Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Kursplan:

Att vara lärare för särskolans elever, 30 hp

Kursen är nedlagd

Engelskt namn: Teaching Students with Mental Retardation

Denna kursplan gäller: 2008-01-21 och tillsvidare

Kurskod: 6PE070

Högskolepoäng: 30

Utbildningsnivå: Grundnivå

Huvudområden och successiv fördjupning: Specialpedagogik: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav

Betygsskala: För denna kurs ges betygen VG Väl godkänd, G Godkänd, U Underkänd

Ansvarig institution: Pedagogiska institutionen

Beslutad av: Fakultetsnämnden för lärarutbildning, 2007-11-22

Innehåll

Kursen består av två delkurser om vardera 15 högskolepoäng. Delkurs 1: Särskolans elever, mål, och organisation, 15 hp (Mentally Retarded Students, Goal and Organization in Special School for Mentally Retarded Students) I kursen belyses elevernas möjligheter och begränsningar i ett individ- och miljöperspektiv. Vidare behandlas särskolans mål och organisation, liksom begreppen integrering och inkludering. I kursen berörs också yrkesetik. Delkurs 2: Lärande och lärandemiljöer, 15 hp (Learning and Environments for Learning) Kursen är inriktad på elevers lärande och dess förutsättningar. Betydelsen av interaktion mellan elever i lärandesituationer berörs liksom betydelsen av elevernas påverkan på sin lärandesituation.

Förväntade studieresultat

För godkänd kurs skall den studerande kunna: - visa förståelse för elevers olika förutsättningar i relation till den omgivande miljön - visa kunskaper om utvecklingsstörning och inlärningssvårigheter - visa förtrogenhet med särskolans mål, organisation och styrdokument - visa ett medvetet förhållningssätt till begreppen integrering och inkludering - visa förmåga att skapa förutsättningar för interaktion och delaktighet mellan elever i läranderummet - skapa lärandesituationer/förutsättningar för elevers lärande - planera och reflektera kring komplicerade undervisningssituationer

Behörighetskrav

Lärarexamen eller studier om minst 120 hp på lärarprogrammet.

Undervisningens upplägg

Kursen distribueras som distanskurs med ett antal samlingar i Umeå. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, grupparbete och enskilda uppgifter. Vidare ingår att genomföra studier i pedagogiska verksamheter.

Examination

Examination sker i form av muntliga och skriftliga redovisningar, enskilt och/eller i grupp. Betyg sätts på kursen som helhet med betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För betyget Väl godkänd läggs i bedömningen särskild vikt vid den studerandes förmåga att kritiskt värdera särskoleelevers förutsättningar för lärande och delaktighet i relation till den omgivande miljön. Student som blivit underkänd vid prov har rätt till förnyat prov. Student som underkänts två gånger på kurs, har rätt att hos Fakultetsnämnden för lärarutbildning i Umeå begära att annan lärare utses till examinator. Omtentamen baserad på samma kursplan som vid ordinarie tentamen garanteras under minst två år efter studentens förstagångsregistrering på kursen. TILLGODORÄKNANDE Tillgodoräknande av moment/delar av kurs beslutas av betygsättande lärare. När det gäller tillgodoräknande av hel kurs beslutas detta av Fakultetsnämnden för lärarutbildning. Ansökan om tillgodoräknande av hel kurs görs på särskild blankett som finns på www.umu.se/blankett/SA

Litteratur

 • Giltig från: 2010 vecka 4

  Delkurs 1: Särskolans elever, mål, och organisation

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :

  Göransson Kerstin
  "Jag vill förstå" : om eleven, kunskapen och lärandet.
  Stockholm : Ala ; Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) : 1999 : 242 s. :
  ISBN: 91-7670-074-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (sid 16-117)

  Göransson Kerstin
  Man vill ju vara som alla andra : elevers röster om delaktighet och inkludering med fokus på elever med funktionsnedsättning
  Härnösand : Specialpedagogiska institutet : 2007 : 59 s. :
  ISBN: 978-91-28-00026-0
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: http://www.spsm.se/Om-oss/Publikationer/

  Skolverket
  Rutiner för utredning och beslut om mottagande i den obligatoriska särskolan : med allmänna råd (SKOLFS 2001:23) och kommentarer
  Stockholm : Skolverket :b Liber distribution : [2001] : 45 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=892
  ISBN: 91-89314-57-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverket
  Trygghet, respekt och ansvar : om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
  Stockholm : Riksdagen : 2005 : 211 s. :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/20/47/92fd06bf.pdf

