Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Utomhuspedagogik, hållbar utveckling och naturvetenskap i förskola, fritidshem och grundskola, 7,5 hp

Engelskt namn: Outdoor Education, sustainable development and natural Sciences in Preschool and Compulsary school

Denna kursplan gäller: 2020-01-20 och tillsvidare

Kurskod: 6NO045

Högskolepoäng: 7,5

Utbildningsnivå: Avancerad nivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Avancerad nivå, har endast kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Tekniska-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 2019-12-12

Innehåll

Kursen ger en fördjupad insikt i utomhuspedagogik, ur ett teoretiskt och historiskt perspektiv. Kursen innehåller tvärvetenskapliga studier av natur, kulturlandskap och människan i ett hållbarhetsperspektiv. Vidare tar de olika områdenas studier utgångspunkt i företeelser i utomhusmiljön. Inom det naturvetenskapliga området sker en fördjupning av hur olika organismer såsom fåglar och växter är beroende av miljön utifrån ekologiska begrepp och modeller. Genom aktivt friluftsliv bearbetas ledarskapsområdet, gruppdynamik, livsstil och hälsa både praktiskt och utifrån vetenskaplig litteratur. I didaktiska övningar, exkursioner och utomhusövernattningar får naturen även inspirera till undervisning/aktiviteter inom de olika ämnesområdena i förskolan/skolan. Kursens innehåll fördjupar därmed frågor om vad undervisning är och hur och varför lärande sker. Vetenskapliga forskningsfrågor inom det utomhuspedagogiska området bearbetas och dokumenteras i en vetenskaplig rapport.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs ska den studerande kunna: 

Kunskap och förståelse 
 • Upptäcka och identifiera olika organismer och deras livsmiljöer,
 • redogöra för hur ekologiska faktorer påverkar levande organismer och miljön under olika årstider,
 • redogöra för de globala målen och hur de kan undervisas utanför klassrummet,
 • förklara samband mellan livsstil och hälsa samt visa förståelse för hur vi påverkar miljön genom vårt handlande, 
Färdighet och förmåga
 • visa förmåga att hantera komplexa naturvetenskapliga och hållbara frågeställningar och företeelser utanför klassrummet,
 • konkretisera och praktisera naturvetenskapliga begrepp och hållbarhetsfrågor i en utomhusmiljö tillsammans med barn/elever, 
Värderingsförmåga och förhållningssätt 
 • visa förmåga att, utifrån elev-/barnmöten, självständigt kunna integrera och analysera frågeställningar från praktiken i utomhusmiljön och koppla till vetenskaplig litteratur i en forskningsrapport. 

Behörighetskrav

Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier, samt avklarade högskolestudier om 90 högskolepoäng varav minst 30 högskolepoäng inom utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning eller allmänt utbildningsområde inom lärar- eller förskollärarutbildning.

Undervisningens upplägg

Kursen innehåller fältdelar: dels i vintermiljö med fokus på vinterlandskapets möjligheter för lärande och inspiration, dels i skogs- och havsnära miljö. Under fältdelarna vävs naturvetenskap, hållbarhetsfrågor, friluftsliv, kulturhistoria samt lärande samman till en fungerande helhet. 

Under kursen behandlas naturvetenskap, hållbar utveckling, didaktiska frågor och utomhuspedagogik i projektarbetsform. Arbetena utgår ifrån observationer som studenten/gruppen gör i utomhusmiljön. Dessa analyseras, bearbetas vetenskapligt ur såväl ett ämnesperspektiv, ett perspektiv för hållbar utveckling samt ur ett didaktiskt perspektiv, och redovisas muntligt och skriftligt. Under arbetets gång ges föreläsningar, laborationer, exkursioner och litteraturseminarier till stöd för projekten. I kursen förväntas deltagarna genomföra planerade undervisningstillfällen i barngrupp beroende på inriktning.

Examination

Kursens förväntade studieresultat examineras i enlighet med nedanstående föreskrifter.

Kursen examineras genom följande prov:
 • praktisk examination av olika organismer i olika miljöer och årstider,
 • delta i exkursioner,
 • delta i planering av elevmöten,
 • deltagande i litteraturseminarier i anslutning med kursträffar, samt
 • individuell skriftlig vetenskaplig rapport där utomhuspedagogiska teorier bearbetas och dokumenteras utifrån ett genomfört undervisningstillfälle i barn-/elevgrupp. 
I rapporten kopplas undervisningstillfällets innehåll, den egna utvecklingen och frågeställningar utifrån den aktuella kurslitteraturen samman. Den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med något av resultaten väl godkänt (VG), godkänt (G) eller underkänt (U). Vid kursens övriga prov ges endast något av resultaten godkänt (G) eller underkänt (U). 

Slutbetyg på kursen beslutas först när kursens samtliga prov är genomförda. För betyget väl godkänt (VG) krävs utöver att samtliga prov bedömts med minst resultatet godkänt (G), även att den individuella skriftliga inlämningsuppgiften bedöms med resultatet väl godkänt (VG). Om någotdera av proven bedömts med resultatet underkänt (U), sätts betyget underkänt (U) på kursen under förutsättning att studenten genomfört en prestation på kursens samtliga prov. 

