"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 2, distans, 30 hp

Engelskt namn: Music 2, Distance education

Denna kursplan gäller: 2018-05-14 och tillsvidare

Kurskod: 6MU059

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Estetiska ämnen: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: Tregradig skala

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-12

Innehåll

Moment 1, 12,5 hp
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter och kunskaper i ensembleledning förvärvade i kursen Musik 1, distans eller motsvarande. I momentet införs även körledning och instrumentkännedom. Praktiskt musicerande integreras som tidigare med arrangering, komposition och improvisation. Användande av digitala verktyg integreras i hela momentet . Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
 Moment 2, 10 hp
Fortsatt utveckling av instrumentala färdigheter och ensembleledning, inklusive körledning och instrumentkännedom. Praktiskt musicerande på en fördjupad nivå integreras med arrangering, komposition och improvisation. Med digitala verktyg prövas framställning av eget undervisningsmaterial. Musikämnets historia studeras i didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Olika teorier och modeller för bedömning och värdering av elevers arbete studeras. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Moment 3, 7.5 hp
 I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Musikämnets historia studeras i didaktiskt och samhälleligt perspektiv. Elevers lärande och ämnets förutsättningar studeras utifrån ett intersektionellt perspektiv. I momentet ingår även musik för barn i tidigare åldrar.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Moment 1
Kunskap och förståelse:

 • uppvisa vidgad kunskap om musikteoretiska begrepp och visa förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning
 • uppvisa vidgad kunskap om olika notationstekniker för kör och ensemble
 • uppvisa vidgad kunskap om musikundervisningens tekniska utrustning och visa förståelse för sådana kunskapers betydelser i olika musiksammanhang
 • uppvisa vidgad kunskap om arbetsmiljöfrågor med fokus på elsäkerhet, ergonomi, hörselvård och belysning 

 Färdighet och förmåga:

 •  visa förmåga att använda och tillämpa etnografiska teorier i musikundervisningssammanhang
 • visa vidgad förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst
 • kunna använda partitur i kör och ensemble 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 • kunna värdera och analysera framföranden utifrån olika notationer 

Moment 2
Kunskap och förståelse:
 

 • uppvisa god kunskap om musikteoretiska begrepp och visa förståelse för sådana begrepps användning och betydelser i musikundervisning
 • uppvisa god kunskap om olika notationstekniker för kör och ensemble
 • uppvisa kunskap om olika sätt att dokumentera och bedöma elevers lärande och ämneskunskaper 

Färdighet och förmåga:

 • visa utökad förmåga att använda och tillämpa etnografiska teorier i musikundervisningssammanhang
 • visa god förmåga att själv och tillsammans med andra musikaliskt hantera klassrumsinstrument som klaviatur, gitarr, bas, trumset och röst
 • visa utökad förmåga att använda partitur i kör och ensemble 

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

 •  uppvisa vidgad förmåga att värdera olika framföranden utifrån olika notationer 

Moment 3
Kunskap och förståelse

 •  uppvisa kunskaper om musikundervisningens historia och förståelse för undervisningens förutsättningar
 • uppvisa kunskaper om kommunikation, rollfunktioner och konflikthantering i ensemblegrupper
 • uppvisa kunskaper om hur makt, kön, klass och etnicitet påverkar värderingar av musik, förhållningssätt till musikaliskt skapande och musikundervisningens villkor 

Färdighet och förmåga

 • kunna analysera och redogöra för olika musik- och kunskapsuppfattningar ur ett kursplaneperspektiv samt relatera dessa till skolämnets innehåll och undervisningsformer
 • visa förmåga att  planera, genomföra och utvärdera egen undervisning
 • kunna använda aktuell forskning om musikundervisning i planering av undervisning
 • visa utökad förmåga att använda IKT som pedagogiska verktyg i musikundervisning
 • visa förmåga att musikaliskt och pedagogiskt hantera situationer i samband med ledning och aktivt deltagande i ensemble
 • visa utökad färdighet och förmåga att skapa eget undervisningsmaterial 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna värdera och analysera elevers musikaktiviteter och progression
 • kunna värdera intersektionellt sedda villkor för lärande och undervisning

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet, godkänt antagningsprov till Musik 1 eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Instrumentalundervisning och undervisning i musikteori sker i mindre studerandegrupper. Musikteori, arrangering, improvisation och instrumentkännedom integreras med praktiskt musicerande, sång, kör och instrument, i arrangeringsuppgifter och ensemblespel. Ensemblespel och ensembleledning sker i grupper med fokus på pedagogiska och didaktiska frågeställningar. Vissa ensembletillfällen är lektioner där avsikten är att de studerande ska lära sig mer om estetiska värderingar, musikaliska uttryck och kommunikation. Andra ensembletillfällen är redovisningar/uppspel. Under dessa tillfällen tränas formativ bedömning och utgör på så vis en förberedelse för de studerande att själva kunna ge konstruktiv respons på elevers musicerande. De studerande ska utveckla kunskaper i och om digitala medier. Digitala medier möjliggör exempelvis att integrera musik, bild och text med internetlänkar, det vill säga för såväl information som produktion i musikundervisning. Fokus ligger dels på att använda digitala medier för skapande av eget undervisningsmaterial, dels för elevaktiva arbetsformer. Kursens pedagogiska och didaktiska innehåll problematiseras bland annat utifrån historiska och intersektionalistiska perspektiv. Förutom litteraturseminarier och texter bearbetas innehållet till digitala multimediala presentationer, som underlag för de studerandes framtida lektioner.

Examination

Examination i musikteori, arrangering, improvisation och instrumentkännedom sker såväl skriftligt som genom klingande musikalisk gestaltning. Instrumentala och ensemblefärdigheter bedöms såväl formativt som summativt, dels enskilt, dels i grupp. Vid ensembleledning sker en formativ bedömning med fokus på pedagogiska och didaktiska frågeställningar samt genom skriftliga inlämningsuppgifter. Digitala medier examineras genom arbetsprov. Arbete med kurslitteratur examineras i seminarier, inlämningsuppgifter och produktion av eget undervisningsmaterial. Av vikt är att den studerande vid analys av klassrumssimuleringar och eget undervisningsmaterial kan relatera till teorier och begrepp från kurslitteraturen.
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjuda.

Litteratur