"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att undervisa i F-3 (VFU), 6 hp

Engelskt namn: Teaching in Early Years Classes and Grades 1-3

Denna kursplan gäller: 2023-02-20 och tillsvidare

Kurskod: 6LÄ048

Högskolepoäng: 6

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för språkstudier

Beslutad av: Humanistiska fakultetsnämnden, 2012-11-01

Reviderad av: Prefekten för Institutionen för språkstudier, 2023-03-16

Innehåll

Kursen behandlar undervisnings- och lärandemiljö utifrån skolans värdegrund och demokratiuppdrag. Kursen fokuserar på undervisning och lärande i svenska, matematik och engelska med utgångspunkt i skolans läroplan och kursplaner. Studenten planerar, genomför och utvärderar under handledning undervisning i dessa ämnen i årskurs två eller tre. I undervisningen tillämpas olika typer av texter, skönlitteratur, estetiska lärprocesser och digitala medier. Den specialpedagogiska verksamheten med fokus på elevers språk-, läs-, skriv- och matematikutveckling studeras. I kursen ingår även inblick och deltagande i lärarens samtliga arbetsuppgifter samt auskultation i de samhälls- och naturorienterande ämnena.

Förväntade studieresultat

För betyget Godkänd ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

 • visa grundläggande kunskap om nationella styrdokument med fokus på matematik, svenska, svenska som andraspråk och engelska,
 • beskriva och problematisera undervisningsmiljöns inverkan på barns lärande och utveckling,
 • visa grundläggande kunskap om val av undervisningsmaterial utifrån kursplanernas direktiv och elevernas intresse, erfarenheter och behov samt
 • visa kännedom om praktiska och estetiska lärprocesser.

Färdighet och förmåga

 • planera, genomföra, utvärdera och dokumentera undervisning i svenska, matematik och engelska,
 • skapa en god miljö för lärande samt genom sitt ledarskap väcka elevers intresse och nyfikenhet för ämnet,
 • samarbeta med verksamhetens personal,
 • identifiera specialpedagogiska behov samt
 • använda olika kommunikativa, språkliga och estetiska texter och uttrycksformer som främjar elevers lärande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • visa förmåga att bemöta elever på ett professionellt sätt,
 • visa förmåga att kritiskt bedöma och värdera sig själv i rollen som ledare,
 • redogöra för och värdera hur IT-stöd kan användas i den pedagogiska verksamheten samt
 • reflektera över den egna professionsutvecklingen utifrån teoretiska perspektiv och gjorda erfarenheter.

Behörighetskrav

Univ: UK I, 15 hp svenska, 7,5 hp engelska, 15 hp matematik.

Undervisningens upplägg

Vfu-perioden genomförs i årskurs 2 eller 3. En dag viks för universitetsförlagda studier.

Examination

En utsedd universitetslärare svarar för bedömningen av studentens prestationer i samband med VFU-besök. Vid besöket bedöms den studerandes undervisning (planering, genomförande och utvärdering) och reflektion över undervisningstillfället vid det efterföljande handledningssamtalet. Bedömningen sker i samråd med lokal VFU-handledare som medverkar med ett dokumenterat bedömningsunderlag i enlighet med kursens förväntade studieresultat samt genom deltagande i handledningssamtalet.

Kursen examineras genom följande:

 • ett undervisningstillfälle vid VFU-besök,
 • ett uppföljande VFU-samtal i anslutning till ovanstående VFU-besök,
 • skriftliga individuella inlämningsuppgifter,
 • seminarium.

Examinator kan besluta om avsteg från kursplanens examinationsform. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Student som har behov av anpassad examination ska senast 10 dagar innan examinationen begära anpassning hos kursansvarig institution. Examinator beslutar om anpassad examination som sedan meddelas studenten. 

Lektionen genomförd vid VFU-besöket och det efterföljande VFU-samtalet, samt de skriftliga inlämningsuppgifterna bedöms med något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). Deltagande i seminarium bedöms med något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G).
På kursen ges något av betygen Godkänd (G) eller Väl godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga examinerande delar är godkända. För slutbetyget Väl Godkänd (VG) krävs att VFU-besök och VFU-samtal har bedömts med betyget Väl Godkänd (VG) samt att en övervägande del av de skriftliga individuella inlämningsuppgifterna har bedömts med betyget Väl Godkänd (VG).

