Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Musik 3, distans, 30 hp

Engelskt namn: Music 3, Distance education

Denna kursplan gäller: 2019-05-13 och tillsvidare

Kurskod: 6MU060

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för estetiska ämnen i lärarutbildningen

Beslutad av: Utbildningsledaren för humanistiska fakulteten, 2019-03-12

Innehåll

Moment 1, 12.5 hp
Fördjupning av instrumentala färdigheter och ensembleledning. Musikämnets estetiska och konstnärliga uttryck problematiseras, från estetiska teorier och historiska kontexter. Bedömning, värdering och betygsättning av estetiska processer och produkter ingår. Ett traditionellt perspektiv på musikens historia studeras. Praktiskt musicerande, inklusive ensemble- och körledning integreras som tidigare med arrangering, komposition och improvisation. Användande av dans och kropp som uttrycksmedel i musikundervisning studeras och utvecklas. Detta integreras med scenisk beredskap. Kunskaper om konflikthantering i musikaliska projekt fördjupas. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
 Moment 2, 10 hp
Fortsatt fördjupning av instrumentala färdigheter och ensembleledning. Ett musikaliskt projekt planeras, genomförs och utvärderas. Arrangering, komposition, ensemblemusicerande, dans och kropp som uttrycksmedel, scenisk beredskap integreras i projektet. Kriterier för bedömningsgrunder för projektet utvecklas. Teorier om estetiska lärprocesser presenteras. Perspektiv och teorier om populärkultur och medier används för att belysa musikämnet. Ett läromedel med ett kritiskt perspektiv på musikens historia studeras och diskuteras. Den kommunikativa förmågan används såväl musikaliskt som i skrift och tal.
 
Moment 3, 7.5 hp
I momentet behandlas musikämnets didaktik inklusive metodik. Med utgångspunkt i ämnets styrdokument och ämnesdidaktisk litteratur ska studenten reflektera över hur lärandesituationer kan iscensättas. Momentet innefattar planering av undervisning, övningsundervisning samt framställning av läromedel. Introduktion i vetenskapligt skrivande sker i samband med rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande:

Moment 1
Kunskap och förståelse:
 • visa förståelse för och kunna hantera tidstypiska musikaliska uttrycksmedel och funktioner från olika epoker, stilar och genrer 
 • förstå olika sätt att organisera musikhistoriskt innehåll och material i pedagogiska sammanhang
 • uppvisa förståelse för hur musik påverkar och påverkas av olika kontexter och samhälleliga förhållanden
 • uppvisa kunskaper om scenisk beredskap och förståelse för hur sådana kan användas i musikpresentationer 
 • uppvisa förståelse för estetik som begrepp och koncept samt estetisk värdering och bedömning 
 • kunna använda kropp och dans som uttrycksmedel 
 • uppvisa kunskaper i flerstämmig arrangering och notation  
Färdighet och förmåga:
 • visa förmåga att ingå i, leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen arrangerad och komponerad musik 
 • enskilt och tillsammans med andra kunna improvisera i olika former på en grundläggande nivå 
 • visa färdighet och förmåga i arrangering och andra former av eget musikaliskt skapande 
 • visa färdighet och förmåga att leda olika former av musiklyssningsaktiviteter 
 • visa förmåga att enskilt och tillsammans med andra planera, genomföra och dokumentera ett estetiskt projekt
 • visa färdighet och förmåga att använda och själv utforma notation för kör och ensemble, exempelvis partitur 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna värdera och analysera musik i historisk-, social- och teknisk kontext
 • kunna värdera och analysera kroppsliga uttryck i musikaliska sammanhang 
Moment 2
Kunskap och förståelse:
 • kunna reflektera över projektets genomförande och dess samarbetsformer samt kunna dokumentera processer och resultat 
 • visa fördjupad förståelse för och kunna hantera tidstypiska musikaliska uttrycksmedel och funktioner från olika epoker, stilar och genrer 
 • visa fördjupad förståelse för olika sätt att organisera musikhistoriskt innehåll och material i pedagogiska sammanhang
 • visa fördjupad förståelse för hur musik påverkar och påverkas av olika kontexter och samhälleliga förhållanden
 • uppvisa fördjupade kunskaper om scenisk beredskap och förståelse för hur den kan användas i musikpresentationer 
 • uppvisa kunskap och förståelse om att utbildningen i musik vilar på vetenskap, beprövad erfarenhet och konstnärlig grund
 • uppvisa fördjupad förståelse för estetik samt estetisk värdering och bedömning
 • uppvisa fördjupade kunskaper i flerstämmig arrangering och notation 
Färdighet och förmåga:
 • visa fördjupad förmåga att ingå i, leda och hantera ensemblemusikaliska aktiviteter utifrån egen arrangerad och komponerad musik 
 • enskilt och tillsammans med andra improvisera i olika former på en fördjupad nivå
 • visa fördjupad färdighet och förmåga att leda olika former av musiklyssningsaktiviteter 
 • visa fördjupad förmåga att enskilt och tillsammans med andra planera, genomföra och dokumentera ett didaktiskt estetiskt projekt
 • visa fördjupad färdighet och förmåga att använda och själv utforma notation för kör och ensemble 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna värdera och analysera sin egna sociala utveckling i skilda pedagogiska kontexter 
Moment 3
Kunskap och förståelse
 • visa kunskap och förståelse för hur estetiska värderingar påverkar didaktiska val
 • visa kunskap om sociala relationer och konflikthantering i grupprocesser 
Färdighet och förmåga
 • visa fördjupad förmåga att se samband mellan didaktiska teorier och olika musikaktiviteter
 • visa färdighet och förmåga att producera vetenskaplig text 
Värderingsförmåga och förhållningssätt:
 • kunna värdera och analysera elevers kunskapsutveckling såväl in de teoretiska som de praktiska delarna av undervisningen
 • kunna värdera och analysera elevers musikaktiviteter och progression 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Undervisningens upplägg

