Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Matematik 2 för grundskolans årskurs 4-6, 7,5 hp

Engelskt namn: Mathematics 2 for Grades 4-6

Denna kursplan gäller: 2020-10-05 och tillsvidare

Kurskod: 6MN042

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2016-05-13

Reviderad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2021-04-27

Innehåll

I kursen behandlas didaktiken kring taluppfattning och algebra. Nationella ramverk studeras. Utifrån relevant forskning och beprövad erfarenhet behandlas vidare kunskap om hur barn lär sig och utvecklar matematisk kunskap samt hur kunskapen kan diagnostiseras. Även elevers attityder och inställning till matematik och matematikundervisning belyses. Vidare praktiseras och problematiseras lekens betydelse för lärande samt dess utomhuspedagogiska aspekter. Tyngdpunkten läggs på de tre förmågorna: Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter samt föra och följa matematiska resonemang. Allmänt gäller för kursen att dess matematiska innehåll är valt så att den studerandes eget lärande stärks/utvecklas.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna:

Kunskap och förståelse
 • redogöra för det centrala innehållet beträffande taluppfattning och algebra,
 • redogöra för de matematiska förmågor som behandlas i kursen,
 • med stöd i relevant forskning, beprövad erfarenhet samt styrdokument redogöra för elevers matematikutveckling beträffande taluppfattning och algebra; 
Färdighet och förmåga
 • tolka och omsätta styrdokumentens mål inom ämnesområdet,
 • kartlägga, dokumentera och kommunicera barns utveckling rörande de centrala innehållen taluppfattning och algebra,
 • beskriva vardagssituationer där matematik framträder,
 • praktisera uterummets möjligheter till utveckling av matematiska kunskaper; 
Värderingsförmåga och förhållningssätt
 • värdera olika lärandemiljöers påverkan på elevers matematikutveckling,
 • reflektera över de didaktiska perspektiv som behandlas i kursen,
 • kritiskt granska det egna förhållningssättet till matematikundervisning utifrån relevant forskning samt nationella ramverk.

Behörighetskrav

För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet samt Ma 2a, 2b eller 2c alternativt Ma B eller motsvarande

Undervisningens upplägg

Kursens innehåll bearbetas genom seminarier, föreläsningar, fältstudier, tillämpningsövningar och workshops.

Examination

Kursen examineras genom följande prov:
 • Individuell skriftlig salstentamen,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i seminarier,
 • muntlig examination i samband med aktivt deltagande i workshop,
 • individuell skriftlig inlämningsuppgift,
 • skriftlig rapport som genomförs i grupp,
 • muntlig redovisning, samt
 • fältstudie.
Den individuella skriftliga salstentamen genomförs digitalt och datorbaserat. Institutionen tillhandahåller programvara för genomförandet av skrivningen som studenten själv installerar på sin dator i god tid innan tentamensskrivningen. Studenten medtager egen dator för genomförandet av tentamensskrivningen. Att genomföra salstentamen digitalt är valfritt, studenten väljer själv om huruvida hen vill skriva digitalt eller traditionellt pappersbaserat. Möjligheten att genomföra skrivningen digitalt gäller enbart vid ordinarie prov samt det första omprovet som tillhandahålls. För ytterligare omprov tillhandahålls enbart pappersbaserade tentamen.

För att bli godkänd på kursen krävs att samtliga prov är godkända. Vid proven workshop, skriftlig inlämningsuppgift, den gruppvisa skriftliga rapporten, muntlig redovisning och seminarier ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). För skriftlig salstentamen ges resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). 

Kursbetyg beslutas först när alla prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med resultatet godkänt (G), även att den skriftliga salstentamen bedömts med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts slutbetyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov.

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-2368-18). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-1230-20).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjudas.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.