Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Konstpedagogik i kulturskolan, 15 hp

Engelskt namn: Art Pedagogy in the voluntary School of Arts

Denna kursplan gäller: 2021-01-25 och tillsvidare

Kurskod: 6KS019

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har endast gymnasiala förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2021-03-08

Innehåll

Kursen riktar sig till den som är intresserad av att fördjupa sina kunskaper inom samtidskonst och konstpedagogik i Kulturskola och frivilliga skolformer. Kursen har ett didaktiskt perspektiv och berör konstpedagogik för barn och unga inom kulturskola, grundskola och förskola. Studierna bedrivs på distans med kursträffar förlagda till Bildmuseet i Umeå.

Träffarna innehåller utställningsbesök, workshops, föreläsningar och reflekterande samtal. Samtidskonsten undersöks ur ett teoretiskt och praktiskt tillämpbart perspektiv med fokus på Kulturskola och frivilliga undervisningssammanhang för barn och ungdomar. I kursens första modul behandlas olika konstpedagogiska förhållningssätt och metoder. Här studeras barns och ungas möten med konst i det offentliga rummet eller på konstinstitutionen. I kursens andra modul genomförs ett eget pedagogiskt projektarbete med konstpedagogisk inriktning som slutligen analyseras och presenteras i bild och text.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska den studerande:
Kunskap och förståelse
  • ha kännedom om den samtida konstens och kulturens former, grepp och genrer, samt själv kunna förhålla sig estetiskt till samtidskonstfältet
  • ha kunskaper om planering, samarbete och digital/ analog dokumentation av pedagogiskt estetiskt projektarbete
  • ha fördjupad förståelse för samtidskonst och konstpedagogik och forskning inom området kulturskolans pedagogik
 Färdighet och förmåga
  • ha utvecklat sina egna färdigheter i arbete med konstpedagogik i samtida konstformer
  • att kunna planera och genomföra ett eget projekt med didaktisk inriktning inom konstpedagogik riktad mot barn och unga inom kulturskola, grundskola och förskola.
  • kunna redovisa resultatet i ett skriftligt och/eller gestaltande arbete 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kunna självständigt planera, genomföra och vetenskapligt reflektera över ett pedagogiskt estetiskt projektarbete på olika plan
  • vara medveten om och kunna diskutera samtida konstformer, socialkritiska perspektiv och postkoloniala uttryck
  • kunna diskutera och göra vetenskapliga reflektioner över dagsaktuella konstnärliga gestaltningsformer och samtidskonst utifrån ett individuellt och didaktiskt perspektiv med koppling till de teorier som presenterats under kursen. Samt kunna analysera och reflektera över dessa ur ett lärarperspektiv som berör Kulturskola och frivillig barn och ungdomsverksamhet.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Undervisningen i moment ett består av närträffar med föreläsningar, utställningsbesök, seminarier, och gestaltande laborationer. Moment två innehåller ett individuellt konstpedagogiskt projektarbete under nätburen handledning. Projektet presenteras slutligen visuellt och skriftligt.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt visuellt genom uppvisade färdigheter och förmågor.
För betyget Väl godkänd läggs vikt vid att den studerande visar på en högre grad av praktisk, teoretisk, estetisk och pedagogisk medvetenhet genom att problematisera, analysera och reflektera kring sambandet mellan kursens olika delar genom väl underbyggda resonemang. Ökad vikt läggs också vid initiativtagande, ansvarstagande, självständigt tänkande samt kritisk granskning

Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studeranden som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med
examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Litteratur

Giltig från: 2021 vecka 27

Konsten som läranderesurs : syn på lärande, pedagogiska strategier och social inklusion på nordiska konstmuseer
Aure Venke, Illeris Helene, Örtegren Hans
Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2009 : 280 s. :
ISBN: 978-91-89477-42-1
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Valda delar. Kap 8. Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Duncan Carol.
Civilizing rituals [Elektronisk resurs] : inside public art museums
London : Routledge : 1995 : 1 online resource (x, 178 p.) :
ISBN: 9786610112692
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: s.1 -20. Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Konstnärligt seende och vad barn kan lära på museum
Wallerstedt Cecilia, Berglund Anna, Pramling Niklas
Skärhamn : Nordiska akvarellmuseet : cop. 2017 : 128 s. :
ISBN: 978-91-89477-67-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Krut : kritisk utbildningstidskrift
Bromma : Föreningen Kritisk utbildningstidskrift : 1977-2011 :
Tidskriftens webbplats
Obligatorisk
Läsanvisning: Lindström, Lars (2008) Estetiska lärprocesser om, i, med och genom slöjd. Red. Höglund, Carl-Magnus, Reuterstrand, Siri och Wigerfelt, Christer. Nr. 133/134 2009