  Szonyi Kristina
  Särskolan som möjlighet och begränsning : elevperspektiv på delaktighet och utanförskap
  Stockholm : Pedagogiska institutionen : 2005 : [8], 238 s. :
  ISBN: 91-7155-169-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingsstörning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten, Lindahl Henning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-07131-1 (korr.) z 47-07131-1
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (sid 42-44)

  Tideman Magnus
  Normalisering och kategorisering : om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning
  Stockholm : Johansson & Skyttmo : 2000 : 358 s. :
  ISBN: 91-88814-51-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utbildningsdepartementet
  SOU 2004:98. För oss tillsammans - om utbildning och utvecklingsstörning.
  Stockholm :

  Watkins Amanda (red.)
  Bedömningar som främjar inkludering : riktlinjer och metoder
  Odense : European Agency for Development in Special Needs Education : 2007 : 71 s. :
  http://www.european-agency.org/site/info/publications/agency/ereports/docs/19docs/Assessment-SV.pdf
  ISBN: 978-87-90591-74-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplaner för - förskolanLpfö - det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - de frivilliga skolformerna. Stockholm: Lärarförbundet. 52 s

  Delkurs 2: Lärande och lärandemiljöer

  Göransson Kerstin
  "Jag vill förstå" : om eleven, kunskapen och lärandet.
  Stockholm : Ala ; Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) : 1999 : 242 s. :
  ISBN: 91-7670-074-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (sid 121-207)

  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik.
  Heister Trygg Boel, Andersson Ida (red.)
  3., rev. uppl. : Vällingby : Hjälpmedelsinstitutet; Malmö: Södra regionens kommunikationscentrum (SÖK) : 2009 : 224 s. :
  ISBN: 978-91-85435-71-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Jenner Håkan
  Motivation och motivationsarbete : i skola och behandling
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : b Liber distribution : 2004 : 122 s. :
  http://www.skolutveckling.se/publdb-portlet/fileDownload?publ_id=440&file=publication
  ISBN: 91-85128-81-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Iréne
  Kommunikationsbegreppet.
  Umeå, c 1990 : 1990 : 30 bl. :
  ISBN: 91-7174-507-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Beställes genom Karlstads universitet, Estetiskt-filosofiska fakulteten, Avdelningen för specialpedagogik.)

  Komplicerad skolsituation : elever med utvecklingsstörning och deras lärare
  Alm Maria, Berthén Diana, Bladini Kerstin, Johansson Irene
  Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap : 2001 : 53 s. :
  ISBN: 91-89422-55-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molin Martin
  Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan
  Linköping : Linköpings universitet; Örebro: Örebro universitet : 2004 : 236, [5] s. :
  http://www.ep.liu.se/diss/disability/2004/index.html z Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 91-85295-46-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Myndigheten för skolutveckling
  Att granska och förbättra kvalitet : om kvalitetsutveckling i skola, förskola, skolbarnsomsorg och vuxenutbildning - en översikt över aktuell forskning och utveckling samt dokumenterad erfarenhet
  Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Fritzes kundservice [distributör] : [2003] : 144 s. :
  http://www.skolverket.se/publikationer?id=1875
  ISBN: 91-85128-06-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Persson Bengt
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
  Stockholm : Liber : cop. 2001 : 160 s. :
  ISBN: 91-47-05109-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolan, undervisningen och elever med funktionshinder : ett diskussionsunderlag på väg mot en teori om specialpedagogik
  Rosenqvist Jerry, Tideman Magnus
  Malmö : Lärarhögsk. : 2000 : 23 s. :
  Läsanvisning: http://www.mah.se/upload/_upload/skolan_undervisningen.pdf

  Skolverket
  Kunskapsbedömning i särskolan och särvux- ett stödmaterial för samtal och verksamhetsutveckling
  Stockholm : Skolverket: Fritze [distributör] : 2009 :

  Strandberg Leif
  Bland mentorer, IUP och utvecklingszoner
  Stockholm : Norstedts akademiska förlag : 2008 : 138 s. :
  ISBN: 978-91-7227-516-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Artiklar kan tillkomma.