Kursen genomförs på distans med obligatoriska fysiska träffar i Umeå. Under denna kurs planeras, genomförs och utvärderas ett musikaliskt projekt. Kursens innehåll relaterar till olika pedagogiska och didaktiska situationer med anknytning till projekt som arbetsform. Musikteori, arrangering och improvisation integreras med praktiskt musicerande, sång, kör och instrument, med sikte på ett musikprojekt. Förutom musikaliska färdigheter utvecklas scenisk beredskap såväl praktiskt, genom dans och rörelser, som teoretiskt. I den sceniska beredskapen ingår även kunskap om estetiska kommunikations- och uttrycksformer samt historiska perspektiv. Dessutom fördjupas kunskaper om populärkultur och medier för att bland annat relatera musikprojektet till elevers identitetsutveckling. Musikprojekt är en arbetsform som delvis skiljer sig från vanlig musikundervisning, även om de ofta kompletterar varandra. I detta moment fokuseras bland annat på konflikthantering och grupprocesser samt bedömning av grupp- och projektarbeten.

Examination

Examinationen av musikprojektet sker formativt, summativt samt genom en skriftlig rapport där arbetet med musikprojektet analyseras utifrån pedagogiska och didaktiska aspekter. Det formativa avser processen och det summativa produkten i form av det färdiga projektet. Populärkultur, medier, estetik och estetisk kommunikation examineras genom en inlämningsuppgift där den studerande relaterar teorier och begrepp till egna erfarenheter och sin kommande profession. Musikhistoria examineras dels genom en skriftlig tentamen, dels genom praktiskt musicerande i olika genrer och stilar.
 
Utöver förväntade studieresultat (FSR) läggs i bedömningen för betyget väl godkänd, VG, särskild vikt vid den studerandes värderingsförmåga av egen kunskaps- och färdighetsutveckling, färdighet och förmåga att planera, leda och genomföra musikaliska aktiviteter samt att analysera och tillämpa kursens teoretiska och vetenskapliga, praktiska och konstnärliga innehåll. För att erhålla VG på hel kurs ska den studerande ha erhållit betyget VG på minst 2 av kursens 3 moment.
 
Ett omprov ska erbjudas senast två månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle, s.k. uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att hos humanistiska fakultetsnämnden begära att annan examinator utses för att bestämma betyg.
 
Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten.

Tillgodoräknande
Tillgodoräknande prövas av Studentcentrum vid Umeå universitet. Studenten kan ansöka om tillgodoräknande av hel eller del av kurs baserat på tidigare genomgången utbildning eller yrkesverksamhet. För mer information se: http://www.student.umu.se/examen/tillgodoraknanden/

Övriga föreskrifter

I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller kursen slutat erbjuda.

Litteratur

Litteraturlistan är inte tillgänglig via den webbaserade utbildningskatalogen. Kontakta aktuell institution.