Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Väva bildväv i ram, 3 hp

Engelskt namn: Weaving tapestry on a frame

Denna kursplan gäller: 2020-02-17 och tillsvidare

Kurskod: 6KS012

Högskolepoäng: 3

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges endast betyget G Godkänd eller U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2020-02-18

Innehåll

Kurs i grundläggande teknik för bildväv. Utifrån estetiska och kulturella uttrycksformer prövar vi färg, form och berättande. Kursen innehåller laborativt arbete i idésökande genom skiss, om garnets egenskaper och bildvävens tekniker.
Didaktiska inslag ingår och kursen kan läsas som en del i kulturskoleklivet.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:

Kunskap och förståelse
* ha kännedom om enkel bildväv i ram
* ha utvecklat grundläggande kunskaper och kunna förstå begrepp inom färg, komposition och materialval

Färdighet och förmåga
* ha utvecklat sina praktiska färdigheter inom området garn och vävning i bildvävsram.
* kunna redovisa resultatet genom att visa på praktiska exempel på egen komponerad bildväv

Värderingsförmåga och förhållningssätt
* Kunna värdera ställningstagande i materialval och förhålla sig till skapande processer.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av en obligatorisk träff som innehåller föreläsningar, workshops och laborationer. Studierna omfattar sedan ett individuellt arbete under nätburen handledning. Det individuella arbetet presenteras med skriftlig inlämning via läroplattform.

Examination

Examination sker genom främst visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor men även genom en skriftlig uppgift.

Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos Humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 9

Antell Elina
Maria Adlercreutz, väverska mellan mörker och ljus
Stockholm : Ordfront : 2016 : 159 s. :
ISBN: 9789170379499
Obligatorisk
Se Umeå UB:s söktjänst