Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Algebra, 7,5 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Algebra

Denna kursplan gäller: 2017-08-07 och tillsvidare

Kurskod: 6MA018

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Matematik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för matematik och matematisk statistik

Beslutad av: teknisk naturvetenskaplig fakultet, 2011-09-21

Reviderad av: Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2020-05-04

Innehåll

Kursen behandlar talteori, grundläggande kombinatorik och sannolikhetslära. I anslutning till talteorin behandlas olika bevistekniker. Vidare studeras egenskaper hos polynomekvationer och metoder för att lösa sådana ekvationer. Avslutningsvis ges en introduktion till linjära ekvationssystem och hur matriser kan användas för att lösa dessa.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
• redogöra för de hela talens egenskaper samt grundläggande kombinatoriska begrepp
• redogöra för positionssystemets uppbyggnad
• redogöra för centrala begrepp gällande linjära ekvationssystem och matriser

Färdighet och förmåga
• använda de hela talens egenskaper vid problemlösning
• lösa kombinatoriska problem med olika metoder
• genomföra induktionsbevis
• lösa polynomekvationer
• utföra aritmetiska operationer med tal skrivna i olika baser
• lösa linjära ekvationssystem och geometriskt tolka dessa lösningar
• utföra elementära matrisoperationer och lösa matrisekvationer

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• kritiskt granska egna eller andras matematiska resonemang

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs kursen Matematiska metoder (6MA014 alt. 6MA022) eller motsvarande kunskaper.

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i huvudsak i form av föreläsningar och lektionsundervisning samt handledning såväl enskilt som i grupp.

Examination

Kunskapsredovisningen sker i huvudsak i form av skriftliga prov. Muntliga och skriftliga redovisningar av såväl gruppuppgifter som individuella arbeten kan förekomma. På de skriftliga proven ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) eller Väl godkänd(VG). På eventuella muntliga och skriftliga redovisningar av arbeten ges endast något av betygen Underkänd (U) eller Godkänd (G). På kursen ges något av betygen Underkänd (U), Godkänd (G) och Väl Godkänd (VG). Betyget utgör en sammanfattande bedömning av resultaten vid examinationens olika delar och sätts först när alla delar är godkända. Den som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg.
Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ett ytterligare omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, så kallat uppsamlingsprov.
I de fall då prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet.
En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (HF 6 kap. 22 §). Begäran om ny examinator ställs till prefekten för institutionen för matematik och matematisk statistik.
Examination baserad på denna kursplan garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av kanslichefen för Lärarhögskolan. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA
Tillgodoräknande prövas alltid individuellt (se universitetets regelsamling och tillgodoräknandeordning).

Övriga föreskrifter

I en examen får denna kurs ej ingå tillsammans med en annan kurs med likartat innehåll. Vid osäkerhet bör den studerande rådfråga studierektorn i matematik och matematisk statistik.

Litteratur

Giltig från: 2017 vecka 1

Hellström Lennart
Elementär algebra
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 462 s. :
ISBN: 91-44-01911-4
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album