 • Giltig från: 2008 vecka 4

  Delkurs 1: Särskolans elever, mål, och organisation

  Bergem Tryggve
  Läraren i etikens motljus
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 147 sidor :

  Blom Anna
  Särskilda elever : om barn i särskola : bedömningsgrunder, ställningstaganden och erfarenheter
  Stockholm : Forsknings- och utvecklingsenheten : [1999] : 159 s. :
  ISBN: 91-88738-73-6
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Göransson Kerstin
  "Jag vill förstå" : om eleven, kunskapen och lärandet.
  Stockholm : Ala ; Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) : 1999 : 242 s. :
  ISBN: 91-7670-074-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (sid 16-117)

  Paulsson Karin
  Det ser så fint ut på papperet : om barn med funktionshinder och Barnkonventionen : ett samarbetsprojekt mellan Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, och Rädda barnen
  Stockholm : Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar : b Rädda barnen : 2000 : [8] s., s. 11-118 :
  ISBN: 91-631-0570-5
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolverket
  Trygghet, respekt och ansvar : om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever
  Stockholm : Riksdagen : 2005 : 211 s. :
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/05/20/47/92fd06bf.pdf

  Szonyi Kristina
  Särskolan som möjlighet och begränsning : elevperspektiv på delaktighet och utanförskap
  Stockholm : Pedagogiska institutionen : 2005 : [8], 238 s. :
  ISBN: 91-7155-169-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Utvecklingsstörning
  Söderman Lena, Nordlund Mårten, Lindahl Henning
  1. uppl. : Stockholm : Liber : 2005 : 240 s. :
  ISBN: 91-47-07131-1 (korr.) z 47-07131-1
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (sid 42-44)

  Tideman Magnus
  Normalisering och kategorisering : om handikappideologi och välfärdspolitik i teori och praktik för personer med utvecklingsstörning
  Stockholm : Johansson & Skyttmo : 2000 : 358 s. :
  ISBN: 91-88814-51-3
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Läroplaner för - förskolanLpfö - det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet - de frivilliga skolformerna. Stockholm: Lärarförbundet. 52 s

  Delkurs 2: Lärande och lärandemiljöer

  Barn som är annorlunda : hjärnans betydelse för barnets utveckling. (kap 7)
  Dalby Mogens A., Østergaard John R., Trillingsgaard Anegen
  Lund : Studentlitteratur : 2000 : 184 s. :
  ISBN: 91-44-00982-8
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Elever med flera funktionsnedsättningar i särskolan : utbildningens effekter och effektivitet
  Granlund Mats, Steenson Anna-Lena, Roll-Pettersson Lise, mfl
  Stockholm : FUB:s stiftelse ALA : 1999 : 518 s. :
  ISBN: 91-7670-071-2
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Göransson Kerstin
  "Jag vill förstå" : om eleven, kunskapen och lärandet.
  Stockholm : Ala ; Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) : 1999 : 242 s. :
  ISBN: 91-7670-074-7
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (sid 121-207)

  Heister Trygg Boel
  Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) i teori och praktik
  1. uppl. : Vällingby : Handikappinstitutet : 1998 : 228 s. :
  ISBN: 91-88337-19-7
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Johansson Iréne
  Kommunikationsbegreppet.
  Umeå, c 1990 : 1990 : 30 bl. :
  ISBN: 91-7174-507-6
  Se Umeå UB:s söktjänst
  Läsanvisning: (Beställes genom Karlstads universitet, Estetiskt-filosofiska fakulteten, Avdelningen för specialpedagogik.)

  Komplicerad skolsituation : elever med utvecklingsstörning och deras lärare
  Alm Maria, Berthén Diana, Bladini Kerstin, Johansson Irene
  Karlstad : Institutionen för utbildningsvetenskap : 2001 : 53 s. :
  ISBN: 91-89422-55-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Molin Martin
  Att vara i särklass : om delaktighet och utanförskap i gymnasiesärskolan
  Linköping : Linköpings universitet; Örebro: Örebro universitet : 2004 : 236, [5] s. :
  http://www.ep.liu.se/diss/disability/2004/index.html z Fulltext från Linköping University Electronic Press
  ISBN: 91-85295-46-9
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Persson Bengt
  Elevers olikheter och specialpedagogisk kunskap
  Stockholm : Liber : cop. 2001 : 160 s. :
  ISBN: 91-47-05109-4
  Se Umeå UB:s söktjänst

  Skolan, undervisningen och elever med funktionshinder : ett diskussionsunderlag på väg mot en teori om specialpedagogik
  Rosenqvist Jerry, Tideman Magnus
  Malmö : Lärarhögsk. : 2000 : 23 s. :

  Utbildningsdepartementet
  SOU 2004:98. För oss tillsammans - om utbildning och utvecklingsstörning.
  Stockholm :
  Läsanvisning: (sid 75-178)