Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Makroekonomi och arbetsmarknad A23, 7,5 hp

Engelskt namn: Macroeconomics and Labor Market A23

Denna kursplan gäller: 2013-04-22 och tillsvidare

Kurskod: 6NE001

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Grundnivå

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: USBE Nationalekonomi

Beslutad av: Prefekt, 2011-03-14

Reviderad av: Studierektor, 2013-04-23

Innehåll

Det övergripande syftet med kursen är att ge en god förståelse för hur samhällsekonomin fungerar och utvecklas över tid. Kursen behandlar även arbetsmarknaden, bl.a. hur utbud och efterfrågan på arbetskraft bestäms samt hur arbetslöshet uppstår till följd av konjunkturella och strukturella faktorer. Olika teorier samt de empiriska tillämpningarna av dessa kommer att presenteras under kursen. Kursens fokus ligger på en analys av ekonomins funktionssätt på kort och medelfristig tid och behandlar i huvudsak ekonomiska samband i en sluten ekonomi. Kursens mål är att ge studenten verktyg för att analysera förändringar i materiell välfärd över tid och skillnader i materiell välfärd mellan länder För att möjliggöra en analys av ekonomin introduceras begrepp som BNP (bruttonationalprodukt) och nationalinkomst. BNP tas till utgångspunkt för en beskrivning av den ekonomiska strukturen. Här behandlas bl. a. de faktorer som påverkar nationalproduktens storlek på kort och medelfristig tid, samt konsekvenser av fluktuationer i BNP så som arbetslöshet och inflation. Momentet behandlar även ekonomisk stabiliseringspolitik i termer av finans- och penningpolitik. Här introduceras de olika redskap som Staten och Centralbanken har tillgängliga för att bedriva stabiliseringspolitik. Kursen syftar till att ge studenten kunskap om begränsningar för stabiliseringspolitiken samt en förmåga att analysera effektiviteten i enskilda policyinstrument.

Förväntade studieresultat

Efter avslutad kurs ska studenten kunna visa: • Grundläggande kunskaper om arbetsmarknadens sätt att fungera samt hur löner och inkomster genereras på arbetsmarknaden. • Hännedom om och förmåga till kritisk analys av ekonomiska förhållanden och utvecklingstendenser • Grundläggande kunskaper om metoder att mäta och jämföra materiell välfärd mellan länder och över tid. • Förmåga att kritiskt analysera BNP som mått på materiell välfärd. • Förståelse för Riksbankens roll i samhällsekonomin • Förmåga att kritiskt analysera nyhetsflöden relaterade till makroekonomiska frågeställningar, bl.a. arbetsmarknadspolitik och stabiliseringspolitik • Förstå Keynes varumarknadsmodell och kunna tillämpa modellen på relevanta ekonomiska problem • Kunskap om finans- och penningpolitikens möjligheter och begränsningar att stabilisera BNP • Förmåga att tillämpa IS-LM modellen på relevanta problem relaterade till den ekonomiska konjunkturen • Förståelse för sambandet mellan aggregerad efterfrågan, inflation och arbetslöshet samt kunna tillämpa MDS-SAS-AS modellen och Phillips-kurvan på relevanta ekonomiska problem

Behörighetskrav

Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5)

Undervisningens upplägg

Undervisningen bedrivs i form av före¬läsningar, lärarledda gruppövningar och seminarier.

Examination

Examinationen sker dels i form av mindre skrivningar (duggor) vilka är frivilliga, löpande inlämningsuppgifter samt i form av skriftlig examination efter kursens slut. För studerande som inte godkänns vid det ordinarie provtillfället anordnas ytterligare provtillfällen i nära anslutning härtill. Därpå följande tentamensmöjligheter ges i regel i samband med att kursen anordnas nästa gång. Därutöver anordnas ett extra tentamenstillfälle varje läsår i slutet av augusti. Information lämnas av studievägledaren eller studiesekreteraren. På kursen ges ettdera betygen underkänd, godkänd eller väl godkänd. Studerande som godkänts i prov får ej undergå förnyat prov för högre betyg. Studerande som två gånger underkänts i prov har rätt att hos den Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden begära att annan lärare utses att bestämma betyg. Den studerande som antagits till kursen skall kunna examineras på kursen upp till två år efter att kursplan för aktuell kurs ersatts av ny kursplan eller att kursen lagts ner. TILLGODORÄKNANDE Studierektor vid institutionen för nationalekonomi beslutar om tillgodoräknande av kurs efter skriftlig ansökan. I ansökan skall anges vilket moment eller vilken kurs som ansökan avser. Bestyrkta kopior av kursbevis eller motsvarande, där det framgår lärosäte, tidpunkt, ämnestillhörighet, nivå, poängomfattning och betyg skall bifogas. Dessutom skall kursplan inklusive litteraturförteckning för de kurser som avses samt i förekommande fall uppsatsarbete bifogas. För ytterligare information, kontakta studievägledaren.

Litteratur

Giltig från: 2015 vecka 12

Anvisat material tillkommer eventuellt (till självkostnadspris).

Eklund Klas
Vår ekonomi : en introduktion till samhällsekonomin
13., [rev. och utvidgade] uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2013 : 349 s. :
ISBN: 9789144094564 (inb.)
Se bibliotekskatalogen Album