Karin, Bergman Malin
  Stockholm : Norstedts : 2014 : 384 s. :
  ISBN: 978-91-1-305497-1
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Vår kokbok vegan
  Sjögren Anna K., Begner Sara
  [Solna] : Coop ; Stockholm : [2015] : 270 sidor :
  ISBN: 9789113061931
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Gelinder Lolita
  Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
  ISBN: 9789151309231
  Se Umeå UB:s söktjänst

  KONSUMTION OCH EKONOMI, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  OBS! Det kommer att komma en ny version av Liten laghund under hösten 2022. Skaffa därför ingen tidigare version av denna utan avvakta tills den nya versionen finns ute. Liten laghund 2022 kommer att tillhöra den rekommenderade litteraturen.

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Marknadsmässig kurragömmalek? : barn, unga och dold reklam
  Dalquist Ulf, Wadbring Ingela
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 83 sidor :
  ISBN: 9789187957659
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ISBN 978-91-87957-66-6 Ersätts av slutrapporten(pdf)

  Ekström Karin M.
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla
  Konsumentverket : 2011 :
  Unga konsumenter - utsatta och kapabla
  Obligatorisk

  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel?
  Frostling-Henningsson Maria, Hedblom Martin, Thuresson Ludvig
  Stockholms universitet, Handelns utvecklingsråd : 2010 :
  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel? (Pdf)
  Obligatorisk

  Barns utvecklade förståelse av ekonomi
  Hernwall Patrik, Hullgren Maria, Söderberg Inga-Lill
  Stockholms universitet, KTH : 2018 :
  Slutrapport (Pdf)
  Obligatorisk

  Holmberg Ulrika red.
  Konsumentrapporten 2021
  Centrum för konsumtionsforskning Göteborgs universitet, Handelshögskolan : 2021 :
  Konsumtionsrapporten 2021 (Pdf)
  Obligatorisk

  Inventering av beteendeinsatser [Elektronisk resurs]
  Konsumentverket : 2018-04-18T12:39:54+02:00 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/inventering-av-beteendeinsatser-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Konsumenterna och miljön 2020 [Elektronisk resurs]
  2020 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Martínez Carolina
  Targeting children online [Elektronisk resurs] : young internet users and producers in the commercial media environment
  Lund : Department of Communication and Media, Lund University : 2017 : 147 s. :
  ISBN: 9789177530138
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/19637631/e_spik_version_carolina.pdf Svensk sammanfattning sid 121-126

  Lilla boken om reklam & media
  Stockholm : Media smart : 2016 : 38 s. :
  Obligatorisk
  Läsanvisning: https://lucris.lub.lu.se/ws/portalfiles/portal/19637631/e_spik_version_carolina.pdf

  Barnfattigdom i Sverige - Årsrapport 2021
  Rädda barnen : 2021 :
  Rädda barnen.se
  Obligatorisk
  Läsanvisning: 39 s.

  Ungar och medier
  Statens medieråd : 2021 :
  Statens medieråd
  Obligatorisk
  Läsanvisning: ISSN: 2001-684

  Kluvna känslor 2.0
  Sveriges annonsörer : 2016 :
  Obligatorisk

  Allmänheten om reklam
  Sverigen annonsörer : 2021 :
  Allmänheten om reklam
  Obligatorisk

  Sandberg Helena
  Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn
  Lund : Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet : 2014 : 101 s. :
  ISBN: 9789172673672
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: https://lup.lub.lu.se/search/ws/files/3431159/4394433.pdf

  Sjöberg Johanna
  Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion [Elektronisk resurs]
  Bromma : Arkitektkopia AB : 2017 : 55 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147523
  Obligatorisk

  Gisslevik Emmalee
  Education for sustainable food consumption in home and consumer studies [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-02-08 :
  http://hdl.handle.net/2077/54558
  ISBN: 978-91-7346-952-4
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  OBS! Det kommer att komma en ny version av Liten laghund under hösten 2022. Skaffa därför ingen tidigare version av denna utan avvakta tills den nya versionen finns ute. Liten laghund 2022 kommer att tillhöra den rekommenderade litteraturen.

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.