Student som erhållit godkänt resultat på ett prov får ej genomgå förnyat prov.

För studerande som inte blivit godkänd vid ordinarie provtillfälle anordnas förnyat provtillfälle i enlighet med Umeå universitets Regler för betyg och examination på grund- och avancerad nivå (FS 1.1.2-553-14). Det första omprovet erbjuds senast två månader efter ordinarie provtillfälle. Undantaget de fall då ordinarie prov äger rum i maj eller juni månad, då erbjuds istället ett första omprovstillfälle inom tre månader efter ordinarie provtillfälle. Dessutom erbjuds ytterligare minst ett omprov inom ett år från ordinarie provtillfälle.

I de fall prov inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov ska det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift ska stå i rimlig proportion till det missade provet.

Avsteg från kursplanens examinationsform kan göras för en student som har beslut om pedagogiskt stöd på grund av funktionsnedsättning. Individuell anpassning av examinationsformen ska övervägas utifrån studentens behov. Examinationsformen anpassas inom ramen för kursplanens förväntade studieresultat. Efter begäran av studenten ska kursansvarig lärare, i samråd med examinator, skyndsamt besluta om anpassad examinationsform. Beslutet ska sedan meddelas studenten. 

En student som utan godkänt resultat har genomgått två prov för en kurs eller en del av en kurs, har rätt att få en annan examinator utsedd, om inte särskilda skäl talar emot det (6 kap. 22 §, HF). Begäran om ny examinator ställs till prefekten vid institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik.

Övriga föreskrifter

Tillgodoräknande
Student har rätt att få prövat om en tidigare utbildning eller motsvarande kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet kan godtas för tillgodoräknande. För närmare information se högskoleförordningen (1993:100) 6 kap. 6-8 §§ samt Umeå universitets Handläggningsordning för tillgodoräknande på grund- och avancerad nivå (FS 1.1-501-15).

Ett negativt beslut om tillgodoräknande är möjligt att överklaga till Överklagandenämnden för högskolan. För mer information kontakta Studentcentrum/Examina.

Föreskrifter vid övergångar
I det fall att kursplan upphör att gälla eller genomgår större förändringar, garanteras studenter minst tre provtillfällen (inklusive ordinarie provtillfälle) enligt föreskrifterna i den kursplan som studenten ursprungligen varit kursregistrerad på under en tid av maximalt två år från det att tidigare kursplan upphört att gälla eller att kursens slutat att erbjudas.

Litteratur

Giltig från: 2020 vecka 3

Kurslitteratur

Aktuella läroplaner
Skolverket :
Länk till skolverkets hemsida
Obligatorisk

Friluftslivets pedagogik : en miljö- och utomhuspedagogik för kunskap, känsla och livskvalitet
Brügge Britta, Glantz Matz, Sandell Klas
Femte upplagan : Stockholm : Liber : [2018] : 283 sidor :
ISBN: 9789147122684
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Jordet Arne N.
Klasserommet utenfor : tilpasset opplæring i et utvidet læringsrom
1. udg., 1. oppl. : [Oslo] : Capplen akademisk : 2010 : 395 s. :
ISBN: 9788202286293
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Vinter och vår i uteundervisningen
Palmberg Irmeli, Palmberg Sophia
Vasa : Åbo Akademi : 2002 : 84, [22] s. :
ISBN: 952-12-0992-5
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Dahlgren Lars Owe
Utomhuspedagogik som kunskapskälla : närmiljö blir lärmiljö
Lund : Studentlitteratur : 2007 : 205 s. :
ISBN: 978-91-44-04559-7
Obligatorisk
Se bibliotekskatalogen Album

Valfri flora
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Valfri fågelbok
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk

Övrigt: Artiklar från vetenskapliga tidskrifter
Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik :
Obligatorisk
Läsanvisning: Finns tillgängliga som .pdf på lärplattformen Canvas

Referenslitteratur

Att lära in ute för hållbar utveckling
Behrenfeldt Lisa, Brömster Elisabet, Eadie Gordon, Fredman Annette, Grantz Helene, Gustafsson Josefine, Jansson Birgitta, Lindblad Stina, Lundberg Lotta, Manni Annika, Tedenljung Ann-Sofie, Wohlin Ammi
Outdoor Teaching Förlag : 2015 : 335 s. :
ISBN: 9789197960083
Se bibliotekskatalogen Album

Lättman-Masch Robert
Leka och lära naturvetenskap och teknik ute : förskola och förskoleklass
Vimmerby : Outdoor Teaching : 2014 : 352 s. :
ISBN: 9789197960069
Se bibliotekskatalogen Album

Molander Kajsa
Att lära in matematik ute : 2
1. uppl. : Vimmerby : Outdoor teaching : 2012 : 256 s. :
ISBN: 978-91-979600-3-8
Se bibliotekskatalogen Album

Molander Kajsa
Leka och lära matematik ute
Falun : Stiftelsen Erik Johan Ljungbergs utbildningsfond : [2008?] : 88 s. :
ISBN: 9789163306228
Se bibliotekskatalogen Album