Vid beslut om kursbetyg läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att självständigt kunna tillämpa planering och dokumentation i lärandesituationer. För betyget Väl Godkänd (VG) på kursens examinerande moment krävs det därutöver att studenten uppvisat särskilt god förmåga att skapa ett gynnsamt inlärningsklimat i klassrummet samt särskilt god metakognitiv förmåga i reflektioner kring sin egen undervisning och andra erfarenheter som förvärvats under kursen.

Student som erhållit godkänt betyg får inte genomgå förnyat prov.

Student som inte har godkänt resultat på prov har rätt att delta i förnyat prov (s.k. omprov). Det första omprovet ska erbjudas senast två månader efter det ordinarie provet, dock tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats. För prov som genomförs under maj och juni månad får första omprovet erbjudas inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Tidpunkt för omprov ska meddelas senast i samband med det ordinarie provet.

Minst ett andra omprov (ett s.k. uppsamlingsprov) ska erbjudas inom ett år efter det ordinarie provtillfället. I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Ansvarig examinator äger rätt att i samråd med berörd handledare besluta att underkänna en student under pågående praktik i de fall studenten uppvisar sådana brister avseende kunskaper, färdigheter eller förhållningssätt att dessa, enskilt eller i kombination, medför en påtaglig risk att studenten under praktiken kan komma att skada någon annan person fysiskt eller psykiskt. Studenten avbryter då sin praktik i förtid och får betyget underkänd på den aktuella kursen. Detta innebär att ett praktiktillfälle är förbrukat. 

I samband med ett sådant beslut ska en individuell utvecklingsplan upprättas av examinator i samråd med studenten. Utvecklingsplanen ska ange vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som studenten behöver tillägna sig för att få återuppta praktiken samt en tidpunkt då kontroll av detta ska ske. Studenten har rätt till två sådana kontrolltillfällen per år. Totalt ska dock inte antalet kontrolltillfällen uppgå till mer än fyra, såvida inte synnerliga skäl föreligger. Om studenten vid sådant kontrolltillfälle visar att hen tillgodogjort sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som utvecklingsplanen anger ska studenten ha rätt att genomföra en ny praktikperiod, under förutsättning att studenten inte förbrukat sina praktiktillfällen. Om det i kursplanen anges att det finns begränsningar av antalet provtillfällen och studenten har förbrukat dessa har studenten inte rätt till nytt provtillfälle. 

Antalet examinationstillfällen på kursens verksamhetsförlagda delar är begränsat till två. Ett tredje examinationstillfälle kan efter ansökan beviljas av Lärarhögskolans föreståndare om det finns särskilda skäl. Ansökan sker på särskild blankett. 

I alla övriga fall som en student blir underkänd på verksamhetsförlagda delar av kursen ska en uppföljning göras av examinator i samråd med studenten efter kursens avslut. Denna ska ta fasta på vilka delar av de förväntade studieresultaten på kursen som studenten inte uppnått. Uppföljningen ska genomföras i god tid innan studenten får påbörja en eventuell ny praktikperiod.

Examinator kan besluta att en student som inte helt uppfyller målen för en examination men ligger nära gränsen för godkänt betyg kan få möjlighet till komplettering för att uppnå godkänt betyg på kursen. Komplettering av examinationen ska anpassas individuellt utifrån det eller de mål som studenten inte uppnått och ska äga rum inom två veckor efter att studenterna meddelats examinationsresultatet men före nästa examinationstillfälle. Det är enbart tillåtet att komplettera ett ej godkänt resultat till godkänt; komplettering för högre betyg är inte tillåtet. Om studenten så önskar har hen rätt att genomföra omexamination i stället för komplettering och således ha möjlighet att få högre betyg än godkänt.

Övriga föreskrifter

Stoppdatum för inlämningsuppgifter är terminens sista dag, om inte annat anges av undervisande lärare. Vid alla provtillfällen ska examinerande uppgifter göras eller lämnas in inom den tid som anges av undervisande lärare för att beaktas; annars måste de göras på nytt.Om beslut fattas om att kursen inte längre ska ges eller om kursplanen reviderats garanteras studenten minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt tidigare kursplan under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.