Lindberg Anna Lena
Konstpedagogikens dilemma : historiska rötter och moderna strategier
[Ny utg.] : Lund : Studentlitteratur : 1991 : 439 s. :
ISBN: 91-44-31711-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Skoglund Elisabet
Konstsamtal, samtalskonst
Stockholm : Cura : 2005 : 59 s. :
ISBN: 91-89091-37-X
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: Tillhandahålles av institutionen, finns som PDF

Örtegren Hans
Samtidskonst och lärande
Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen : 2008 :
http://www.mnd.su.se/polopoly_fs/1.41869.1324464327!/5_nr3.pdf
Obligatorisk
Läsanvisning: Årgång 5-Nr 3-2008

Bildberättande & konsten att läsa bilder. En satsning om bildning i bild – en kritisk fråga för demokratin
Reslegård Elisabet, von Baumgarten Marianne
Läsrörelsen Stockholm : 2019 :
https://www.mynewsdesk.com/se/laesroerelsen/documents/ideskrift-bildberaettande-94663
Obligatorisk

Alvehus Johan
Skriva uppsats med kvalitativ metod : en handbok
Upplaga 2 : Stockholm : Liber : [2019] : 151 sidor :
ISBN: 9789147129393
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

En inkluderande kulturskola på egen grund [Elektronisk resurs]
2016-10-24T09:28:13+02:00 :
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/2016/10/sou-201669
Obligatorisk

En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna: Prop. 2017/18:164
Kulturdepartementet : 2018 :
http://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop.-201718164/
Obligatorisk

Kulturskolans roll och förutsättningar
Kulturskolerådet : 2020 :
https://www.kulturskoleradet.se/wp-content/uploads/2020/11/kulturskolans_roll_och_forutsattningar.pdf
Obligatorisk

Kulturskolan i siffror. sammanfattning av statistik 2019 [Elektronisk resurs]
2021 :
https://www.kulturradet.se/publikationer/kulturskolan-i-siffror-2019
Obligatorisk

Referenslitteratur

Bendroth Karlsson Marie
Barns möte med konst
Upplaga 1 : Lund : Studentlitteratur : 2017 : 112 sidor :
ISBN: 978-91-44-11276-3
Se bibliotekskatalogen Album

Jonsson Widén Anna
Bildundervisning i möte med samtidskonst : bildlärares professionella utveckling i olika skolformer
Umeå : Umeå universitet : 2016 : 252 s. :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet
ISBN: 978-91-7601-561-2
Se bibliotekskatalogen Album

Hillström Ylva
Konst : titta, upptäck, gör
Stockholm : Moderna museet : 2014 : 60 s. :
ISBN: 978-91-501-1666-3
Se bibliotekskatalogen Album

Pringle Emily
Konst och pedagogik : "Lärande och konstpedagogikens föränderliga roll" i Gävle konstcentrum
Gävle : Gävle konstcentrum Kulturrådet : 2008 :

Skoglund Elisabet
Leken och konsten
Stockholm : Bergh : 1993 : 111 s. :
ISBN: 91-502-1147-1 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Lusten att skapa
Skoglund Elisabet, Allsten Per Anders
2. uppl. : Stockholm : Bergh : 1998 : 143, [1] s. :
ISBN: 91-502-1331-8 (inb.) ;
Se bibliotekskatalogen Album

Ståhle Göran
Mellan konsten och pubilken
Carlssons förlag : 2010 :

Vad är grejen med samtidskonst? : en handbok för nyfikna
Olsson Angelica, Lundmark Karin
Göteborg : Kultur i Väst : 2016 : 73 s. :
Obligatorisk

Malmqvist Karin
Zon Moderna
Moderna museet : 2006 :

Engage
Engage :
http://www.engage.org/index.aspx
Läsanvisning: Valda delar, läsinstruktioner meddelas vid kursträff

Marner Anders
Möten och medieringar [Elektronisk resurs] : estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv
Umeå : Fakultetsnämnden för Lärarutbildningen, Umeå universitet : 2005 : 145 :
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-12542

Kulturskoleklivet : ett kliv för lärarkåren
Örtegren Hans, Jonsson Widén Anna
Umeå : Institutionen för estetisk ämnen, Umeå universitet : [2020] : 104 sidor :
Fritt tillgänglig via Umeå universitet

En start för tänket, en bit på väg : analys av ett utvecklingsprojekt kring kultur och estetik i skolan
Ericsson Claes, Lindgren Monica
Karlstad : Region Värmland : 2007 : 200 s. :
ISBN: 978-91-633-1544-2
Se bibliotekskatalogen Album

Tham Amelie
Den andra möjligheten : estetik och kultur i skolans lärande
Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : 2008 : 86 s. :
Fulltext
ISBN: 978-91-85589-50-0
Se bibliotekskatalogen Album

I rummet mellan lek och konst : [formulerade erfarenheter
Ahl Anna-Carin, Falthin Annika, Nordlöw Maria
Stockholm : Stockholms musikpedagogiska institut : 2007 : 60 s. :
ISBN: 978-91-633-1493-3
Se bibliotekskatalogen Album