Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att arbeta i förskola/förskoleklass, 15 hp

Kursen är nedlagd från och med 2021-06-09

Engelskt namn: Working in Pre-School

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ025

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2006-09-25

Innehåll

I kursen studeras i teori och praktik hur pedagogisk planering, pedagogisk dokumentation och utvärdering medverkar till att utveckla både barns lärande och den pedagogiska verksamheten i förskolan i enlighet med gällande styrdokument. Hur verksamhetens innehåll och arbetssätt kan varieras i relation till barns olikheter och kompetenser poängteras. Ledarskapet, ett reflekterande och analytiskt förhållningssätt samt lärandemiljöns betydelse för kvalitet och utveckling av verksamheten betonas. Förskolans pedagogiska praktik belyses även ur köns-, lärande- och yrkesrollsperspektiv.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: • skapa relationer och samarbeta med barn/barngrupp/arbetslag • beskriva, motivera och skapa förutsättningar för att barn ges möjlighet att lära och utvecklas • beskriva och tillämpa pedagogisk dokumentation i arbetet med barns lärande och den pedagogiska verksamhetens utveckling • med stöd av handledning planera, genomföra och utvärdera lärandesituationer i relation till barns olika kompetenser och gällande styrdokument • beskriva och reflektera över det egna förhållningssättets och ledarskapets inverkan på verksamheten • beskriva och diskutera förskolans verksamhet utifrån genusperspektiv

Behörighetskrav

Univ: Genomgången kurs Allmänt utbildningsområde 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar individuellt och i grupp samt handledning under den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). Seminarier och övningar individuellt och i grupp är obligatoriska delar i kursen. Även VFU, förlagd till förskola/förskoleklass, är en obligatorisk del av kursen. Detta innebär att studenten under handledning i VFU-perioden följer lärarens arbetsdag, med hänsyn taget till andra uppgifter som ingår i kursen.

Examination

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar samt genom uppvisade färdigheter kontinuerligt under hela kursen. För betyget väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt och i dialog kunna tillämpa planering och dokumentation i lärandesituationer samt genom distansering kunna analysera, problematisera och integrera sina teoretiska och praktiska didaktiska kunskaper. Studerande som underkänts har rätt till förnyad examination. Studerande som underkänts två gånger har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning begära att annan lärare utses som examinator. Den studerande har rättighet att examineras två år efter förstagångsregistrering på kursen. Tillgodoräknande Tillgodoräknande av delar av kurs beslutas av den betygsättande läraren. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för ansökan: www.umu.se/blankett/SA.

Litteratur

 • Giltig från: 2009 vecka 4

  Kurslitteratur

  Backman Jarl
  Rapporter och uppsatser
  2., uppdaterade [och utök.]. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2008 : 223 s. :
  ISBN: 978-91-44-04826-0
  Se bibliotekskatalogen Album

  Förskolan : barns första skola!.
  Johansson Eva, Pramling Samuelsson Ingrid, Engberg Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur, 2003 : 200 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04222-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindahl Marita
  Lärande småbarn.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 184 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-00288-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
  ISBN: 91-975584-1-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildningsdepartementet
  Läroplan för förskolan Lpfö98.
  Stockholm : Utbildningsdep. Regeringskansliet, 2006 : 16 s. :

  Wahlström Kajsa
  Flickor, pojkar och pedagoger : jämställdhetspedagogik i praktiken
  2. uppl. : Stockholm : Sveriges utbildningsradio (UR) : 2004 : [2], 227, [1] s. :
  ISBN: 91-25-04004-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
  Stockholm : Liber, 2000 : 120 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04942-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Den viktiga vardagen : vardagsberättelser och värdegrund
  1. uppl. : Hässelby : Runa : cop. 2006 : 192 s. :
  ISBN: 91-88298-86-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Barns samlärande : en forskningsöversikt.
  Williams Pia, Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid, Skolverket
  Stockholm : Statens skolverk : der) : 119 s. :
  ISBN: 91-89314-12-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad är förskolepedagogik?
  Fagerli Oddvar, Lillemyr Ole Fredrik, Søbstad Frode
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 236 s. :
  ISBN: 91-44-01756-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Sheridan Sonja
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-01047-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Utbildningsdepartmentet (2006)
  Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 : http://www.escandinavo.com/download/lpo94swe.pdf
  Stockholm : Skolverket :b Fritze [distributör] : 2006 : 17 s. :
  ISBN: 91-85545-01-5
  Se bibliotekskatalogen Album

  VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/studieinformation/pdf/digital_vfuhandbok_08.pdf

  Övrigt

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen

 • Giltig från: 2009 vecka 4

  Kurslitteratur

  Förskolan : barns första skola!.
  Johansson Eva, Pramling Samuelsson Ingrid, Engberg Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur, 2003 : 200 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04222-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindahl Marita
  Lärande småbarn.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 184 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-00288-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
  ISBN: 91-975584-1-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/studieinformation/pdf/digital_vfuhandbok_08.pdf

  Wahlström Kajsa
  Flickor, pojkar och pedagoger : jämställdhetspedagogik i praktiken
  2. uppl. : Stockholm : Sveriges utbildningsradio (UR) : 2004 : [2], 227, [1] s. :
  ISBN: 91-25-04004-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
  Stockholm : Liber, 2000 : 120 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04942-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Den viktiga vardagen : vardagsberättelser och värdegrund
  1. uppl. : Hässelby : Runa : cop. 2006 : 192 s. :
  ISBN: 91-88298-86-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Barns samlärande : en forskningsöversikt.
  Williams Pia, Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid, Skolverket
  Stockholm : Statens skolverk : der) : 119 s. :
  ISBN: 91-89314-12-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad är förskolepedagogik?
  Fagerli Oddvar, Lillemyr Ole Fredrik, Søbstad Frode
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 236 s. :
  ISBN: 91-44-01756-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Sheridan Sonja
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-01047-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen

 • Giltig från: 2008 vecka 4

  Kurslitteratur

  Förskolan : barns första skola!.
  Johansson Eva, Pramling Samuelsson Ingrid, Engberg Anna-Karin
  Lund : Studentlitteratur, 2003 : 200 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-04222-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lenz Taguchi Hillevi
  Varför pedagogisk dokumentation? : om barnsyn, kunskapssyn och ett förändrat förhållningssätt till förskolans arbete
  Stockholm : HLS : 1997 : 83 s. :
  ISBN: 91-7656-414-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lindahl Marita
  Lärande småbarn.
  Lund : Studentlitteratur, 1998 ; (Lund : 184 s. : ill. :
  ISBN: 91-44-00288-2
  Se bibliotekskatalogen Album

  Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
  Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
  3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
  ISBN: 91-975584-1-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  VFU-handboken. http://www.educ.umu.se/studieinformation/pdf/digital_vfuhandbok_08.pdf

  Wahlström Kajsa
  Flickor, pojkar och pedagoger : jämställdhetspedagogik i praktiken
  2. uppl. : Stockholm : Sveriges utbildningsradio (UR) : 2004 : [2], 227, [1] s. :
  ISBN: 91-25-04004-9
  Se bibliotekskatalogen Album

  Wehner-Godée Christina
  Att fånga lärandet : pedagogisk dokumentation med hjälp av olika medier.
  Stockholm : Liber, 2000 : 120 s. : ill. :
  ISBN: 91-47-04942-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Öhman Margareta
  Den viktiga vardagen : vardagsberättelser och värdegrund
  1. uppl. : Hässelby : Runa : cop. 2006 : 192 s. :
  ISBN: 91-88298-86-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Referenslitteratur

  Barns samlärande : en forskningsöversikt.
  Williams Pia, Sheridan Sonja, Pramling Samuelsson Ingrid, Skolverket
  Stockholm : Statens skolverk : der) : 119 s. :
  ISBN: 91-89314-12-3
  Se bibliotekskatalogen Album

  Vad är förskolepedagogik?
  Fagerli Oddvar, Lillemyr Ole Fredrik, Søbstad Frode
  Lund : Studentlitteratur : 2001 : 236 s. :
  ISBN: 91-44-01756-1
  Se bibliotekskatalogen Album

  Lärandets grogrund : perspektiv och förhållningssätt i förskolans läroplan
  Pramling Samuelsson Ingrid, Sheridan Sonja
  Lund : Studentlitteratur : 1999 : 150 s. :
  ISBN: 91-44-01047-8
  Se bibliotekskatalogen Album

  Övrigt

  Artiklar tillkommer och tillhandahålles av institutionen