Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra och vektorgeometri, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Algebra and Vector Geometry

Denna kursplan gäller: 2007-09-03 och tillsvidare

Kurskod: 6MA002

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-09-06

Innehåll

Kursen behandlar polynomfunktioner, trigonometriska funktioner samt ekvationer där dessa ingår. Vidare behandlas grundläggande kombinatorik och talteori. Dessutom ges en introduktion till linjär algebra via vektorer i planet och rummet. Speciell vikt ges vid geometrisk förståelse, begreppsförståelse samt räknefärdighet. Kursen innehåller också ett matematikdidaktiskt moment. Detta behandlar de olika matematiska kompetenserna (t.ex. problemlösning, modellering, kommunikation) och deras relation till det matematiska stoffet (t.ex. ekvationer, funktioner, vektorer).

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall studenten kunna • lösa ekvationer av den typ som behandlas på kursen • redogöra för de hela talens egenskaper samt grundläggande kombinatoriska begrepp och kunna tillämpa dessa vid problemlösning • redogöra för positionssystemets uppbyggnad samt analysera de didaktiska frågeställningar som är naturligt kopplade till detta • redogöra för begreppen matriser och vektorer samt använda dessa för att lösa geometriska problem i planet och rummet • analysera såväl styrdokumentens som läromedlets utformning gällande relationen mellan processmål och stoffmål

Behörighetskrav

Funktionslära och grundläggande analys, 10p eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av inspelade föreläsningar, lektioner, grupparbeten och laborationer. Kommunikationen sker i huvudsak via internet.

Examination

Kunskapsredovisningen sker dels i form av skriftliga prov, dels i form av skriftlig och muntlig redovisning av såväl individuella arbeten som grupparbeten. På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). För att bli godkänd på hela kursen krävs att samtliga prov och obligatoriska moment är godkända. Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla obligatoriska moment är godkända. För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas ytterligare provtillfälle. Studerande som två gånger underkänts i prov, har rätt att hos institutionsstyrelsen begära att annan lärare utses att bestämma betyg vid förnyat prov. Den som erhållit betyget godkänt på kursen kan därefter ej examineras för högre betyg. Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen

Litteratur

Giltig från: 2007 vecka 36ISBN: 91-44-04635-9
Se bibliotekskatalogen Album

Algebra för alla
Bergsten Christer, Häggström Johan, Lindberg Lisbeth
1. uppl., b 5., [rev.] tr. : Göteborg : Nämnaren : 2001 : 168 s. :

Diskret matematik och diskreta modeller. n D. 1
Eriksson Kimmo, Gavel Hillevi
Lund : Studentlitteratur : 2002 : ix, [1], 355 s. :
ISBN: 91-44-02465-7
Se bibliotekskatalogen Album

Baskunskaper i matematik : för skola, hem och samhälle.
Löwing Madeleine, Kilborn Wiggo
Lund : Studentlitteratur : 2002 : 372 s. : ill. :
ISBN: 91-44-02217-4
Se bibliotekskatalogen Album

Referenslitteratur

Matematik 3000 : matematik tretusen. p Diskret matematik. p Lärobok
Björk Lars-Eric, Brolin Hans, Björk Jonas
2. uppl. : Stockholm : Natur och kultur : 2005 : 168 s. :
ISBN: 91-27-51038-7
Se bibliotekskatalogen Album