Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att arbeta i grundskolans tidigare år, 15 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Teaching in Primary School

Denna kursplan gäller: 2008-09-01 och tillsvidare

Kurskod: 6PE056

Högskolepoäng: 15

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Inget huvudområde: Grundnivå, kursens fördjupning kan inte klassificeras

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2008-12-03

Innehåll

Kursen är i huvudsak verksamhetsförlagd (VFU) och syftar till att ge den studerande didaktiska verktyg för att planera, genomföra och utvärdera undervisning i grundskolans tidigare skolår. Dessutom fördjupas ett reflekterande förhållningssätt till undervisningspraktiken.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna • Planera, genomföra och utvärdera undervisning i grundskolans tidigare skolår • Beskriva och analysera läs- och skrivutveckling hos elever • Beskriva och analysera elevers matematikutveckling • Beskriva och analysera lärandemiljöns inverkan på elevers kunskapsutveckling • Reflektera över sin egen ledarskapsförmåga samt den egna didaktiska och sociala kompetensen

Behörighetskrav

Univ: Genomgågna godkända kurser om 30 hp i det allmänna utbildningsområdet samt genomgången kurs Läs- skriv- tal- och matematik-utveckling, 15 hp eller motsvarande.

Undervisningens upplägg

Av kursen är 7 veckor skolförlagda och innebär att den studerande, under handledning följer den lokala lärarutbildarens arbetsdag, samt genomför förelagda uppgifter. Undervisningen består i form av föreläsningar seminarier och gruppövningar samt handledning i samband med VFU. VFU, seminarier och och gruppövningar är obligatoriska

Examination

Under VFU bedöms den studerandes sociala och didaktiska kompetens samt förmågan att leda en elevgrupp. En kursportfölj examineras skriftligt och muntligt. Litteraturseminarier examineras muntligt. På litteraturseminarier ges endast något av betygen G eller U. Slutbetyget på kursen utgör en sammanfattande bedömning av examinationens samtliga delar. För betyget Väl Godkänd (VG) läggs särskild vikt vid den studerandes förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt vid den studerandes förmåga att bearbeta och analysera kursens VFU-uppgifter. För studeranden som ej godkänts vid ordinarie examinationstillfälle anordnas ytterligare tillfällen för examination.( se universitetets regelsamling). För VFU-delen begränsas antalet tillfällen till två. VFU/praktik sker löpande och i de fall där studenten tidigt och uppenbart inte bedöms klara kursens förväntade studieresultat har examinator skyldighet att upplysa och i förekommande fall underkänna studenten innan kursen avslutas. Studenten avbryter då sin VFU/praktik. I samband med denna åtgärd skall en individuell utvecklingsplan upprättas mellan examinator och student. Utvecklingsplanen anger vad som behöver förbättras och när VFU/praktik kan återupptas. Ett omprov ska erbjudas senast tre månader efter ordinarie provtillfälle, dock ska omprov erbjudas tidigast tio arbetsdagar efter det att resultatet av det ordinarie provet har meddelats och kopia av studentens tentamen är tillgänglig. Dessutom skall minst ytterligare ett omprov erbjudas inom ett år från ordinarie provtillfälle s k uppsamlingsprov. I de fall prov eller obligatoriska undervisningsmoment inte kan upprepas enligt gällande regler för omprov och ompraktik kan det istället ersättas med annan uppgift. Omfattningen av och innehållet i sådan uppgift skall stå i rimlig proportion till det missade obligatoriska momentet. Tillgodoräknande av del av kurs beslutas av betygsättande lärare. Tillgodoräknande av hel kurs beslutas av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Blankett för tillgodoräknande www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

Giltig från: 2008 vecka 36

Nya lusboken : [en bok om läsutveckling].
Allard Birgita, Rudqvist Margret, Sundblad Bo
1. uppl. : Stockholm : Bonnier utbildning : 2001 : 176 s. :
ISBN: 91-622-4498-1
Se bibliotekskatalogen Album

Analysschema i matematik för åren före skolår 6 : http://www.skolverket.se/publikationer?id=2347
1. uppl. : Stockholm : Skolverket : b Liber distribution : cop. 2000 : 44 s. :
ISBN: 91-89314-14-X
Se bibliotekskatalogen Album

Gestaltande metoder i universitetspedagogik : bildskapande och forumspel
Erhardsson Margaretad 1952-, Englund Birgitta
Umeå : Universitetspedagogiskt centrum : 2006 : 41 s. :
ISBN: 91-7264-176-2
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: http://www.upc.umu.se/verksamhet/publikationer.html (spec. s. 30-40)

Kursplaner : http://www.skolverket.se/styr/index.shtml

Undervisning i teori och praktik : en introduktion i didaktik
Lindström Gunnar, Pennlert Lars Åke
3. uppl. : Umeå : Fundo : cop. 2006 : 73 s. :
ISBN: 91-975584-1-9
Se bibliotekskatalogen Album

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo 94 : http://www.skolverket.se/styr/index.shtml

