"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Modern teknik, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Modern Technology

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ001

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-10-09

Innehåll

I kursen studeras modern teknik med syftet att stimulera nyfikenheten och öka självförtroendet hos den studerande samt att kritiskt granska den moderna teknikens påverkan på människans levnadsvillkor. Det didaktiska perspektivet genomsyrar kursen.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna - beskriva och problematisera huvuddragen i den moderna teknikens framväxt, innehåll och betydelse - belysa den moderna tekniken utifrån skolans styrdokument - problematisera teknikämnet utifrån ett genusperspektiv - planera tekniklektioner med utgångspunkt från modern teknik - redogöra för skillnaden mellan analog och digital teknik och deras användningsområden samt ge exempel i vår omgivning - beskriva vad ett elektroniksystem är och hur det kan vara uppbyggt, t ex en dator - redogöra för viss modern teknik inom biologi- och miljöområdet - diskutera det moderna samhällets energianvändning.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet samt Nk A eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, laborationer, eget arbete och studiebesök. Vid distansutbildning är sammankomsterna obligatoriska.

Examination

Examination sker fortlöpande under kursen, dels i muntlig och/eller skriftlig form och dels genom demonstrationer av i kursen ingående praktiska inslag samt redovisningar med användande av modern teknik. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes didaktiska förmåga att analysera och problematisera såväl kursens praktiska och teoretiska innehåll som den egna insatsen. För studerande som ej godkänts vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfällen. Antalet provtillfällen för kursen begränsas till fem. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan examinator utses. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare efter ansökan. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Fakultetsnämnden för lärarutbildnng efter ansökan. Blankett för ansökan finns på www.umu.se/blanketter/SA

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 4

Garratt James
Design and technology
2. uppl. : Cambridge : Cambridge University Press : 1996 : 320 s. :
ISBN: 0-521-55607-4 (pbk)
Se Umeå UB:s söktjänst

Fritz Märta
Gnistor. n 2 : [en bok om kvinnor och teknik]
Stockholm : Tekniska museet : 1999 : 223 s. :
ISBN: 91-7616-007-6
Se Umeå UB:s söktjänst

Gustavsson Anders
Elektronik : grundkurs. p [Övningsbok]
1. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 71, [1] s. :
ISBN: 91-44-02305-7
Se Umeå UB:s söktjänst

Sundin Bosse
Den kupade handen : historien om människan och tekniken
Stockholm : Carlsson : 1991 : 325 s. :
ISBN: 91-7798-443-9 (inb.)
Se Umeå UB:s söktjänst

Artiklar och kompendier

Styrdokument