 • Giltig från: 2021 vecka 33

  LIVSMEDELSVETENSKAP OCH MATLAGNINGSPROCESSER DEL II, 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Vår kokbok
  Begner Sara, Lidström Kristin
  Norstedts : 2021 : 896 sidor :
  ISBN: 9789113114583
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Granberg Albina
  Koka sjuda steka : Ett sociokulturellt perspektiv på matlagning i hem- och konsumentkunskap på grundsärskolan
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2018 : 82 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-351881
  ISBN: 9789151303932
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Hungrig.nu
  Hushållningssällskapet : 2009 :
  Hungrig.nu
  Obligatorisk

  Livsmedelsvetenskap
  Nylander Annica, Jonsson Lena, Marklinder Ingela, Nydahl Margaretha
  2., [rev. och uppdaterade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2014 : 382 s. :
  ISBN: 9789144095677
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Referenslitteratur

  Gelinder Lolita
  Smak för hållbar mat? : Undervisning för hållbar matkonsumtion i Hem- och konsumentkunskap
  Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis : 2020 : 103 sidor :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:uu:diva-407876
  ISBN: 9789151309231
  Se Umeå UB:s söktjänst

  KONSUMTION OCH EKONOMI 7,5 HP

  Rekommenderad litteratur

  Barkman Henric
  Barriärer och broar för hållbar konsumtion : fyra typer av medborgarkonsumenter och möjligheterna för deras engagemang
  Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet : 2014 : 158 s. :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-97862
  ISBN: 9789174478396
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Marknadsmässig kurragömmalek? : barn, unga och dold reklam
  Dalquist Ulf, Wadbring Ingela
  Göteborg : Nordicom : [2017] : 83 sidor :
  ISBN: 9789187957659
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: ISBN 978-91-87957-66-6 (pdf)

  Ekström Karin M
  Unga konsumenter – utsatta och kapabla
  Konsumentverket : 2011 :
  Pdf-fil för nedladdning
  Obligatorisk

  Varför skiljer sig intentioner från handling vid val av livsmedel?
  Frostling-Henningsson Maria, Hedblom Martin, Thuresson Ludvig
  Stockholms universitet, Handelns utvecklingsråd : 2010 :
  Handelsrådet
  Obligatorisk

  Elevers förståelse av grund¬läggande privatekonomiska principer – implikationer för undervisning i HKK
  Hernwall Patrik, Söderberg Inga-Lill
  Stockholms universitet, KTH : 2019 :
  Länk
  Obligatorisk

  Inventering av beteendeinsatser [Elektronisk resurs]
  Konsumentverket : 2018-04-18T12:39:54+02:00 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/var-verksamhet/inventering-av-beteendeinsatser-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Konsumenterna och miljön 2020 [Elektronisk resurs]
  2020 :
  https://www.konsumentverket.se/globalassets/publikationer/hallbarhet-och-miljo/rapport-2020-2-konsumenterna-och-miljon-konsumentverket.pdf
  Obligatorisk

  Liten laghund 2019 : viktiga lagar på konsumentområdet
  Tionde upplagan : Karlstad : Konsumentverket : [2019] : 216 sidor :
  ISBN: 9789188815033
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Se bibliotekets söktjänst

  Martínez Carolina
  Targeting children online [Elektronisk resurs] : young internet users and producers in the commercial media environment
  Lund : Department of Communication and Media, Lund University : 2017 : 147 s. :
  ISBN: 9789177530138
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: Svensk sammanfattning sid 121-126

  Lilla boken om reklam & media
  Stockholm : Media smart : 2016 : 38 s. :
  Obligatorisk

  Barnfattigdomen i Sverige - Årsrapport (senaste versionen)
  Rädda barnen :
  www.raddabarnen.se
  Obligatorisk

  Ungar och medier
  Starens medieråd : 2019 :
  Statens medieråd
  Obligatorisk

  Kluvna känslor 2.0
  Sveriges annonsörer : 2016 :
  Obligatorisk

  Sandberg Helena
  Rörlig måltavla : internetreklam riktad till barn
  Lund : Institutionen för kommunikation och medier, Lunds universitet : 2014 : 101 s. :
  ISBN: 9789172673672
  Obligatorisk
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Sjöberg Johanna
  Ungas förutsättningar för hållbar konsumtion [Elektronisk resurs]
  Bromma : Arkitektkopia AB : 2017 : 55 :
  http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-147523
  Obligatorisk

  Referenslitteratur

  Gisslevik Emmalee
  Education for sustainable food consumption in home and consumer studies [Elektronisk resurs]
  Göteborg : Göteborgs universitet : 2018-02-08 :
  http://hdl.handle.net/2077/54558
  ISBN: 978-91-7346-952-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Ytterligare artiklar och webbsidor kan tillkomma.