Persson Magnus
Marknadsestetiken- vår andra natur : http://www.mah.se/upload/LUT/Publikationer/Rapporter%20om%20utbildning/utrapp103.pdf
s 80- 125 :

Grundläggande färdigheter - och färdigheters grundläggande
Pramling Samuelsson Ingrid, Mårdsjö Olsson Ann-Charlotte
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2007 : 192 s. :
ISBN: 978-91-44-04097-4
Se bibliotekskatalogen Album

Referens litteratur

Ahlberg Ann
Barn och matematik : problemlösning på lågstadiet.
Lund : Studentlitteratur, 1995 ; (Lund : 162 s. : ill. :
ISBN: 91-44-38431-9
Se bibliotekskatalogen Album

Språk i fokus
Ahlsén Elisabeth, Allwood Jens
2. uppl. : Lund : Studentlitteratur : 2002 : 186, [6] s. :
ISBN: 91-44-02863-6
Se bibliotekskatalogen Album

Vägar in i skriftspråket : tillsammans och på egen hand.
Björk Maj, Liberg Caroline
1. uppl. / 2. tr. : Stockholm : Natur och kultur : 1999 : 165, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-27-72268-6
Se bibliotekskatalogen Album

Byréus Katrin
Du har huvudrollen i ditt liv : om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring.
2., [rev.]uppl. : Stockholm : Liber, 2001 ; (Trelleborg : 192 s. :
ISBN: 91-47-05075-6
Se bibliotekskatalogen Album

Mångfaldens pedagogiska möjligheter : ett sätt att utveckla barns förmåga att förstå sin omvärld
Doverborg Elisabet, Pramling Samuelsson Ingrid
1. uppl. /b 3. [tr.] : Stockholm : Liber : 1996 : [2], 156 s. :
ISBN: 91-47-04829-8
Se bibliotekskatalogen Album

Vägar till matematiken : att arbeta med barn 5-7 år
Furness Anthony, Furness Anthony
Solna : Ekelund : 1998 : 100, [2] s. :
ISBN: 91-7724-981-X
Se bibliotekskatalogen Album

Lek med språket
Hagtvet Bente Eriksen, Herdís Pálsdóttir , Gahrton Birgitta, Nygren Tord, Petterson Ingela
Stockholm : Natur och kultur : 1993 : 272 s. :
ISBN: 91-27-72258-9
Se bibliotekskatalogen Album

Høines Marit Johnsen
Matematik som språk : verksamhetsteoretiska perspektiv.
2., [utök. och bearb.]uppl. : Malmö : Liber ekonomi, 2000 ; (Kristianstad : [8]s., s. 11-210 : ill. :
ISBN: 91-47-04670-8
Se bibliotekskatalogen Album

Jonsson Carin
De första skolåren : [barnen och arbetssätten]
Solna : Ekelund : 1997 : 127 s. :
ISBN: 91-7724-919-4
Se bibliotekskatalogen Album

Ladberg Gunilla
Skolans språk och barnets : att undervisa barn från språkliga minoriteter
Lund : Studentlitteratur : 2000 : 230 s. :
ISBN: 91-44-01296-9
Se bibliotekskatalogen Album

Good reading and writing skills : for realising individual potential
Lansfjord Mona, Blombäck Robert, Turner Brian
Stockholm : Statens skolverk :b Liber distribution : 1999 : [6] s., s. 5-83 :
ISBN: 91-89313-17-8
Se bibliotekskatalogen Album
Läsanvisning: skolverket.Idi@liber.se

Matematik från början.
Ahlberg Ann, Wallby Karin, Nationellt centrum för matematikutbildning
1. uppl. : Göteborg : Nationellt centrum för matematikutbildning, Univ., cop. 2000 (Kungälv : 247, [1]s. : ill. :
ISBN: 91-88450-20-1
Se bibliotekskatalogen Album

Smith Frank
Läsning
3., [dvs 2.] [omarb. och utvidgade] uppl. : Stockholm : Liber : 2000 : 229 s. :
ISBN: 91-47-04984-7 (korr.)
Se bibliotekskatalogen Album

Språket lyfter! : diagnosmaterial i svenska och svenska som andraspråk för åren före skolår 6. Lärarhandledning.
Skolverket , Uppsala universitet. Avdelningen för forskning och utbildning i modern svenska
[Ny, rev. utg.] : Stockholm : Statens skolverk : 29 s. : ill. :
ISBN: 91-85009-01-6
Se bibliotekskatalogen Album

Tornéus Margit
På tal om språk : språklig medvetenhet hos barn
2. uppl. : Stockholm : Liber : 2000 : 69 s. :
ISBN: 91-47-04980-4 (korr.)
Se bibliotekskatalogen Album

Widebäck Barbro
Förberedande läsning och skrivning i förskolan : [Preparatory reading and writing in the pre-school]
Stockholm : HLS : 1998 : 226, [3] s. :
ISBN: 91-7656-433-9
Se bibliotekskatalogen Album

Bild

Barnes Robert
Lära barn skapa
Studentlitteratur : 1994 :